en ru

Odpadové hospodářství města Pelhřimov

Kraj Vysočina, Pelhřimov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 27.9.2018
Nakládání s odpady v Pelhřimově zajišťují místní tecnické služby
webové stránky technických služeb
Pelhřimov (přibližně 16 tisíc obyvatel) bylo první město v Kraji Vysočina s počtem obyvatel nad 5000 s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele. V období let 2012 až 2014 klesla roční produkce tohoto odpadu ze 175 na 142 kg na 1 obyvatele.K poklesu došlo po realizaci pilotního projektu sběru bioodpadů.

Systém odpadového hospodářství

V Pelhřimově se třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony, elektroodpady, oděvy, kovy, rostlinné oleje a bioodpady. Nakládání s odpady zajišťují Technické služby města Pelhřimova. Ty odpady nejen sváží, ale i provozují třídící linku s lisem na papír, plasty a nápojové kartony. Dále provozují kompostárnu, zařízení pro ukládání stavebního materiálu a zeminy, překládací stanici a především sběrný dvůr, do kterého mohou občané odevzdat např. objemný odpad (koberce, nábytek apod.) a dále nebezpečné odpady jako akumulátory, olejové filtry, použité oleje, staré léky, odpad s obsahem rtuti apod.

Navíc technické služby organizují 3x ročně mobilní sběrný dvůr pro občany tzn. přistavení velkoobjemových kontejnerů přímo do ulic v termínech předem stanovených v odpadovém kalendáři. Kromě nakládání s odpady technické služby zajišťují řadu dalších služeb např.: pečují o městskou zeleň, provádí správu komunikací, parkovišť, veřejného WC, sportoviště, hřbitovů atd.

V roce 2013 zde byl realizován pilotní projekt sběru bioodpadu, navýšila se kapacita kompostárny. Bioodpady se začali svážet jednak ze zahrádkářských kolonií (15 velkoobjemových kontejnerů), jednak se sbírají i v rodinné a bytové zástavbě (123 kontejnerů o objemu 770 litrů). V letech 2013 až 2015 postupně došlo k nárůstu vytříděného množství tohoto materiálu přibližně z 340 na 1228 tun (zahrnuty i větve).

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v Pelhřimově v letech 2014 až 2016

  2014 (kg/ob) 2015 (kg/ob) 2016 (kg/ob)
Papír a lepenka 16,6 17,8 19,0
Sklo 10,5 12,0 13,1
Oděvy 2,9 3,1 3,7
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 5,7 6,1 8,2
Plasty 6,6 8,0 9,3
Kovy 1,2 1,4 1,9
Biologicky rozložitelný odpad 64,5 76,0 149,6
Směsný komunální odpad 142,0 139,9 145,5
Objemný odpad 18,7 19,4 25,3

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Vysočina a městem

Webové stránky města Pelhřimov: http://www.mupe.cz/

Webové stránky Technických služeb města Pelhřimov: http://www.tspe.cz/odpadhospod.php

Komunikace s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Josefem Slavětínským

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu