Kalhotkové plenky Haipa Daipa

  • Výrobce

    Haipa Daipa
  • Materiál

    (bio)bavlna, polyester
  • Podrobnosti

    http://haipa-daipa.com/