Následná péče

Zákon o ochraně přírody (§ 9 odst. 1) umožňuje uložení následné péče o nově vysazené dřeviny na dobu až 5 let. Péče, zejména výchovné řezy, je naprosto nezbytná pro dobrou perspektivu vysazených dřevin. Součástí náhradní výsadby a následné péče by mělo být zabezpečení stromků proti vývratu, instalace ochrany proti poškození kmene a kořenů (např. parkujícími automobily) a vytvoření podmínek pro snadné zalévání.

Častým problémem bývá nedostatečná kontrola vykonávání péče o náhradní výsadby. Nedostatečné zalévání, poškození kmenů nebo kořenů stromů parkováním, prováděním výkopů nebo sečením trávy mají za následek znehodnocení celé výsadby a nakonec i plýtvání penězi jak veřejnými, tak soukromými. Proto jsou nutné pravidelné kontroly.

Za neprovedení náhradní výsadby je možné uložit pokutu [§ 87 odst. 1 písm. g), § 88 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně přírody]. Pokuty ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně), resp. správy NP/CHKO, anebo Česká inspekce životního prostředí, která provádí obecnou kontrolu výsadeb v rámci své dozorové pravomoci (§ 80 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Obecní úřady, které výsadbu uložily, by ale měly samy evidovat, zda na jejich správním území nedochází k porušení zákona [což vyplývá i z povinnosti vést ve svém správním území přehled informací podle § 72 písm. f) zákonao ochraně přírody]. Nejen o nepovoleném kácení či o poškozování dřevin, ale také o neprovedené výsadbě musí obecní úřady informovat orgán příslušný k zahájení řízení o pokutě.

Obecní úřady, které rozhodovaly o kácení a náhradní výsadbě (bez ohledu na to, zda probíhalo odvolací řízení), pokud rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné (uplynula lhůta pro provedení výsadby), mohou přikročit k exekuci na nepeněžitá plnění. Spočívala by buď v pověření k provedení náhradní výsadby jinou osobou, nebo v ukládání donucovacích pokut – viz § 107 a násl. správního řádu. Obecní úřad může o provedení exekuce požádat též soud nebo soudního exekutora.

Patero nejčastějších pochybení při dozoru nad prováděním následné péče:

  1. správní orgán nekontroluje, zda skutečné provedení náhradní výsadby odpovídá co do rozsahu, kvality sazenic a druhové sklady vydanému rozhodnutí
  2. chybí průběžná kontrola péče o nové výsadby – zejména pokud jde o dostatečné množství vody a sadařskou péči o dřeviny
  3. náhradní výsadby nejsou dostatečně chráněny před mechanickým poškozením – zejména parkováním automobilů, sekáním trávníků apod.
  4. od vzrostlých stromů nejsou včas odstraněny mechanické zábrany proti vyvrácení, a ty pak mohou stromy poškozovat
  5. správní orgán neuloží odpovídající sankci, ani nezahájí exekuci v případě, že zjistí chybějící péči o náhradní výsadby