en ru


Množství vytříděných surovin v ČR roste, produkce směsného odpadu mírně klesá

17.9.2015 - ČR | Novinky
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svém webu výsledky hospodaření s odpady v roce 2014. Oproti roku 2013 mírně vzrostla celková produkce komunálních odpadů (z 5,168 na 5,324 miliónů tuny). Jde však spíše o nárůst produkce v evidenci než o skutečný nárůst.

Nárůst je totiž způsoben jednak větším objemem nově evidovaných biologicky rozložitelných odpadů (cca. 100 tisíc tun), jednak je do produkce směsného odpadu započten odpad vzniklý při sanaci staré skládky v ORP Olomouc (cca. 100 tisíc tun). Celkově lze vývoj hodnotit pozitivně. Došlo k nárůstu materiálového využití odpadu z 30,2 na 34,8 % a k poklesu množství odpadu, který končí na skládkách z 52,2 na 48,3 %. Kdybychom nezapočetli přesun odpadů v ORP Olomouc, došlo by i k poklesu produkce směsného komunálního odpadu.

Graf č. 1: Evidovaná produkce biologicky rozložitelných odpadů (kat. č. 200201) v tunách (Zdroj: VISOH)

Produkce bioodpadu 2009 2014

Graf č. 2: Evidovaná produkce směsného komunálního odpadu (kat. č. 200301) v tunách (Zdroj: VISOH)

Produkce SKO 2009 2014

Zdroje informací:

Ministerstvo životního prostředí - Produkce a nakládání s odpady v roce 2014: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nakladani_odpady4/$FILE/produkce%20s%20odpady.pdf

Veřejný informační systém odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (VISOH): http://www1.cenia.cz/www/odpady/isoh

Poznámky:

Komunálním odpadem je myšlen nejen odpad z domácností, ale i jemu podobný odpad (z úřadů, škol, firem, odpad vzniklý při úklidu města).

Směsným komunálním odpadem je myšlen odpad, který končí v popelnicích. Domácnosti se na produkci tohoto odpadu podílí přibližně 70 %.

Biologicky rozložitelným odpadem je myšlen odpad ze zahrad a parků a dále kuchyňský odpad, který se třídí do hnědých kontejnerů na bioodpady.

Zachranme Evropske reky
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha