Panenka Fashion Charming


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT SHUNXING TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE
Prodejce: Tinh Nguyen Ngoc, Svatopluka Čecha 875/20, 767 01 Kroměříž, IČ: 26947714 (provozovna: Smíšené zboží, Kovářská 118/5, 767 01 Kroměříž)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkafashion-charming_8653_880_1.html

Datum upozornění: 15.1. 2014