Školka vs. byty na Malvazinkách

Praha 5 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Malvazinky jsou jedna z řady pražských lokalit oblíbených developery. Jeden z příběhů spojených s touto městskou částí se odehrává poněkud netradičně na zahradě mateřské školy Peroutkova. Pozemky, na kterých školka v rámci Akce Z v roce 1965 vyrostla, patřily kdysi rodině Procházkově.[1] Po převratu roku 1948 o nemovitosti přišli a v dalším převratu v roce 1989 do vlastnických vztahů zasáhly restituce. V roce 1999 byly původním majitelům vráceny i pozemky pod školkou a její zahrada. Vzhledem k tomu, že šlo o pozemky pro školství, byl staronový vlastník tímto faktem značně limitován. Nakonec v roce 2003 Praha 5 schválila usnesení o odkoupení pozemku pod školou a jednou částí zahrady.[2] O druhou část zahrady, kterou ale školka plně využívala, Praha 5 zájem neprojevila. Proto byla už v roce 2004 prodána developerovi – společnosti LUMA, s. r.o.  Dnes pozemky vlastní její dceřiná firma – Malvazinky Invest, s. r. o.[3] Tímto prodejem začal celý problém.  

Polyfunkční dům pro školství?

V lednu 2006 podala společnost LUMA návrh na umístění stavby s názvem „Polyfunkční dům pro školství Malvazinky“. V dubnu 2006 získala od stavebního úřadu Prahy 5 první kladné rozhodnutí. Ačkoli se z názvu mohlo zdát, že stavba bude v souladu s územním plánem, který pozemek s parcelním číslem 1497/1112 určoval pro veřejné vybavení – školství, opak byl pravdou. Záměrem firmy LUMA rozhodně nebylo podporovat vzdělávání dětí. V plánu byl totiž čistě bytový dům. Odvolání proti rozhodnutí Prahy 5 podal tehdejší Útvar rozvoje a magistrátu nezbylo, než rozhodnutí stavebního úřadu zrušit právě pro nesoulad s územním plánem.

Investor se ale využití lukrativního pozemku nehodlal vzdát bez boje. Hned v prosinci 2006 přišel s novým projektem, resp. jen s novým jménem. Na místo s dětmi to zkusil se seniory. Budování podobných obytných zařízení je v Praze zřejmě oblíbený developerský byznys.[1] Na místo školní zahrady měl na Praze 5 stát nový „Dům pro seniory Malvazinky“. Protože se ale jednalo o stejně krkolomné řešení, bylo potřeba změnit územní plán. Na tom se začalo pracovat o několik měsíců dříve. V létě 2005 byl podán podnět na změnu územního plánu pod názvem „Podnět na pořízení změny „Z 13/07 HOŠKOVA" č. parc. 1479/112 k. ú. Košíře“. V jeho textu se dočteme: „Pro nezastavěný pozemek č. parc. 1479/112 k. ú. Košíře o výměře 2529 m2, který leží uvnitř obytného souboru z 60. až 80. let 20. stol., má dle ÚPn funkci VVS (mateřské školy, školy a školská zařízení), protože byl tento pozemek před majetkovou restitucí společně s pozemkem sousední zahrady (1479/66) a školy (1479/148) její součástí (nacházelo se zde dětské hřiště). V současné době není pozemek pro tento účel využíván. V navrhovaném stavu, tedy po úpravě hranice funkcí ÚPn, žádná z funkcí přítomných v tomto území nebude zrušena, pouze se jejich vzájemný poměr (OC ku VVS) upraví. Provoz školských zařízení (na ploše 4480 m2) tu nadále zůstává, novou výstavbou nebude dotčen, ani provozně omezen.“ Změna územního plánu, která přišla na základě podnětu na svět, dostala do vínku číslo Z 1820. Její zadání bylo schváleno v prosinci 2012.

Developer se znovu pokusil umístit stavbu Domu pro seniory Malvazinky[2] s 6 nadzemními, 2 podzemními podlažími a 69 byty na pozemku, který dle územního plánu není pro takovou stavbu určen. Stavební úřad Prahy 5 mu v roce 2008 znovu vyhověl. V jeho sousedství, na pozemku parc. č. 1497/111 , pak téměř současně umístil ještě Bytový dům Malvazinky.[3]

Dětem z mateřské školky, kterým Praha 5 postupně ukousla velký kus hřiště, nadělili radní v roce 2007 dárek za několik milionů – rekonstrukci herního prostoru, který jim zbyl.[4]

Opět zasahuje soud

Ačkoli se místní proti rozhodnutí, jímž se umístila stavba Domu pro seniory Malvazinky, ihned odvolali, pražský magistrát jejich odvolání tentokrát zamítl. Proto se museli obrátit na soud. Městský soud v Praze až v prosinci 2012 svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí magistrátu o odvolání.[5] Věc se sice dostala ještě k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ale v roce 2013 kasaci zamítl.[6] Věc se po pěti letech vrátila k magistrátu. Ten v listopadu 2013 vrátil věc k novému projednání Praze 5.[7]

Mezitím bylo schváleno zadání změny Z 1820. Pikantní na tomto projednání jistě je, že když se o zadání jednalo na Výboru zastupitelstva pro územní rozvoj (který změnu doporučoval přerušit), stavebník potvrdil, že ve skutečnosti nemá o žádný dům pro seniory zájem.[8] Na jednom z dalších zastupitelstev, v lednu 2013, se dostala změna Z 1820 na program znovu – v rámci interpelací. Pan Formánek z Prahy 5 se dotázal tehdejšího náměstka pana Hudečka, proč se zadáním změny souhlasil, když se zbytečně rušila plocha veřejného vybavení ve prospěch soukromého zájmu developera. Odpověď na interpelaci v zápisu chybí, pan Hudeček si přál odpovědět písemně. Po jejím dohledání zjistíte, že náměstek Hudeček přiznal, že nepravdivě uvedl, že Výbor se změnou souhlasil.[9]

V září 2013 přijala Praha 5 nové usnesení, kterým vyslovila nesouhlas se změnou Z 1820 a žádala, aby bylo v území zachováno veřejné vybavení.[10] Poté dostaly věci zajímavý spád. V září 2015 Rada hl. m. Prahy vyslovila s návrhem změny nesouhlas. Na to reagovali zastupitelé, kteří změnu v listopadu 2015 neschválili. Tím se alespoň prozatím ukončila historie výstavby bytového domu v těsné blízkosti mateřské školky.

[2] Územní rozhodnutí k Domu pro seniory z 7.1.2008 (č.j OUR.Koš.p.1479/112 -1623/06 - Če/UR).

[3] Územní rozhodnutí Bytvoý dům Malvazinky č.j.OUR.Koš.p.1479/111-1230/07-Če-UR.

[4] Viz usnesení RMČ P5 17/560/2007 z 26.4.2007, usneseni RMČ P5 1474/RMČ/2007 z 13.11.2007, usneseni RMČ P5 1335/RMČ/2007 z 16.10.2007.

[5] Rozsudek MS v Praze ze dne 2. 2. 2012, čj. 5 Ca 325/2008 – 101.

[6] Usnesení NSS ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 As 33/2012

[8] Stavebník, majitel pozemku: informoval, že změnou je projednávána pouze 1 jeho pozemku, z čehož pro něj vyplývá potřeba postavit 2 různé objekty. Soudem je nucen k výstavbě nekomerčního domu pro seniory, který stavět nebude. MČ nejeví zájem o MŠ a podporuje změnu ÚP SÚ hl.m.Prahy. Viz Zápis z 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 6.12.2012

[9] Viz PŘ E H L E D návrhů, připomínek a podnětů občanů hl.m. Prahy přednesených na 23. zasedání ZHMP dne 24.1.2013. V rámci této zodpovězení interpelace jsou k dispozici i další podklady vztahující se k Z 1820/07.

[10] Viz VYHODNOCENÍ STANOVISEK, NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY ÚP SÚ HMP

Z 1820 / 07

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu