Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Písek

Jihočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
By User:Aktron [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Písek patří mezi města, která dlouhodbě a systematicky pracují na zkvalitňování svého odpadového hospodářství. Díky tomu město dlohodobě třídí přes 60 % svých odpadů.  Pozoruhodné je, že těchto výsledků je dosaženo za vysoce podprůměrných nákladů. Město bylo oceněno Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe.

Písek je přibližně třiceti tisícové město v Jihočeském kraji. Své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí. Provozuje vlastní skládku, v rámci společného projektu s městem Strakonice provozuje firma ODPADY-PÍSEK s.r.o. třídící linku pro plasty a papír. Nakládání s odpady v samotném městě zajišťují Městské služby Písek s.r.o., vlastněné městem. Ty zajišťují svoz jednotlivých složek komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů a kompostárny. Kromě toho pečují o městskou zeleň a zajišťují řadu dalších služeb.

V Písku se třídí papír, plasty společně s nápojovými kartony, směsné sklo, bioodpady, textil, elektroodpad. Ve městě je 145 sběrných stanovišť na separovaný odpad, 12 kontejnerů na textil a 12 kontejnerů na elektroodpad. Po městě je rozmístěno 2000 nádob na bioodpad (o objemu 240 litrů).

Další odpady lze odevzdat ve sběrných dvorech. Konkrétně je možno odkládat: starý nábytek, dřevo, koberce, PVC, staré oděvy, hadry, domácí spotřebiče, veškeré druhotné suroviny. Dále nebezpečné odpady jako akumulátory, olejové filtry, oleje, textilie znečištěné škodlivinami, brzdovou kapalinu, odpad s obsahem rtuti (zářivky, výbojky), barvy, laky, staré léky, galvanické články. Zajištěn je i sběr pneumatik a stavebních odpadů. Sběrných dvorů je ve městě sedm. Tři z nich jsou provozovány sedm dní v týdnu, dva 4 dny v týdnu, dva jsou otevřeny v sobotu.

Množství vytříděných a produkovaných odpadů můžete vidět v následující tabulce:

Rok / Druh odpadu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 32,9 32,2 28 26 24,4 24,6 26,9 25,8 26,1
plasty 16 16,8 14,9 14,7 14,5 16,0 16,4 18,1 18,4
sklo 10 9,3 8,1 8,6 11,2 12,9 12,8 14,6 14,7
bioodpad 45,6 39,2 69 150,5 215,9 292,8 330,6 284,3 244,5
směsný odpad 213,9 204,2 149,7 140,5 133,5 137,8 136,5 143,6 140,3
objemný odpad 0 0 29,3 29,1 32,2 31,8 38,0 39,0 28,8
úroveň recyklace (%) 32,8 32,3 40,1 54,1 61,6 67,4 69,2 65,7 65,7

Z tabulky je vidět, že množství směsného odpadu klesá a to i přesto, že město v roce 2012 změnilo způsob platby za odpady a přešlo na místní poplatek (v roce 2013 byla jeho výše 590 Kč). Je tomu hlavně díky trvalé osvětě a možnostem, které město domácnostem nabízí. Například přibližně čtvrtina vytříděných bioodpadů pochází z domácností. Kvalita sběru je dobrá. Na podporu tohoto cíle je do každé domácnosti každý rok distribuováno 50 sáčků na bioodpady.

Město Písek má dlohodobě nejnižší produkci ze všech měst nad 5000 obyvatel v Jihočeském kraji.

Zdroje informací:

Informace o produkci odpadů poskytnuté městem Písek

Webové stránky Městských služeb Písek s.r.o. - http://www.ms-pisek.cz/odpady

Webové stránky ODPADY-PÍSEK s.r.o. - http://www.odpady-pisek.cz/

Případová studie Ing. Pavla Nováka - http://www.ingpavelnovak.cz/veda/municipalni/studie1/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: