polétavý prach - PM

 • Vzorec

  -

 • Stručná charakteristika

  Polétavý prach neboli pevné částice (PM - particulate matter) jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře. Přirozeně se částice do atmosféry uvolňují při vulkanické činnosti, požárech, erozi, nebo z mořské vody. Mezi antropogenní zdroje pak patří především spalovací procesy. K nejvýznamnějším primárním zdrojům prašnosti patří domácí topeniště a doprava. Vliv průmyslu je patrný hlavně v lokalitách s jeho vysokou koncentrací (Severní Čechy, Ostravsko).

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

  Velikost a tvar částic se mění. Částice PM10 jsou tvořeny komplexní směsí mnoha různých druhů látek včetně sazí (uhlíku), částic síranů, kovů a anorganických solí jako je i mořská sůl. Významný zdrojem je tzv. sekundární prašnost, zvíření již usazeného prachu (těžba, doprava, stavebnictví). V domácnosti může být zdrojem polétavého prachu například svíčka, lak na vlasy, nebo jen hořící vařič. Prachové částice jsou palčivý problém současnosti. K snižování jejich množství se ČR zavázala v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP).

  integrovaném registru znečišťování (IRZ) se sledují emise prachových částic PM10.

   

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Vliv prachu na lidské zdraví závisí na velikosti částic, jejich tvaru a chemickém složení. PM10 jsou schopny pronikat do dolních cest dýchacích, částice PM2,5 pronikají do průdušinek, částice PM1 do plicních sklípků. V případě nanočástic můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště.

  Aerosolové částice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum účinků na srdečně-cévní a respirační ústrojí. Dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu struktury a funkce řasinkové tkáně, zvýšit produkci hlenu a snížit samočistící schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny omezují přirozené obranné mechanismy a usnadňují vznik infekce. V roce 2013 zařadila Mezinárodní Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) prašný aerosol mezi prokázaný lidské karcinogeny skupiny 1, přispívající ke vzniku rakoviny plic.

  U prašného aerosolu nebyla zjištěna prahová hranice jeho působení. Předpokládá se, že působení částic PM2,5 se začne projevovat už od koncentrací 5 µg.m-3. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro PM2,5 průměrný roční limit 10 µg.m-3, pro PM10 je to 20 µg.m-3.

  Státní zdravotní ústav každoročně vyhodnocuje dopad znečištění ovzduší na lidské zdraví. Ve zprávě lze najít další podrobnosti o vlivu prašnosti na lidské zdraví.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit pro PM10 není stanoven. Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) stanovuje obecný emisní limit pro tuhé znečištující látky (0,1 µm až 0,5 mm).

  Zdroje znečišťování musí být zřizovány a provozovány tak, aby při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 200 mg/m3. Při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3.

  Pro regiony, kde byly překročeny imisní limity, musí být zpracován program zlepšování kvality ovzduší. V rámci tohoto programu mohou být pro vyjmenované zdroje přijaty emisní stropy (maximální hodnoty množství prachu, který smí firma vypustit).

  Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) stanovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení.
  látka: PM10
  doba průměrování: 24 h
  imisní limit: 50 µg.m-3
  maximální počet překročení: 35

  látka: PM10
  doba průměrování: kalendářní rok
  imisní limit: 40 µg.m-3

  látka: PM2,5
  doba průměrování: 24 h
  imisní limit: 25 µg.m-3

  látka: PM2,5
  doba průměrování: 3 kalendářní roky
  imisní limit: 20 µg.m-3 (platí od 1. ledna 2020)

   

   

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   86    polétavý prach (PM10)  50000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy
 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek, Ing. Milan Havel
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: