Znečištěné životní prostředí v Kazachstánu vážně kontaminuje potraviny a ohrožuje lidské zdraví

20.4.2017 - ASTANA / PRAHA | Tiskové zprávy
Velbloudi pasoucí se na kontejneru na odpadky, Mangystau - Kazachstán
Arnika
Slepičí vejce a velbloudí mléko jsou běžnou součástí kazašské stravy. Oboje je dobrým indikátorem případného znečistění životního prostředí. To je také důvod, proč kazašští a čeští experti (1) analyzovali vzorky slepičích vajec z volného výběhu (2) a fermentované velbloudí mléko z několika lokalit ve středním Kazachstánu a oblasti Mangystau během posledních tří let (3). Nové studie odhalily znepokojivě vysokou koncentraci nebezpečných perzistentních organických polutantů (4). Znečištění pochází z průmyslových zdrojů nebo z odpadu z dováženého zboží (5). Řešením není přestat jíst vejce a pít mléko. Odborníci vyzývají státní orgány, aby dokončili inventarizaci kontaminovaných oblastí, oplotili je a začali s jejich sanací. Kazašská vláda může rovněž přispět k celosvětovým řešením prostřednictvím progresivních postojů na nadcházejícím zasedání smluvních stran Stockholmské úmluvy (6).

“Velbloudi jsou zvyklí procházet se v okruhu několika kilometrů, takže jsou ideálními “přírodními vzorkovacími stroji”, které monitorují široké okolí vesnice či farmy. V případě velbloudího mléka jsou zdrojem kontaminace staré kondenzátory, průmyslové objekty, opuštěné výrobní závody či doly, volně přístupné skládky a nebezpečné nádrže odpadních vod. Bohužel jsme viděli mnoho takových míst, která byla volně přístupná a na nichž se pásla zvířata,” říká Dr. Jindřich Petrlík z neziskové organizace Arnika sídlící v České Republice a hlavní autor výzkumu.

“Slepice monitorují stav svého dvora a svého blízkého okolí. Vejce jsou pravděpodobně kontaminována znečištěnou půdou a prachem, množstvím neobjevených zastaralých perzistentních organických polutantů (POPs), nebo dosud veřejně neznámými zdroji včetně odpadů na zahradách, jako jsou vraky aut nebo polystyrenová pěna. Výzkumy by měly být prováděny na potenciálních zdrojích brómovaných zpomalovačů hoření (7), zastaralých olejů obsahujících polychlorované bifenyly (PCB) používané ve starých kondenzátorech a transformátorech a dalších potenciálních zdrojích PCB, jako jsou barvy či omítky. V některých oblastech je také důležité věnovat pozornost zdrojům dioxinů. Příslušné lokality kontaminované PCB by měly být v celé zemi co nejdříve vyčištěny,” říká Dr. Petrlík.

“Taková kontaminace může způsobit závažné selhání endokrinního systému, neurovývojové vady nebo poškození reprodukčního systému a obzvláště poškodit zdraví dětí. Nejde o to, zda někdy sníte kontaminované vejce. Avšak musíme si být vědomi toho, že neustále žijeme ve znečištěném prostředí a nebezpečné chemické látky vstupují do našeho těla nejen potravou, ale také vzduchem nebo vodou,” říká Naila Dyusembaeva, profesorka Státní lékařské university v Karagandě.

“Státní orgány by měly okamžitě přijmout nezbytná opatření. Nejprve se musí skoncovat s místy kontaminovanými POP a zásobami PCB. Nejsnazším a nejlevnějším opatřením je oplotit a označit nebezpečná místa. Následně by naše vláda měla začít dávat tyto lokality do pořádku,” říká Anna Andreichuk, zástupkyně ředitele Centra pro zavedení nových ekologicky bezpečných technologií. “Řešením není odradit veřejnost od konzumace vajec a mléka, zavřít slepičí farmy nebo trestat zemědělce, ale zabránit další kontaminaci potravinového řetězce,” dodává Andreichuk.

Tato zjištění jsou velmi aktuální, jelikož zbývá pouhých pár dní do doby, než světové vlády včetně té kazašské zasednou na osmé konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy o POP v Ženevě (4), kde budou diskutovat o limitech pro nebezpečné chemikálie v odpadech s cílem omezit jejich přeshraniční pohyb. To by mělo pomoci zabránit další kontaminaci potravinového řetězce na celém světě. Odpad je považován za hlavní zdroj znečišťujících látek zjištěných ve vzorcích vajec.

Tyto nové studie byly financovány Evropskou unií a Českou Republikou v rámci Programu transformační spolupráce, projektu "Prosazování práv občanů a účasti veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí - praktické provádění Aarhuské úmluvy v Kazachstánu".


Poznámky pro editory:

1) Více informací k projektu “Enforcing citizens’ rights and public participation in decision-making on environmental issues– practical implementation of Aarhus Convention in Kazakhstan”

2) Chicken eggs as the indicator of pollution of environment in Kazakhstan

3) Toxic pollutants in camel milk from the Mangystau Region of Kazakhstan.Results of sampling conducted in 2015–2016

4) Vystavení účinkům perzistentních organických polutantů (POPs) může vest k vážným dopadům na zdraví včetně určitých typů rakovin, vrozených vad, disfunkcím imunitního a reprodukčního systému, větší náchylnosti k onemocnění či poškození centrálního a periferního nervového systému. POP zůstávají v prostředí dlouhodobě neporušené, šíří se geograficky, hromadí se v tukové tkáni lidí a divokých zvířat. Více informací:More information

Vliv vybraných chemikálií na lidské zdraví:

Dioxins

PCBs

HBCD

5) Příklady možných zdrojů kontaminace – animals grazing at contaminated sites in Mangystau Region

6) Stockholmská úmluva je mezinárodní smlouva podepsaná v roce 2001, která má za cíl odstranit nebo omezit produkci a používání perzistentních organických polutantů (POP). Na nadcházející schůzi Úmluvy se také rozhodne o limitních hodnotách POP v odpadech, např. o úrovní hexabromocyklodekanů (HBCD), které byly naměřeny ve vysokých koncentracích v kazašských vejcích. Osmé zasedání smluvních stran Stockholmské úmluvy se bude konat od 24. dubna do 5. května 2017 v Ženevě (Švýcarsko) společně se zasedáním smluvních stran Bazilejské a Rotterdamské úmluvy. Více informací: http://chm.pops.int/

7) Bromované zpomalovače hoření jsou široká skupina chemických látek, z níž některé jsou už na seznamu kontrolovaných nebo zakázaných Stockholmskou úmluvou. Více informací:https://en.wikipedia.org/wiki/Brominated_flame_retardant


Detailní informace ke znečištění velbloudího mléka a slepičích vajec

VELBLOUDÍ MLÉKO

Co zjistili odborníci?

Vzorky fermentovaného velbloudího mléka byly odebrány na šesti různých místech v Mangystau a analyzovány na organické chemické látky a těžké kovy. Výsledky byly srovnány s předchozími studiemi provedenými kazašskými odborníky. Úroveň kontaminace zejména polychlorovanými bifenyly a zinkem v některých vzorcích je znepokojivě vysoká. Polychlorované bifenyly mohou způsobovat rakovinu, poškozovat játra nebo reprodukční soustavu. Zinek je zodpovědný za anémii a poškození slinivky břišní.

 “V některých částech Mangystau můžeme pozorovat zneklidňující nárůst míry dětské úmrtnosti. Bezpochyby v souvislosti s dlouhodobým žitím poblíž průmyslově znečištěných míst,” říká Kirill Osin, ředitel nevládní organizace Eco Mangystau.

Toxické znečištění v okolí Kaspického moře může být také příčinou masového úmrtí tuleňů v roce 2000, kdy zemřelo více než 15,000 tuleňů většinou v severním Kaspickém moři poblíž Kazachstánu. Velká míra kontaminace vyplývající z dlouhotrvajícího vlivu znečištěného prostředí na zvířata v kombinaci s virem psinky byla identifikována jako příčina. Vysoké koncentrace PCB, DDT, chlordanu, HCB a některých těžkých kovů (jako je zinek) nalezené v tělech mrtvých tuleňů ovlivnily jejich plodnost a další fyziologické funkce.

Jak si chránit zdraví?

Jsem farmář

 • Ujistím se, že mí velbloudi mají přístup k čisté vodě a krmení – například: pasou se ve stepi.
 • Vyvaruji se toho, aby se mí velbloudi pásli v nebezpečných a znečištěných oblastech, jako jsou skládky uranových dolů, odkaliště, průmyslové oblasti atd.
 • Vyhýbám se tomu, aby mí velbloudi jedli z kontejnerů na odpadky, protože si uvědomuji, že by to bylo stejné jako bych jedl odpadky já sám.

Jsem spotřebitel

 • Ptám se svého farmáře či dodavatele, odkud pochází jejich mléčné výrobky.
 • Nekupuji mléko ze znečištěných oblastí nebo od farmářů, jejichž velbloudi se pasou na znečištěné půdě.
 • Když uvidím velbloudy pasoucí se na znečištěných místech nebo pojídající odpadky, zdokumentuji to a informuji příslušné úřady a odbor ochrany spotřebitelů.

Co mohou udělat místní úřady?

Obce by měly jednat! Mají kompetence oplotit nebezpečná místa, vyčistit černé skládky, zorganizovat fungující systém nakládání s odpady nebo požadovat potrestání těch, jež porušují právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Co může udělat vláda?

Vláda by měla nejprve inventarizovat zastaralé PCB a oblasti kontaminované těmito látkami a následně připravit plán jejich sanace a likvidace zastaralých olejů obsahujících PCB. Zajištění prostředků z národních a mezinárodních zdrojů může pomoci. Bezpečné vyčištění a řádné nakládání s odpady je jediný způsob, jak se vyhnout závažným zdravotním rizikům. Rovněž je důležité monitorovat a zabraňovat kontaminaci polycyklickými aromatickými uhlovodíky, které byli zjištěny ve velbloudím mléce ve vysokých, i když ne nebezpečných koncentracích.

“Na základě zkušeností s dostupnými technologiemi a požadavky Stockholmské úmluvy navrhujeme použít k likvidaci zbývajících PCB olejů a odpadů kontaminovaných PCB technologie, které nevyužívají spalování,” vysvětluje Jindřich Petrlík zásadní kroky.


SLEPIČÍ VEJCE

Co zjistili odborníci?

Vzorky slepičích vajec byly odebrány na sedmi lokalitách v centrálním Kazachstánu a na třech místech regionu Mangystau. Vysoká koncentrace toxických dioxinů a dioxinových látek ve vejcích z Balkhashe potvrzují závažnou kontaminaci města. Je překvapivé, že komerčně distribuovaná vejce zakoupená v supermarketu v Karagandě obsahují rovněž vysokou koncentraci brómovaných zpomalovačů hoření. Šokující jsou vysoké úrovně PCB, používaných v sovětských dobách v transformátorových nebo hydraulických olejích, nalezené ve vejcích z chráněné a teoreticky čisté oblasti pohoří Kyzyl Arai v regionu Karaganda. Vysoká úroveň nebezpečných chemikálií zjištěných ve vejcích překračuje jak limity EU, tak i ruské limity. Kazašská omezení pro obsah dioxinů ve vejcích bohužel chybí.

Odborníci oznámili, že našli překvapivě vysokou úroveň toxických hexabromcyklodekanů (HBCD) ve slepičích vejcích, což je velmi znepokojivé. “Podle našich znalostí jsme našli celosvětově nevyšší naměřenou koncentraci HBCD ve vejcích z Shetpe. Tyto chemikálie nejsou v Kazachstánu pravidelně sledovány, protože se nepoužívají v průmyslové výrobě, ale jsou přítomny v dovážených výrobcích, jako jsou auta či polystyrenové izolační pěny, v podobě zpomalovačů hoření,” uzavírá Dr. Jindřich Petrlík, odborník na toxické látky z české nevládní organizace Arnika a hlavní autor nového výzkumu. Vejce z oblasti Mangystau také obsahovaly vyšší úroveň již zakázaných organochlorovaných pesticidů.

Jak si chránit zdraví?

Mám vlastní slepice

 • Dávám pozor, abych například nenechával starý autovrak blízko svého domu.
 • Vyhýbám se používání polystyrenu k zateplení kurníku jelikož slepice rádi jedí malé polystyrenové kuličky.
 • Zajišťuji, aby slepice nemohly proniknout do míst potenciálně kontaminovaných olejovými skvrnami z kondenzátorů nebo transformátorů.
 • Nepoužívám použité transformátorové oleje ve svém domě nebo na dvoře – například jako prostředek k boji proti termitům.
 • Nenakupuji krmivo od zemědělců, kteří používají organochlorované pesticidy, nebo z oblastí blízko bavlníkových polí, kde se používalo mnoho organochlorovaných pesticidů.
 • Pokud bydlím blízko potenciálního zdroje znečištění jako je hutní závod nebo cementové pece spalující odpad, zakryji slepičí výběh.

Co může udělat vláda?

 • Stanovit limity, které zabrání dovozu odpadu obsahujícího nebezpečné chemikálie.
 • Dokončit inventarizaci míst zamořených POP a zásob PCB.
 • Zahájit sanaci kontaminovaných lokalit.
 • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu