Les u letního kina v Havířově má naději na lepší ochranu

22.11.2012 - HAVÍŘOV | Novinky
Strom rostoucí v lese u letního kina
Komise pro životní prostředí města Havířova podpořila návrh sdružení Arnika na kvalitnější ochranu další části jedinečných lesů v katastru města. Podle nevládní organizace je to ze strany města rozhodně posun vpřed. Pokud se kladně vyjádří i Rada města, bude to důležitý krok k připojení takzvaného Lesa u letního kina k Přírodní památce Meandry Lučiny. Zákonnou ochranu lesa podporuje i starosta Havířova Zdeněk Osmanczyk. Krajští úředníci už upozornili Lesy České republiky, že pokud chtějí v porostech těžit, musí podle zákona požádat o patřičné výjimky, protože v lesích žijí vzácná zvířata.

„Jde o velmi cenné území, kde žijí celoevropsky chráněné druhy. Bohužel právo hospodařit tady mají Lesy ČR, které podle našich informací chtějí během let 2012-2013 jedinečný les vytěžit. I kdyby byla paseka znovu zalesněna, ekologickou a estetickou hodnotu letitých vzrostlých dubů a lip by řady mladých stromků nedokázaly nahradit. Primátor Osmanczyk však už zahájil předběžná jednání se zástupci lesů, které by měly vyústit v důslednou ochranu místa,“ říká vedoucí havířovské pobočky sdružení Arnika Jan Nezhyba.

Porost stromových velikánů u letního kina je významný zejména pro svůj vysoký věk. Jsou zde staleté duby a lípy, ale nechybí ani jilmy. Takový biotop je příznivý pro výskyt živočichů vázaných na živé i mrtvé dřevo. Patří mezi ně řada ohrožených druhů. Ve spolupráci s odborníky Ostravského muzea zajistila Arnika prvotní entomologický průzkum, prokázal výskyt hned dvou velmi vzácných, zvláště chráněných a evropsky významných druhů - páchníka hnědého a lesáka rumělkového (viz níže).

Havířovská pobočka sdružení Arnika proto usiluje o to, aby byl „les u letního kina“ zachován v jeho současné podobě. Její členové proto jednají s úřady a přichází s konkrétními návrhy, jak o území pečovat.

Poznámky:

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Statut ochrany:
Vyhláška č. 395/1992 Sb. – silně ohrožený
Nařízení vlády č. 166/2005 Sb. - evropsky významný druh
Červený seznam ČR – kriticky ohrožený

Lesák rumělkový ( Cucujus cinnaberinus)
Statut ochrany:
Vyhláška č. 395/1992 Sb. – silně ohrožený
Nařízení vlády č. 166/2005 Sb. - evropsky významný druh
Červený seznam ČR – ohrožený

Banner-stika

Sledujte nás: