Odpadové hospodářství města Hronov

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons
Hronov (6169 obyvatel k 1.1.2015) měl v roce 2015 nejmenší produkci směsného odpadu ze všech měst nad 5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji.

Systém odpadového hospodářství

Město Hronov své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí. Zaveden má známkový systém placení za směsné odpady (podle velikosti nádoby a frekvence svozu) a dále každý obyvatel města přispívá určitou částku na tříděný sběr, provoz sběrného místa a svoz nebezpečného a objemného odpadu (140 Kč v roce 2016). Do kontejnerů na ulici se v Hronově třídí papír, plasty, nápojové kartony (společně s plasty), sklo a do červených kontejnerů od Asekolu drobný elektroodpad a baterie. Ve městě je také kontejner na textil od Diakonie Broumov. Na městském úřadě lze do REMA-boxu odevzdat drobná elektrozařízení a baterie, do boxu od Ekolampu vyřazené zářivky.

V areálu Technických služeb lze odevzdat objemný odpad, biologicky rozložitelné odpady (posečenou trávu, listí, větve a ovoce). Větší množství tohoto odpadu lze odvézt přímo do kompostárny ve Velkém Poříčí. Ve sběrném místě lze též odevzdat elektroodpady a stavební odpad. V Hronově funguje výkup surovin, v jedné výkupně se vykupuje papír, v druhé kovy. Zeminy a stavební odpad lze odevzdat v osusední obci (cca 4 km). Firma Envistone zde pro tento odpad provozuje recyklační středisko.

Údaje o produkci jednotlivých druhů odpadu shrnuje následující tabulka:

  2014 2015 2016 2014 2015 2016
  (t) (t)  (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír 73,11 86,18  95,02 11,7 14,0 15,6
Plasty 108,71 116,54  119,70 17,4 18,9 19,6
Sklo 62,30 75,49  72,95 10,0 12,2 11,9
NK 4,31 2,24  1,93 0,7 0,4 0,3
Bio 543,32 703,88  856,78 86,9 114,1 140,3
Směsný odpad 854,31 589,65  861,53 136,6 95,6 141,1
Objemný odpad 190,39 232,80  239,25 30,4 37,7 39,2
             
Úroveň recyklace (%)       43,1 54,5 51,0

Zdroje informací

Webové stránky města s popisem odpadového hospodářství: http://www.mestohronov.cz/odpadove-hospodarstvi/clanek/odpadove-hospodarstvi-mesta

E-mailová komunikace s p. Jiřím Genrtem, odbor majetku MÚ Hronov

Nominace na Odpadového Oskara

Město je nominováno na Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu mezi sídly nad 5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: