Odpadové hospodářství města Sedlčany

Středočeský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Sedlčany
Milan Havel
Sedlčany (7 147  obyvatel k 1. 1. 2018) patří mezi několik málo měst Středočeského kraje s produkcí směsného odpadu (SKO) pod 150 kg/ob/rok. V roce 2018 zde domácnosti produkovali 130,9 kg/ob SKO, 15,9 kg/ob je produkce SKO v odpadových koších a z úklidu města. Městu byl udělen Odpadový Oskar v kategorii 1. Město mělo v roce 2018 ve Středočeském kraji nejnižší produkci směsného odpadu ve skupině sídel nad 5000 obyvatel. Gratulujeme.

Výborné výsledky město dosahuje díky tomu, že se problematice odpadů dlouhodobě věnuje. Domácnosti platí za SKO podle objemu přistavených nádob (PAYT), náklady na tříděný sběr včetně bioodpadů je zdarma. Svoz odpadu ve městě zajišťují Sedlčanské technické služby. Provozují i svoji kompostárnu.

V Sedlčanech se do kontejnerů třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textil, elektroodpad a bioodpady. Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře, překládací stanici (hlavně objemný odpad), ale také ve sběrných surovinách (papír, kovy, elektroodpad).

Ke snížení produkce směsného odpadu významně přispělo zavedení svozu bioodpadů v roce 2014. Mezi roky 2014 a 2018 došlo k poklesu produkce SKO o cca 300 tun, z domácností se v roce 2018 vytřídilo téměř 600 tun bioodpadů. Bioodpady se třídí jak v rodinných domech, tak v bytových domech.

Tabulka: Produkce komunálních odpadů v Sedlčanech

  2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 17,0 18,0
plasty 16,5 16,5
sklo 15,7 17,7
dřevo 7,6  
bioodpad 110,0 112,4
směsný odpad 130,9 131,0
koše, smetky 15,9  
objemný odpad 1,5  
     
úroveň třídění 52 % cca 55 %

Podle závěrečného účtu města za rok 2018 byly náklady města na odpadové hospodářství podprůměrné a to 5 422 850 Kč (758,8 Kč/ob). Příjmy města byly 4 630 790 Kč (647,9 Kč).

Zdroje informací:

Podklady pro vyhodnocení údajů o produkci odpadů nám poskytly Sedlčanské technické služby, s.r.o.

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: