en ru

Odpadové hospodářství města Chomutov

Ústecký kraj, Chomutov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
V Chomutově se směsný a objemný odpad lisuje do větších kontejnerů. To šetří náklady na dopravu.
Chomutov byl v roce 2014 jediné město v Ústeckém kraji s počtem obyvatel nad 5000 (žije zde téměř 50000 obyvatel) s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele.Konkrétně zde každý obyvatel vyprodukoval pouhých 120 kg.  

Nutno ale i říci, že údaj o produkci je ovlivněn metodikou výpočtu. V Chomutově se totiž rozlišuje mezi produkcí odpadů z domácností a produkcí, která spadá pod Magistrát města Chomutov. Proto nízká hodnota produkce směsného odpadu v sobě nezahrnuje například odpad z košů, odpad z úklidu černých skládek apod.

Chomutov má výborné podmínky pro to, aby komunálních odpadů produkoval málo. Město je dálkově vytápěno, nakládání s odpady zajišťují Technické služby města Chomutov (TSMCH), které v areálu bývalé skládky provozují velký sběrný dvůr (+ další tři mimo tento areál), překládací stanici, kompostárnu. Třídící linku pro papír, plasty, ve městě provozuje soukromá společnost Ekoselect a.s.  

Systém odpadového hospodářství

Do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony (spolu s plasty). Ve městě jsou i kontejnery na textil a elektroodpady. Bioodpady a větve mohou domácnosti odvézt na kompostárnu (zde si mohou zdarma odebrat i hotový kompost). Od roku 2013 je TSMCH zajišťován i sběr gastroodpadu z jídelen mateřských a základních škol, příp. živnostníků. Tento odpad se odváží do bioplynové stanice v obci Málkov – Ahníkov, kde je zajištěno jeho energetické využití. Náklady města na odpadové hospodářství jsou podprůměrné (kolem 650 Kč na 1 obyvatele a rok, průměr za ČR byl v roce 2014 asi 900 Kč).

Produkci odpadů z domácností ukazuje tabulka:

Rok/Typ odpadu 2014 2015 2014 2015
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 368,34 421,09 7,5 8,6
plasty 298,09 261,61 6,1 5,3
nápojové kartony 6,29 8,83 0,1 0,2
sklo 323,25 347,29 6,6 7,1
dřevo 7,00 134,61 0,1 2,8
větve
  434,46    8,9
bioodpad 830,54 2154,84 16,9 44,1
směsný odpad 5901,36 6216,41 120,0 127,1
uliční smetky 1,80   0,0  
objemný odpad 561,54 1130,71 11,4 23,1
celkem 8298,19 11109,84 168,7 227,1
úroveň recyklace (%) 22,1 30,0    

Poslední rozbory složení domovního odpadu ukázaly, že je velký potenciál pro jejich třídění (papír, plasty). Plastů lze v domácnostech vytřídit 30 kg na jednoho obyvatele, papíru i více (v Chomutově část vykoupí sběrny). Proto město plánuje několik pilotních projektů, které by měly například ověřit možnosti třídění kuchyňských odpadů, zlepšení účinnosti třídění plastů (nádoby u každého domu). Cílem těchto projektů je využít více surovin, získat větší příjem od EKO-KOMU (hradí obcím náklady na tříděný sběr obalů) a minimalizovat produkci zbytkových odpadů, které je nutné ukládat na skládky.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Ústeckého kraje

Webové stránky města Chomutov - https://www.chomutov-mesto.cz/

Webové stránky Technických služeb města Chomutov - http://www.tsmch.cz/

Webové stránky spoelčnosti Ekoselct a.s. - http://www.ekoselect.cz/

Institut IURMO. Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR - http://www.institut-urmo.cz/images/hodnoceni_nakladu_na_hospodaren_s_KO_2014.pdf.

Komunikace se zástupci města a technických služeb (Magistrát města Chomutov, odbor životního prostředí - p. Ilona Spoustová, Komise ŽP - p. Karel Straka, Technické služby města Chomutov – Ing. Marek Pohl)

Nominace na Odpadového Oskara

Město Chomutov je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5001 obyvatel. Město mělo v roce 2014 nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Ústeckého kraje v této kategorii, od kterých nám byla poskytnuta data.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha