Výzva radním: Nechci paralelní dráhu letiště Ruzyně!

14.7.2020 - PRAHA | Novinky
Již velmi brzy se bude rozhodovat o rozšíření pražského Letiště Václava Havla až na dvojnásobnou kapacitu odbavených cestujících za rok a o výstavbě nové přistávací dráhy, která umožní další budoucí navýšení leteckého provozu.

Na začátku května doplnilo Letiště Praha a.s. potřebnou dokumentaci pro zahájení územního řízení, které začne v budoucích měsících. Odpor proti nové paralelní dráze, který má už patnáctiletou historii, tedy dospívá do další fáze, přičemž nyní je realizace tohoto záměru podpořena vládní politikou velkých stavebních projektů. Rozšíření letiště přitom znamená nadměrný hluk a imisní zátěž pro městské části a obce, nad jejichž územím by letadla přistávala, větší dopravní zatížení města, více turistů a podporu letecké dopravy, která je zodpovědná za značný podíl emisí oxidu uhličitého do ovzduší v době, kdy více než kdy jindy potřebujeme tyto emise snižovat, abychom udrželi oteplování planety nad bezpečnou hranicí.

Záměr nové runwaye sice prošel posuzováním vlivů na životní prostředí, ovšem už před deseti lety a na nižší než nyní plánovanou kapacitu. Od doby tohoto posuzování se Česká republika přidala ke klimatickým závazkům, které by nyní rozšířením letiště vědomě porušovala.

Rozšíření letiště zahrnuje ekologické, sociální i urbanistické aspekty, protože podobu města, ve kterém žijeme, bude všemi těmito způsoby ovlivňovat. V současné chvíli je pro občany možné zasáhnout do tohoto záměru prostřednictvím svých volených zástupců, tedy radních hlavního města Prahy, kteří mohou s projektem vyslovit nesouhlas a tak jej zastavit.

Pošlete radnímu zprávu o tom, že si rozšíření letiště nepřejete, ať je slyšet také hlas obyvatel Prahy, nejen promyšlené PR Letiště Praha a.s. Pro inspiraci jsme pro Vás výzvu na formulovali, odeslat jí můžete jednoduše kliknutím na email radních níže nebo si její text zkopírovat a upravit podle svého uvážení.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!


Vážení radní, 

obracím se na Vás ve věci záměru rozšíření Letiště Václava Havla. Tento projekt je velmi kontroverzní z mnoha důvodů. Zatíží městské části a obce hlukem a imisemi, které vzrostou úměrně s navýšením leteckého provozu a které budou jejich obyvatelé muset dlouhodobě snášet. S novou přistávací dráhou se dotčené území ještě rozšíří o další rezidenční zóny, což bude mít přímý dopad na každodenní život v Nebušicích, Suchdole, Lysolajích a dalších lokalitách. Současné platné posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pracuje s nepřesným vymezením hlukové zátěže a znečištění ovzduší, navíc řeší menší roční kapacitu odbavených pasažérů (21,2 miliónů) oproti současnému plánu (30 - 35 miliónů).

Více odbavených letadel bude znamenat nárůst počtu turistů v Praze. Před výpadkem letecké dopravy způsobené pandemií nemoci Covid-19 tvořili turisté 70% pasažérů letadel. V usnesení Městské části Praha 1 k záměru stavby paralelní přistávací dráhy se píše, že „na intenzivní turismus je navázáno široké spektrum podnikání, které má negativní dopad na kvalitu života místních obyvatel.“ Rozšiřování letiště je podle něj v rozporu se snahou navrátit centru města charakter místa, kde je možné kvalitně žít. Obyvatelé Prahy se budou zároveň potýkat s nárůstem automobilové dopravy, které rozšíření letiště vyvolá vzhledem k vyššímu počtu návštěvníků Prahy a vzhledem k nedořešenému kolejovému spojení na letiště.

V neposlední řadě je v současné době celoevropskou prioritou snižování emisí skleníkových plynů, na nichž má letecká doprava výrazný podíl. Podpora letecké dopravy ve chvíli, kdy jsme přijali mezinárodní závazky jako je Pařížská dohoda, je nepřijatelná. Pokud se máme vyhnout drastickým následkům klimatických změn, musíme přispívat k redukci jejich příčin. V Londýně soudy zastavily záměr rozšířit mezinárodní letiště Heathrow právě s odkazem na porušování klimatických závazků. 

Aktuálně Krajský soud Středočeského kraje vydal zamítavé stanovisko k plánu rozšíření pražského letiště vzhledem k “opomenutí některých významných zdrojů hluku a emisí při vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů záměru.”

Také značná výše státní investice do rozšíření letiště, 55 miliard korun, nedává smysl, když uvážíme, že projekt povede ke zhoršení kvality života Pražanů a ve svém efektu k prohloubení klimatické krize. 

Z výše uvedených důvodů na Vás apeluji, abyste se proti záměru vymezil/a a podpořil/a odpor proti rozšiřování Letiště Václava Havla v nadcházejícím územním řízení.

S pozdravem


 KONTAKTY RADNÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MUDr. Zdeněk HřibZdenek.Hrib@praha.eu

Ing. Petr HlubučekPetr.Hlubucek@praha.eu

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.Adam.Scheinherr@praha.eu

Pavel Vyhnánek, M.A.Pavel.Vyhnanek@praha.eu

doc. Ing. arch. Petr HlaváčekPetr.Hlavacek@praha.eu

Mgr. Adam ZábranskýAdam.Zabransky@praha.eu

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.Vit.Simral@praha.eu

JUDr. Hana Kordová MarvanováHana.Kordova.Marvanova@praha.eu

Mgr. Jan ChabrJan.Chabr@praha.eu

MgA. Hana TřeštíkováHana.Trestikova@praha.eu

Mgr. Milena JohnováMilena.Johnova@praha.eu

 

Pošli výzvu všem radním najednou

Děkujeme!

Banner-stika

Sledujte nás: