Dobrá praxe - odpadové hospodářství městyse Nový Hrádek

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 25.9.2019
V Hrádku se třídí odpady i na hřbitově
By Addvisor (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Nový Hrádek je malebné podhorské městečko s cca. 800 obyvateli. Nalézá se na severovýchodě Čech při úpatí Orlických hor nedaleko hranic s Polskem. V obci je 204 trvale obydlených domů a 231 rekreačních objektů. Městys byl oceněn Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe. Městys má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi obcemi do 1000 obyvatel a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Celý systém odpadového hospodářství městyse je nastaven velmi dobře jak s ohledem na nakládání s odpady, tak s ohledem na ekonomiku systému. Chválíme i způsob a rozsah osvěty a komunikace s veřejností. Gratulujeme.

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přispívá k tomu i to, že za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. Domácnosti platí také za uložení objemného odpadu. Úroveň recyklace v letech 2015 a 2016 dosáhla 60 %, v roce 2018 dokonce 70 % (viz tabulka, v roce 2018 při započtení odpadů 020103 - rostlinná pletiva). Městys má nadprůměrný příjem od EKO-KOMU. Má také příjem z prodeje papíru a kovů. Díky celkovému nastavení systému je Nový Hrádek schopen pokrýt náklady na tříděný sběr ze svých příjmů.

V Novém Hrádku se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné a textil, do pytlů se třídí PET láhve a nápojové kartony. Nově byl zaveden i sběr rostlinných olejů. Kovy, bioodpad a objemný odpad se třídí do velkoobjemových kontejnerů. Sběr nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Odpady se třídí i na hřbitově.

  2015 2016 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 21,1 19,2 19,2
plast 18,6 18,1 22,3
sklo 14,9 17,8 16,2
NK 3,1 1,9 1,8
textil 5,0 3,1 4,2
kovy 11,2 13,6 13,5
bio 31,7 38,6 1,8
bio z údržby zeleně     95,9
elektro 3,8    
SKO 50,9 69,1 67,8
OO 9,9 7,5 5,4
       
Recyklace  64,3 %  59,4 % 70,5 %

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu městyse, ve čtvrtletním zpravodaji a ve výroční zprávě. Domácnosti jsou informovány i pomocí letáků či plakátů. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou (soutěž tříd v třídění odpadu, příjem z prodeje papíru je příjmem školy).

Zdroje informací

Webové stránky městyse: http://www.novy-hradek.cz/

Zpravodaj městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=frozveny

Zprávy o činnosti městyse: http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=historie

Komunikace se starostou městyse Bc. Zdeňkem Drašnarem

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha