Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Nezvěstice

Plzeňský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Betonové skříně pro pytle na odpad od chatařů
Obec Nezvěstice
Nezvěstice je středně velká obec v Plzeňském kraji, která se nachází na jih od Plzně a Starého Plzence. Obec je členem svazku obcí Mikroregionu Radyně a Svazku obcí Plzeň - jih pro odpadové hospodářství. V katastru obce se nachází několik chatových osad (cca 100 rekreačních objektů). Obec dlouhodobě dosahuje výborných výsledků, byla oceněna Odpadovým Oskarek jako příklad dobré praxe.

Obec vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsných komunálních odpadů a dobrou úroveň recyklace (viz tabulka s údaji za roky 2016 až 2018). Za těmito dobrými výsledky stojí celkové nastavení systému nakládání s odpady v obci, způsob platby za odpady a práce s veřejností.

Odvoz komunálního i tříděného odpadu zajišťují soukromé svozové firmy.

Obec zajišťuje podmínky pro převzetí a odvoz tříděných odpadů na území celé obce. V Nezvěsticích se do barevných kontejnerů třídí papír, sklo, kovy, drobný elektroodpad, textil a použité rostlinné oleje. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a světelných zdrojů (zářivky, výbojky, LED zdroje).

Do pytlů se třídí plasty (domácnosti pytle na třídění plastů obdrží po zaplacení ročního poplatku za SKO 4/ks/osoba/rok a další si mohou dokoupit).

Obec dlouhodobě spolupracuje na vývozu biologického a objemného odpadu s místní zemědělskou firmou. Ta obci vyváží naplněné kontejnery a provádí jejich opravy. Biologický odpad je odvážen na kompostárnu soukromého zemědělce do nedaleké obce. Dřevní hmotu (větve, vánoční stromky, keře, atd...) umožňuje obec občanům svážet na určené místo v obci. Tento materiál je poté štěpkován soukromou firmou a štěpka je dodávána do Plzeňské teplárny. Takto stanovený systém je pro občany i obec zdarma.

Svoz nebezpečných a objemných odpadů probíhá 2x ročně (květen, říjen). Svoz nebezpečných odpadů probíhá ve spolupráci se  Svazkem obcí Plzeň - jih pro odpadové hospodářství (82 členů - obcí).

Díky iniciativě a zodpovědnosti občanů nemusí obec vynakládat zbytečně finanční prostředky na zřízení a provoz sběrného dvora a likvidaci černých skládek. Od roku 2014 není na našem katastru žádná. Při velikosti naší obce nelze zajistit efektivní fungování sběrného dvora a tím ani získat dotaci na zřízení.

Poplatky za vývoz odpadů jsou hrazeny ročně, a to za nemovitost dle zvoleného počtu svozů, který si určí majitel nemovitosti sám. Chataři a chalupáři platí 500,-Kč/rok a dostávají pytle na komunální odpad a plasty.

Nádoby na tříděný odpad jsou rozmístěny po celém území obce a celoročně volně přístupné všem stejně tak jako koše na odpadky a stojany se sáčky na psí exkrementy.

1 x ročně organizuje SDH Nezvěstice sběr kovů od občanů (železná neděle).

V oblasti odpadového hospodářství má obec velmi dobré ekonomické výsledky a to v podobě vyrovnaných příjmů a výdajů rozpočtu.

Zajímavým způsobem je v obci vyřešeno odkládání pytlů na směsný odpad (černé) a plasty (žluté) od chatařů a chalupářů. Pro jejich odkládání využila obec betonová stání, která se dříve využívala u bytových domů pro kovové popelnice. Nyní jsou tyto betonové skříně umístěny přímo u výjezdu z chatových oblastí. A jsou uzavíratelná, což zabraňuje roztrhání plastových pytlů zvěří.

 

2016

2017

2018 2019
 

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob) (kg/ob)

papír

10,0

9,27

9,0 10,0

plast

12,3

13,58

14,4 14,5

sklo

13,8

14,36

13,2 9,6

textil

2,0

1,85

2,9 3,4

kovy

0,2

0,5

0,2 1,1

bio

6,2

6,2

  24,5

SKO

88,1

82,04

85,0 84,3

OO

30,0

46,19

21,2 31,7
         

Recyklace (%)

 27,4 26,3 27,2 35,3

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu obce na k tomuto účelu zřízených stránkách. Každoročně dostávají všechni majitelé nemovitostí veškeré informace o systému odpadového hodpodářství v obci (umístění kontejnerů na tříděný odpad, svozový kalendář, prohlášení plátce poplatku, ceník známek, ...)

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.nezvestice.cz/
Informace získané při návštěvě obce dne 29. 3. 2018

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: