en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Ploskovice

Ústecký kraj, Ploskovice | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 26.9.2019
Obec si sama zajišťuje odvoz kovů ze sběrného místa
Milan Havel
Obec Ploskovice se nachází přibližně 7 km od Litoměřic. Obec zajišťuje i správu Maškovic, Těchobuzic, Vinného a Starého Mlýnce. Celkově na území žije přibližně 450 obyvatel. Obec je plynofikována. Na katastru obce je přibližně 40 rekreačních objektů.

Systém odpadového hospodářství

Ploskovice jsou členy Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO, které sdružuje 84 obcí na Litoměřicku. Do kontejnerů se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony a v obci je i kontejner na drobné kovy. Větší množství železa lze odevzdat na sběrném místě, domluvit lze odvoz s pracovníkem úřadu. Na sběrném místě se shromažďuje také elektroodpad. Objemné odpady odváží svozová firma BEC přímo od každého domu. V obci je zajištěn svoz bioodpadu (velkoobjemový kontejner, kontejnery o objemu 900 litrů, nádoby na bioodpad přímo do domácnosti). Do bioodpadu obec přidává i nadrcené větve (štěpkovač obec vlastní). Nebezpečné odpady se sváží dvakrát ročně. Do systému obce jsou zahrnuti drobní živnostníci. Do evidence je zahrnut i sběr papíru ve škole (probíhá 2x ročně).

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v letech 2013 až 2018.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 10,5 11,1 13,5 26,6 33,4 34,1
plasty 25,5 28,6 30,7

33,9

35,6 40,9
sklo 17,9 20,5 19,0 24,6 22,8 22,8
kovy       8,0 3,9  
bioodpad neevid. neevid. 82,9 80,9 41,4 30,5
směsný odpad 77,6 70,6 76,1 84,4 78,6 85,0
objemný odpad 12,0 11,6 15,6 27,1 27,0 44,7
úroveň recyklace (%) 37,5 42,2 61,4 61,0 56,5 49,7

V Ploskovicích vytřídí nadprůměrné množství druhotných surovin a dosahují zde vysoké úrovně recyklace. V obci je výborná dostupnost nádob na tříděný sběr (7 hnízd). Domácnosti jsou známkovým systémem platby za odpady motivovány k minimalizaci produkce směsného odpadu (obec zrušila místní poplatek na hlavu poté, co zjistila, že domácnosti to nemotivuje ke třídění) a obec aktivně třídění odpadu podporuje. Domácnosti za tříděný sběr neplatí, naopak každá domácnost dostala tašky na třídění papíru, plastů a skla. Obec dotřiďuje i odpady, které končí v odpadkových koších (v obci je zámek).

Celkové náklady obce na odpadové hospodářství jsou díky vysokému příjmu od EKO-KOMU a za zpětný odběr výrobků podprůměrné. V roce 2018 byly náklady obce na odstranění směsného odpadu asi 380 Kč/ob. Vyšší byly náklady na tříděný sběr a to 565 Kč/ob, od nich však je nutno odečíst odměny od EKO-KOMU a další příjmy ve výši cca 300 Kč/ob.

Zdroje informací

Data o produkci odpadů, která nám poskytla obec

Webové stránky obce, zpravodaj obce: http://www.ploskovice.cz/index.php

Informace získané během návštěvy obce a rozhovoru se starostkou paní Věrou Petrů dne 14. července 2016

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha