en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Mokré

Královéhradecký kraj, Mokré | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 19.9.2019
By Wuhazet (Henryk Żychowski) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Mokré se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o malou obec, kde žije přibližně 150 obyvatel. Díky celkovému nastavení systému má obec nízkou produkci směsného odpadu (jednu z nejnižších v celém kraji) a dosahuje i velmi dobrou úroveň recyklace. Oceňujeme i velmi pěkně a podrobně zpracované informace o výsledcích odpadového hospodářství ve zpravodajích obce. Za výsledky a práci s veřejností byl obci udělen Odpadový Oskar.

Systém odpadového hospodářství

V Mokrém se do kontejnerů třídí papír, plasty (2 kontejnery), sklo a od roku 2015 i drobné kovy a bioodpad. Sběr železa je možný do dvou velkoobjemových kontejnerů po celý rok. Do pytlů se třídí nápojové kartony (tetrapak). Sběr textilu pro Diakonii Broumov se organizuje 1x za rok na jaře. Drobný elektroodpad, monočlánky a použité tonery lze odevzdat na obecním úřadě (do boxů na tyto odpady). Větve z prořezávek stromů lze po dohodě s obcí odvézt na místní hřiště (k zajištění pálení čarodějnic). Pro nebezpečné odpady je zajištěn mobilní svoz 2x ročně. Svoz velkoobjemového odpadu se organizuje v případě, že se objeví dostatek zájemců. Směsný odpad se odváží 13x ročně (měsíční, dvouměsíční a kombinované svozy dle výběru obyvatel), pokud to domácnosti nestačí, může si dokoupit dodatečnou známku na popelnici či pytel na odpad.

Obec Mokré vlastní štěpkovač větví a dle zájmu jej půjčuje občanům.

Velmi pozitivní ohlas po zavedení biokontejnerů má svoz bioodpadu. Občané si ho chválí.

Tabulka: Produkce komunálních odpadů v obci Mokré v letech 2013 až 2018

    2013 2014 2015 2016 2017 2018
    (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír   7,2 6,5 6,4 6,4 6,4 8,3
Plasty   19,3 13,8 14,6 11,5 7,4 14,4
Sklo   15,9 19,6 19,7 17,0 19,5 19,2
Nápojové kartony   0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3
Kovy   0,0 0,0 0,7 2,1 2,1 12,4
Bio (bez dřeva)   0,0 0,0 22,3 18,3 0,0 313,3
Směsný odpad   59,3 58,5 50,6 67,8 63,4 77,9
Objemný odpad   13,9 14,1 34,3 15,2 1,4 11,6
               
Úroveň recyklace (%)   37,0 35,8 43,0 40,1 58,4 80,2

Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace (poměru množství vytříděného papíru, plastů, skla a kovů k celkové produkci odpadů). Náklady obce na odpadové hospodářství v přepočtu na 1 obyvatele jsou podprůměrné. Příjem za zpětný odběr lehce nadprůměrný.

Obec Mokré nemá problém s černými skládkami.

V obci je zaveden úhradový systém – občané si platí pouze svoz své popelnice s komunálním odpadem. Ostatní tříděné odpady – sklo, papír, plasty, bio, kovy, nebezpečný odpad – hradí obec ze svého rozpočtu (pro obyvatele je tento svoz zdarma).

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.obecmokre.cz

Odpady na stránkách obce: http://www.obecmokre.cz/odpady

Webové stránky zpravodaje obce: http://www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Poznámky:

Informace o odpadovém hospodářství jsou zveřejňovány v číslech 1/2016, 1/2015, 3/2015 atd., a to jak ve výdajích, tak v příjmech za zpětný odběr. Zmínka o odpadech, pokyny k odpadům je víceméně v každém zpravodaji (vychází 4x ročně). Zpravodaj obce byl oceněn mnoha cenami (regionální soutěž, celostátní soutěž).

Obec Mokré úzce spolupracuje s časopisem dTest, který pravidelně zasílá občanům letáčky všeho druhu, včetně osvěty při třídění odpadů.

Roční statistika odpadů je zveřejňována na webových stránkách obce, vývěsce obce a je předmětem při zasedání zastupitelstva na začátku běžného roku.

Obec (knihovna) organizuje soutěž obecních zpravodajů na Rychnovsku.

Soutěž: http://www.obecmokre.cz/zpravodaje2012/index.php?nid=11474&lid=cs&oid=4378036

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha