Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Dvůr Králové n/L

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
By Ben Skála, Benfoto (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Dvůr Králové nad Labem (15733 obyvatel k 1.1.2018) se nachází v Královéhradeckém kraji. Město má dlouhodobě velmi dobré výsledky v odpadovém hospodářství, nízkou produkci směsného odpadu, vysokou úroveň recyklace, zaveden systém platby podle objemu vyvezených nádob a dlouhodobou koncepci osvěty v této oblasti. Město má nadprůměrný příjem od EKO-KOMu. Tento příjem pokrývá jeho náklady na tříděný sběr.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunánlními odpady ve Dvoře Králové se řídí Obecně závaznými vyhláškami města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2011, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních a stavebních odpadů a č. 1/2013, která stanovuje poplatek za komunální odpad (domácnosti za likvidaci směsného odpadu platí podle objemu a frekvence svozu nádob, nabízeny jsou nádoby o objemu 110/120 litrů a 1100 litrů s frekvencí svozů 1x za týden, 1x za 14 dní, 1x za 4 týdny, zakoupit lze i 110 litrový pytel na odpady).

Ve Dvoře Králové se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony (společně s plasty či papírem), textil a elektroodpady. Doplňkově je v části města (bytovky, rodinné domy, roztroušená zástavba) zaveden pytlový sběr papíru, plastů, nápojových kartonů a textilu (identifikace těchto domácností se provádí čárovými kódy). Dvakrát ročně pořádá město mobilní svoz objemného odpadu, železného šrotu, starého textilu a obuvi, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Pomocí velkoobjemových kontejenrů se sváží i bioodpady. Podporováno však současně je i domácí a komunitní kompostování.

Svoz směsného odpadu, papíru, pytlů, objemného odpadu, železa a bioodpadu provádí technické služby města, kontejnery na plast a na bílé a barevné sklo a kovy vyváží firma LUKAS trade s.r.o., nebezpečné dopady sváží firma SUEZ využití zdrojů a.s. Technické služby města zajišťují též provoz sběrného dvoru.

  2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 12,1 12,0 8,7 10,8
sklo 13,4 11,2 15,7 15,4
plast 14,1 15,2 17,2 19,5
nápojové kartony 0,3 0,3 0,3 0,1
kovy 1,4 2,1 2,0 2,1
bioodpad 76,0 52,2 28,3 56,6
směsný odpad 127,9 130,0 143,7 163,8
objemný odpad 47,0 60,9 72,1 74,1
         
úroveň recyklace  40,2 %  32,8 % 25,1 % 30,5 %

Město se dlouhodobě věnuje osvětě obyvatel. Informace zveřejňuje na webu, v radničních novinách, pro domácnosti vydává i speciální odpadový kalendář. S tématem odpadů se setkáte i na jednom zastavení naučné stezky po městě. Město pořádá kontaktní kampaně i vzdělávací akce pro školy (více podrobností naleznete v prezentaci Ing. Šírkové - soubor pdf).

Zdroje informací

Webové stránky města: http://www.mudk.cz/

Komunikace s vedoucí odboru životního prostředí Ing. Evou Šírkovou

Případová studie města od Ing. Pavla Nováka: http://www.ingpavelnovak.cz/veda/municipalni/studie1/

Odpadový Oskar

Odpadové hospodářství města bylo oceněno jako příkald dobré praxe v kategorii 2. Město má také  jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel. Město dlouhodobě motivuje své obyvatele k předcházení vzniku odpadu (motivační platba, osvěta, komunikace s domácnostmi, podpora domácího a komunitního kompostování).

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: