Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu

9.8.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Vláda České republiky by měla urychleně doplnit národní seznam evropsky významných lokalit v síti Natura 2000. K důslednější ochraně 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky významných druhů vyzvala Českou republiku Evropská komise. Nevládní organizace sdružené v Koalici pro Naturu 2000 proto žádají ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby bez zbytečných odkladů zajistil ochranu těchto přírodních fenoménů v požadovaném rozsahu. Pokud tak včas neučiní, mohou nenávratně zmizet některé unikátní části dosud nepoškozené přírody s celoevropským významem.

Evropská komise dala za pravdu českým nevládním organizacím a oficiálně potvrdila nedostatečnosti při navrhování evropsky významných lokalit (1). „Kromě několika dílčích doplnění je nejzávažnějším nedostatkem nevyhlášení dvou Evropsky významných lokalit – Labské údolí a Slavíkovy ostrovy,“ řekl Ing. Vlastimil Karlík z Arniky (2). Komise však pro doplnění neurčila žádný pevný termín, pouze doporučuje, aby jmenované lokality byly chráněny co nejdříve. „Ministr Tomáš Chalupa by neměl s přípravou podkladů pro urychlené schválení nových lokalit vládou nijak otálet. Je totiž možné, že betonáři budou rychlejší, a pak již nebude co chránit,“ obává se Karlík.

Obě zmíněné lokality vláda Mirka Topolánka mezi Evropsky významné lokality nedoporučila. Důvodem nebyl nedostatek odborných podkladů, ani méně zachovalá příroda v území, ale záměr právě zde stavět. Lokalita Labské údolí byla účelově o několik kilometrů zkrácena, aby nestála v cestě stavbě plavebního stupně u Děčína. Slavíkovy ostrovy se zase nachází v místě, kde je plánován plavební kanál u Přelouče. „Pro vyhlášení ‚naturové‘ ochrany jsou zásadní biologické poznatky, ne ekonomické záměry investorů. Česká republika by neměla ignorovat mezinárodní dohody (3), ke kterým se připojila,“ míní Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody ve sdružení Arnika.

Nevládní organizace sdružené v Koalici pro Naturu 2000 provedly analýzu novelizovaného národního seznamu evropsky významných lokalit. Na jejím základě došly k závěru, že požadavky na doplnění nebyly splněny dostatečně a během doplňování došlo k porušení principů. Odborníci a neziskové organizace proto zaslali v květnu minulého roku Evropské komisi stížnost na nedostatečnost národního seznamu lokalit chráněných v síti Natura 2000 (4). Na základě této stížnosti se Evropská komise začala problémem nedostatečné ochrany lokalit soustavy Natura 2000 v České republice zabývat. „Na velmi podrobných podkladech tehdy spolupracovalo mnoho odborníků z nevládních organizací, volně sdružených v Koalici pro Naturu. Těší nás, že jejich práce nebyla zbytečná a že většina argumentů byla akceptována jako oprávněná. Komise podpořila návrhy nevládních organizací prakticky ve všech významných případech," říká k tomu Vitnerová.

Pro 18 typů přírodních stanovišť a druhů bude muset Česká republika vyhlásit nové lokality (nebo rozšířit stávající), pro 7 přírodních fenoménů postačí je doplnit mezi předměty ochrany v již chráněných lokalitách. Pro 10 stanovišť a druhů není dostatek podkladů, bude tedy třeba provést další průzkumy.

Letos v březnu se v Průhonicích uskutečnil tzv. biogeografický seminář. Cílem tohoto dvoudenního jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí bylo posoudit splnění odborných kritérií pro jednotlivé druhy a lokality. Posuzovalo se také, zda je daný fenomén (druh, biotop) dostatečně chráněn v určitém regionu. Kromě zástupců nevládních organizací, Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny se jednání účastnili zástupci Evropské komise, Evropského tematického střediska (což je odborné pracoviště, které připravuje odborné podklady týkající se Natury 2000), nezávislý odborník z akademické sféry a zástupkyně Evropského sdružení vlastníků půdy. (5)

 

Přílohy a informace pro redaktory:

 (1) Odpověď z Bruselu z 15. 6. 2011

pdf Odpověď Evropské komise - naturové lokality

  (2) Labské údolí

 Koryto řeky Labe na dolním toku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Lokalita byla účelově zmenšena tak, aby nebránila prosazení stavby plavebního stupně Děčín. Toto zmenšení však znamená nedostatečnou ochranu šesti typů přírodních stanovišť a dvou druhů živočichů – bobra a lososa. V údolí Labe se kromě bobra a lososa vyskytuje celá škála unikátních přírodních společenstev. Některé z nich již jinde v Evropě vymizely. Mezi nejvzácnější biotopy patří štěrkové náplavy, které zde Labe vytváří. Jedná se o biotopy vzniklé na střídavě zatopovaných a obnažovaných místech při břehu řeky, kde voda proudí pomaleji. Žijí zde neobvyklé druhy mechorostů a drobných rostlin, ale i vzácné druhy hmyzu, např. střevlíkovití. Dříve se štěrkové náplavy běžně vyskytovaly na Vltavě a dolním Labi, vymizely však zároveň se stavbou zdymadel a na dolním Labi se dnes vyskytuje několik posledních hektarů těchto výjimečných biotopů.

Slavíkovy ostrovy

 Jedná se o unikátní území u Přelouče, na kterém se vyskytuje přes 70 chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejcennější jsou významné populace modráska bahenního a očkovaného. Přesto lokalita nebyla zařazena na seznam vůbec z důvodu konfliktu se záměrem na výstavbu plavebního kanálu a plavební komory. I v tomto případě Komise konstatovala nedostatečnou ochranu obou těchto druhů a právě Slavíkovy ostrovy byly uvedeny jako lokalita, jejíž vyhlášení by tyto nedostatky pomohlo odstranit.

Kauze Slavíkových ostrovů se věnuje zejména organizace Děti Země. O ohrožení Slavíkových ostrovů kvůli stavbě plavebního kanálu viz například zde: http://www.preloucdnes.cz/zpravodaj/index.php?clanek=1345

(3) Vyhlašování evropsky významných lokalit upravují přesně stanovená pravidla, která podle mezinárodních dohod platí i pro Českou republiku, např. Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

(4) Viz tiskovou zprávu Arniky a Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000 z května 2010:
Česká republika neplní své závazky: národní seznam evropsky významných lokalit je neúplný
http://arnika.org/ceska-republika-neplni-sve-zavazky-narodni-seznam-evropsky-vyznamnych-lokalit-je-neuplny

(5) Tabulka s výsledky z biogeografického semináře

pdf Tabulka - přehled lokalit

O Natuře 2000

Soustava Natura 2000 je soustava lokalit na území Evropské unie (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), na kterých jsou chráněna cenná a ohrožená stanoviště a rostlinné a živočišné druhy. Česká republika předložila národní seznam evropsky významných lokalit pro kontinentální biogeografickou oblast v roce 2009 již podruhé. Seznam měl přesto obdobné nedostatky – a sice absenci ochrany lokalit, jejichž ochrana je významná pro uchování nejvzácnějších zbytků evropské přírody.

Česká republika doplnila národní seznam Evropsky významných lokalit (EVL) v říjnu 2009 na základě tehdejších připomínek Evropské komise. Nyní je v národním seznamu zařazeno 1 082 EVL o celkové rozloze 778 174 ha, což představuje 9,87 % rozlohy ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu