abamektin

 • CAS

  71751-41-2
 • Vzorec

  C95H142O28

 • Stručná charakteristika

  Abamektin je přírodní látka získávaná od půdní batkerie Streptomyces avermitilis. Jedná se o směs avermektinu B1a a B1b. Abamektin je hojně používán jako insekticid, akaricid (proti roztočům) a nematicid (proti hlísticím). Ke kontrole škůdců se uplatňuje jak v zemědělské produkci, tak ve veterinární péči. Abamektin je ve vodě v podstatě nerozpustný, v půdě je pevně vázán, nedochází k jeho výplachu do podzemních vod. V horních vrstvách půdy podléhá fotodegradaci do 21 hodin. Důležitou úlohu hraje i mikrobiální rozklad. Ve vodě i na povrchu rostlin taktéž rychle degraduje, nedochází k jeho akumulaci v životním prostředí. Abamektin je vysoce toxický pro vodní organizmy i savce. Člověk je abamektinu vystaven především při nesprávné manipulaci. Při kožním kontaktu dochází k lokálnímu podráždění, nutná je ochrana očí. Po požití byl u zvířat zaznamenán výskyt křečí, zvracení, třesů, případně kómatu.

 • Podrobná charakteristika

  Avermektiny jsou insekticidní a anthelmintické složky pocházející z různých laboratorních látek fermentovaných půdní bakterií Streptomyces avermitilis.Abamektin je přirozeným produktem této batkerie. Jedná se o směs avermektinu B1a a B1b. Jedná se o nažloutlou krystalickou látku, hořlavou, běžně ale obtížně zapalitelnou. Abamektin je ve vodě prakticky nerozpustný. Abamektin je hojně používán jako používán jako insekticid, akaricid (proti roztočům) a nematicid (proti hlísticím). Ke kontrole škůdců se uplatňuje v zemědělské produkci (obilí, ovoce, zelenina), veterinární péči (anthelmintikum – kontrola gastrointestinálních parazitů), i v domácnostech (proti mravencům apod.). V EU se jedná o běžně používanou látku. V ČR je účinnou látkou například ve výrobku Vermitec 1.8 EC. V roce 2013 bylo v České republice spotřebováno 6 093 kg abamektinu. Njevětší množství bylo použito na ochranu chmele, ovoce a zeleniny.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Abamektin je vysoce toxická látka, i když většina přípravků jej obsahujících je pro savce jen nízce toxická. Emulzní koncentráty mohou způsobovat mírné podráždění očí a slabší podráždění kůže. Příznaky otravy, pozorované u laboratorních zvířat, zahrnovaly rozšíření zorniček, zvracení, křeče nebo třes, bezvědomí.

  Na hmyz působí abamektin tím, že narušuje nervové a nervosvalové přenosy. Působí na specifický typ synapsí umístěných pouze v mozku, chráněnou bariérou mezi krví a mozkem. Ale u velmi vysokých dávek může být u savců tato bariéra porušena, což vede k příznakům poruch centrálního nervového systému jako špatná koordinace, třes, letargie, rozrušení nebo rozšíření zornic. Podání velmi vysoké dávky způsobilo smrt v důsledku selhání dýchacího ústrojí.

  Zvířata

  Pro 50% pokusných zvířat je smrtelné ústní podání této látky v množství 50 (LD50). U krys se u ústního podání jedná o 11 mg/kg, u myší se pohybuje od 14 po > 80 mg/kg. U kožního podání technického abamektinu krysám a králíkům jde o množství > 330 mg/kg. Ústní podání LD50 přípravku Affirm 0.011% Fire Ant Bait krysám je smrtelné v množství > 5,000 mg/kg, kožní podání králíkům pak v množství > 2,000 mg/kg. Ústní podání LD50 1.8% w/v Abamektinu EC krysám v množství 300 mg/kg, kožní podání tohoto přípravku králíkům pak v množství > 2,000 mg/kg.

  Při krmení myší dávkami 8 mg/kg/den, tedy nejvyššími testovanými dávkami, po dobu 94 týdnů, byla u samců pozorována dermatitida a změny krvetvorby ve slezině, u samic došlo k třesu a poklesu váhy.

  Abamektin je vysoce toxický pro ryby a bezobratlé vodní živočichy. Látky vznikající rozpadem abamektinu jsou pro vodní organismy méně toxické než samotný abamektin.

  Lidé

  Pracovníci přicházející do styku s abamektinem by měli kvůli ochraně očí nosit ochranné brýle a dále ochranný oděv, aby zabránili delšímu kontaktu této chemické látky s pokožkou.

  I když nejsou k dispozici údaje o účinku abamektinu na lidi, existuje značné množství informací o pokusech s látkou zvanou ivermektin, aplikovanou lidem infikovaným

  parazitem vlasovcem kožním (onchocera). (WHO, 1993). K hlavním zaznamenaným účinkům patřily ty plynoucí z usmrcení parazitů – tzv. Mazzottiho reakce, charakterizovaná příznaky jako bolesti kloubů, svědění, horečka, hypertenze, tachykardie, bolesti hlavy a změny zraku.

  Značně omezené množství údajů o účincích na lidi ukazuje, že ivermektin nezvyšuje výskyt vrozených vad, ačkoli je teratogenní (plod poškozující) u myší, krys a králíků. (WHO, 1990).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Vzhledem k tomu, že abamektin je téměř nerozpustný ve vodě a má silnou tendenci vázat se na částečky půdy, se v půdě nepohybuje a nemůže se tak dostat do podzemních vod a kontaminovat je. Totéž platí pro látky vznikající při rozpadu abamektinu.

  Abamektin se v půdě velmi rychle rozpadá. Na povrchu půdy se rychle rozpadá v důsledku vystavení světlu; uvádí se, že poločas rozpadu je 8 až 21 hodin nebo 1 den. Byla-li tato látka na povrchu půdy nezastíněna, přetrvávala do rozpadu asi týden. V temných podmínkách a na vzduchu činil poločas rozpadu 2 týdny až dva měsíce. Poločas rozpadu avermektinu B1a v jemné písčité půdě, jílu a stavebním písku je 20 až 47 dní. Zmizení abamektinu z těchto půd je vysvětlováno mikrobiálním rozpadem, protože abamektin ve sterilní půdě se nerozpadá. Míra rozpadu byla výrazně nižší v podmínkách bez přístupu kyslíku. Rostliny abamektin z půdy neabsorbují. Abamektin podléhá velmi rychlému rozpadu, je-li přítomen v tenké vrstvě, jako například na povrchu ošetřovaných listů. V laboratorních podmínkách a na světle byl poločas rozpadu látky v tenké vrstvě 4 až 6 hodin. Abamektin se velmi rychle rozpadá ve vodě. Po počátečním rozšíření látky ve vodě umělého rybníka činil poločas rozpadu 4 dny.

 • Synonyma

  Abamectinum, Abamectin, Vertimec, Agrimek, Affirm, Avomec, Zephyr, Avid, avermectin B1, Agri-Mek, Abamectin [ANSI], Abamectin [USAN], Avermectin B(sub 1), AVID EC, Abamectin [ANSI:ISO], HSDB 6941, MK 936, ABAMECTIN (4:1 MIXTURE), chemický kód amerického Úřadu pro životní prostředí (EPA) pro pesticidy 122804, MK 0936 Obchodní názvy: Abba, Affirm, Agri-Mek, Avid, Dynamec, Epi-Mek, Genesis Horse Wormer, Reaper, Vertimec, Zephyr and Cure 1.8 EC.
 • Výstražné symboly

  Xn - škodlivý N – nebezpečný pro životní prostředí

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 37 - Dráždí dýchací orgány, R 62 - Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • Literatura

  http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/24d-captan/abamectin-ext.html

  http://www.microencapsulation.at/data/Abamectin%201.8%20EC.02.pdf

  http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v94pr02.htm

  http://www.asiatox.org/6th%20APAMT%20pdf/Mectins%20posioning%20vs%20Avermectin%20poisoning.pdf

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

   

   

 • Autor

  Vendula Krčmářová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « propiconazole bromuconazol »

Banner-stika

Sledujte nás: