Kaufland: Z lásky k Praze

Praha 6 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Je ironií osudu, že největší Kaufland v České republice najdete těsně u kulturní památky Bílá Hora a v sousedství krásné obory Hvězda se stejnojmenným letohrádkem[1]. Na tomto cenném historickém místě se dnes odehrávají každodenní boje o nejlevnější máslo či vejce. Řetězec Kaufland má přitom za to, že ještě nedosáhl svého maxima. Je možné, že v dohledné době dojde k jeho dalšímu rozšíření. Jednoduše. Z lásky k Česku.

Jako kolečka salámu

Když se před lety pražané dozvěděli, že by poblíž Vypichu měl stát obří hobbymarket Hornbach, byli zděšeni.[1] Jali se sepsat petice a proti záměru vystupovat. Nakonec se zdálo, že dosáhli úspěchu. Postavit se mělo „jen“ podstatně menší objekt s obchody a restauracemi. Veřejnosti se nákupní centrum otevřelo v roce 2010 a záhy poté se začaly dít věci, ačkoli byla dána řada politických slibů, že stávající podoba je konečná. Kaufland zažádal o výstavbu čtvrtého patra (nejedná se přitom o první přístavbu – tou byl sklad v roce 2011[2]), které mělo stavbu zvýšit z 11 na 17 m. Jak a na základě čeho? Územní plán totiž původně nic takového neumožňoval.

Stalo se však to, co se zřejmě stát muselo. V roce 2011 odbor stavební pražského magistrátu schválil další úpravu, tentokrát s číslem U 1018. Oficiálním důvodem pro přijetí úpravy bylo, že vzhledem k využití plochy pro obchodní komplexy vzniká velké množství požadavků na zpevněné plochy a požadavky na zeleň se naplňují obtížně.“ V praxi úprava znamenala výrazné snížení podílu zeleně v lokalitě, kde se nacházelo obchodní centrum. Úprava, která umožnila maximální zastavění lokality na úkor zeleně (která je podle vyjádření jednoho z radních pana Geboutského v dostatečné míře na sousedních pozemcích[3]), byla přijata v naprosté tichosti, bez toho, aby se byť nejbližší sousedé mohli vyjádřit.

Na úpravu navázalo územní řízení, do kterého se místní zapojili a také sepsali petici. V té požadovali dodržení dohodnuté architektonické a urbanistické regulace území a dodržení usnesení přijatých jak radou hlavního města,[4] tak městské části Praha 6.[5] Proti vydanému územnímu rozhodnutí se městská část Praha 6 neodvolala. Kaufland se v roce 2013 rozrostl, ačkoli se proti tomu postavil i tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy.[6] Pikantní skutečností zůstává, že Kaufland tehdy neváhal psát zastupitelce, která proti stavbě vystupovala, aby svých aktivit zanechala.[7]

Ještě deset deka vysočiny

Nástavba z roku 2013 nebyla ještě konečná. Ukázalo se, že Kaufland má mnohem rozsáhlejší plány. Momentálně chystá další přístavbu – novou budovu o rozloze 40 000 m2, která by měla být s tou původní spojena jen formálně -  tak, aby se ještě dalo hovořit o přístavbě. V květnu 2016 vydal stavební úřad Prahy 6 rozhodnutí o umístění dostavby budovy, ačkoli proti projektu protestovala samotná městská část. Bez zajímavosti není, že Kaufland ke svému dalšímu nabobtnání použil jiný trik s územním plánem. K výpočtu koeficientu zastavěnosti nepoužil jen své pozemky, ale i ten sousední, který patří Praze a spravuje jej Praha 6.[8]

Na vydání rozhodnutí reagovala Komise Prahy 6.[9] Věc se dostala i na jednání Rady MČ – ta měla schválit podání odvolání proti rozhodnutí. Radní s tím nakonec nesouhlasili.[10] Kaufland má přesto svoje povolení.

[1] http://pamatkovykatalog.cz/?legalState=152581&action=legalState&presenter=LegalStatesResults             

[3] Viz Odpověď radního pro územní rozvoj MUDr. V. Gebouského na interpelaci ing. arch. Smutné, ze dne 13. 3. 2012, dostupná na http://praha6ztracitvar.cz/clanky/salam-na-vypichu-kaufland-petice

[4]Usnesení Rady hl. města Prahy číslo 1330 ze dne 10.8.2004  http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=42229

[5] V roce 2003 souhlasila MČ se záměrem, za této podmínky:  Navýšení východního objektu o 1 nadzemní podlaží považujeme vzhledem k podstatné redukci zastavěné plochy zástavby a navržené míře využití území za akceptovatelné. Viz Usnesení Rady MČ Praha 6 ze dne 22.01.2003, č. 93 / 03.

[8] Viz územní rozhodnutí stavebního úřadu prahy 6, Č.J.: MCP6 034322/2016, ze dne 3. 5. 2016: „Posouzení míry využití území je v dokumentaci (doplněné dne 4.2.2016 o výpočet) obsaženo. Uvedený rozsah posuzované plochy (10 622 m2) neodporuje stanovené metodice a je možné jej pro doložený souhlas vlastníka pozemku (MČ Praha 6) akceptovat. Podle předloženého výpočtu hrubá podlažní plocha je 21104 m2 ; KPP = 0,50 - stanovený kód míry využití C je splněn. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu nad plochou parkoviště, stanovený koeficient zeleně KZ = 0,39 se nemění a zůstává v limitech platné úpravy. Doplněná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí obsahuje podrobné doložení výpočtu. Pro výpočet koeficientů byla započítána celková rozloha funkční plochy (nejen pozemky stavby), neboť zbývající pozemky v předmětné funkční ploše jsou ve vlastnictví MHMP - svěřeny Městské části Praha 6 a jsou již využity jako součást sportovního volnočasového parku Ladronka, s nímž jsou propojeny podchodem ulice Kukulova . S tímto postupem vyslovil souhlas vlastník pozemku MČ Praha 6 již při úpravě územního plánu v roce 2011, jehož platnost potvrdili stanoviskem ÚMČ Praha 6 OSM MCP6 086735/2015 ze dne 16.10.2015. Tento postup není z hlediska metodiky územního plánu vyloučen, proto jej stavební úřad považuje za dostatečně průkazný pro posouzení návrhu ve vazbě na Územní plán.“

[10] http://praha6.zeleni.cz/kaufland-na-vypichu-salamova-metoda-pokracuje/

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu