en ru

polétavý prach - PM10

 • Vzorec

  -

 • Stručná charakteristika

  Polétavý prach neboli pevné částice (PM - particulate matter) jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře. Přirozeně se částice do atmosféry uvolňují při vulkanické činnosti, požárech, erozi, nebo z mořské vody. Mezi antropogenní zdroje pak patří především spalování fosilních paliv, to znamená doprava, elektrárny, spalovny, nejrůznější průmysl. Vliv na lidské zdraví závisí především na velikosti částic. PM10 jsou schopny pronikat v podstatě bez problémů do dolních cest dýchacích, platí zde úměra čím menší, tím nebezpečnější. V případě nanočástic můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště. Při krátkodobé expozici dochází k podráždění dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobé pak k rozvoji vážných onemocnění dýchacích cest jako je například chronická obstrukční choroba plic, nebo rakovina.

  Velikost a tvar částic se mění. Částice PM10 jsou tvořeny komplexní směsí mnoha různých druhů látek včetně sazí (uhlíku), částic síranů, kovů a anorganických solí jako je i mořská sůl. PM10 se prakticky mohou uvolňovat z jakýchkoliv třecích ploch. Významný zdrojem je tzv. sekundární prašnost, zvíření již usazeného prachu (těžba, doprava, stavebnictví). V domácnosti může být zdrojem PM10 například svíčka, lak na vlasy, nebo jen hořící vařič. Prachové částice jsou palčivý problém současnosti. K snižování jejich množství se ČR zavázala v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP).

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Nadměrné působení prachových částic může poškozovat dýchací ústrojí. Skutečná nebezpečnost polétavého prachu se odvozuje z jeho chemického složení, protože na povrch prachových částic se váže řada nebezpečných látek. Jedná se například o těžké kovy a organické látky, které se pak snadněji dostávají do našeho dýchacího ústrojí.

  Z posledně jmenovaného hlediska je nebezpečnější polétavý prach PM2,5, tedy s velikostí částic do 2,5 mikrometrů v průměru, kterým naše dýchací ústrojí nestaví do cesty žádné zábrany a filtry (viz např. stránku http://www.epa.gov). Ten ovšem na seznamu IRZ nefiguruje. I pro jeho nebezpečnost platí, že se odvozuje od jeho chemického složení. V posledních letech se řada výzkumů soustředila na sledování chemického složení prachu ve vnitřních prostorách - v bytech a kancelářích. Více  například ve studii Alana Watsona. Přítomnost nebezpečných chemických látek v prachu ve vnitřních prostorách budov by měla pomoci redukovat nová chemická politika Evropské unie, tedy nařízení zkráceně nazývané REACH.

 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit pro PM10 není stanoven. Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) stanovuje obecný emisní limit pro tuhé znečištující látky (0,1 µm až 0,5 mm).

  Zdroje znečišťování musí být zřizovány a provozovány tak, aby při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 200 mg/m3. Při hmotnostním toku tuhých znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h nesmí hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3.

  Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) statnovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení.
  látka: PM10
  doba průměrování: 24 h
  imisní limit: 50 µg.m-3
  maximální počet překročení: 35

  látka: PM10
  doba průměrování: kalendářní rok
  imisní limit: 40 µg.m-3

  látka: PM2,5
  doba průměrování: 24 h
  imisní limit: 25 µg.m-3

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   86    polétavý prach (PM10)  50000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy
 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha