Odpadové hospodářství obce Mikulovice

Olomoucký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
Obec Mikulovice
V obci Mikulovice v Olomouckém kraji žije přibližně 2600 obyvatel. Obec dlouhodobě vykazuje nízkou produkci směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok.

Systém nakládání s odpady

V Mikulovicích se do kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a jedlé tuky. Jedlé tuky a oleje je taktéž možné odevzdávat na místním sběrném dvoře. Ve sběrném dvoře také probíhá sběr nebezpečného, stavebního a objemného odpadu. Biologicky rozložitelný odpad, s výjimkou živočišného, mohou obyvatelé odevzdávat přímo v komunitní kompostárně, do které také přichází rostlinný odpad vzniklý z údržby městské zeleně.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za osobu na rok. Tato částka je složena z poplatku 166,-Kč a poplatku 334,-Kč, který se stanovuje podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství za minulý rok. Domácnost, které si nechávají vyvážet směsný odpad 1x měsíčně, mají nárok na úlevu ve výši 100,- Kč na každou osobu, která v domácnosti žije.

O svoz odpadu a provoz sběrného dvora se stará firma SUEZ CZ a.s. Směsný komunální odpad je svážen na skládku Supíkovice.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Mikulovicích

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 11,4 7,6 9,7 12,6
sklo 18,1 15,5 14,5 18,9
plasty 26,4 22,5 25,5 28,8
textil 0,0 2,7 3,1 3,4
bioodpady 0,0 0,0 0,0 0,0
směsný odpad 132,7 132,6 124,9 132,4
objemný odpad 0,0 45,2 54,1 74,4
         
úroveň recyklace (%) 30,5 21,5 23,1 23,7

I bez bioodpadů dosahuje obec úrovně recyklace pře 20 %, což je velmi dobrý výsledek, který v Olomouckém kraji v roce 2019 dosáhlo jen 33 obcí.

Poznámka:

Bioodpady z komunitních kompostáren bude možné vykázat do produkce odpadů až po přijetí nového zákona o odpadech.

Zdroje informací:

https://www.mikulovice.cz/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: