Sporný příspěvek české legislativy k ochraně biodiverzity

23.3.2010 - PRAHA | Novinky
Podivný dárek dostaly české vodní toky k Mezinárodnímu roku biodiverzity: novelu zákona, jež usnadní poškozování mokřadů, které jsou v naší krajině druhově nejbohatší.

Podivný dárek dostaly české mokřady a vodní toky k letošnímu Mezinárodnímu roku biodiverzity. Téhož dne, kdy se ministři životního prostředí zavázali uvnitř Evropské unie zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, odhlasovali poslanci českého parlamentu novelu zákona o vodách.  Tato novela, která paradoxně vznikla právě proto, aby vyhověla mezinárodním dohodám, má jeden háček: umožňuje snadnější poškozování mokřadních společenstev, které jsou právě v naší krajině druhově nejbohatší.

Podle novely již pro zemní práce v korytě nebo v jeho okolí nebude třeba řádné povolení. Postačí zjednodušený ohlašovací proces. Správce toku ohlásí plánovaný zásah městskému úřadu. Pokud se úřad do deseti pracovních dnů nijak nevyjádří, je zásah do koryta považován za povolený. Nebude probíhat žádné správní řízení spojené s řádným povolováním. „Oslabila se tak zejména ochrana ohrožených druhů a prostředí, ve kterém žijí. Odpadá povinnost při povolovacím procesu zohlednit zákony o ochraně přírody a krajiny a znemožní se i účast veřejnosti na něm,“ komentuje novelu Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody sdružení Arnika. „Celá zodpovědnost zůstává na jediném člověku, pracovníkovi vodoprávního úřadu. Během krátkého času, z neznalosti i z jiných důvodů, může snadno selhat.“

K nenávratným škodám tak může dojít dokonce i v chráněných územích, národních parcích a v území evropské soustavy Natura 2000. Zemní práce se přitom nemusí omezit pouze na koryto potoka nebo řeky, mohou probíhat i na sousedních pozemcích. To ohrožuje další cenné ekosystémy, jako jsou nivní a lužní lesy, rákosiny nebo podmáčené louky. „Správcům vodních toků byla nedávno odebrána výsada kácet na ohlášení dřeviny rostoucí podél vodotečí. Pily utichly, aby uvolnily cestu bagrům. Přitom je dnes zcela jasné, že rozsáhlé odvodňování podmáčených ploch a kanalizace vodních toků v minulosti nadělala víc škody než užitku,“ nesouhlasí se zněním nového zákona Vitnerová.

Aby začal novelizovaný zákon platit, musí jej ještě schválit Senát a podpisem ztvrdit prezident republiky.

Banner-stika

Sledujte nás: