alachlor

 • CAS

  15972-60-8
 • Vzorec

  C14H20ClNO2

 • Stručná charakteristika

  Alachlor je herbicid objevující se na trhu pod řadou obchodních názvů (v ČR jako Lasso MTX). Používá se k likvidaci plevelů především na polích s řepkou olejkou, kukuřicí a slunečnicí. Alachlor je vysoce toxický pro vodní organizmy, je schopen bioakumulace v potravních řetězcích. Člověk je alachloru vystaven především při neopatrné manipulaci s tímto pesticidem. Riziko představuje i kontaminovaná voda a potraviny. Při expozici dochází k podráždění kůže a sliznic, může docházet k poškození endokrinního (hormonálního) systému a poškození jater a ledvin.

  Alachlor je díky své rozpustnosti v prostředí velmi mobilní. V atmosféře dochází k rozkladu alachloru přibližně do 2 hodin. V půdě je herbicid mobilní, ale poměrně rychle biodegraduje (řády dnů). Splachem může alachlor kontaminovat povrchové vody, kde opět dochází k jeho relativně rychlému rozložení (biodegradace a fotolýza). Alachlor je klasifikován jako podezřelý lidský karcinogen. Některé studie naznačují, že je mu vystavena i běžná populace prostřednictvím pitné vody a potravin. V EU je alachlor zakázán.

 • Podrobná charakteristika

  Alachlor patří mezi organochlorové herbicidy a na trhu se objevuje/objevoval pod řadou různých obchodních názvů (v ČR pod značkou Lasso MTX.). Alachlor byl uveden na trh v roce 1975. Používal se při pěstování řepky ozimé, brukvovité zeleniny, cibule sazečky, kukuřice, brambor, sóji a slunečnic. V ČR patří alachlor mezi nejvíce užívané pesticidy. V roce 2005 činila jeho spotřeba více než 127 tun. Většina byla použita při pěstování řepky (kolem 122 tun). Do povrchových a podzemních vod se alachlor dostává splachem z polí. Pro své negativní účinky se nesmí používat v řadě zemí, v současnosti zakázán v celé EU.

  Významným zdrojem alachloru v životním prostředí je jeho přímá aplikace na zemědělské plodiny. Pesticid se může do prostředí uvolňovat i při nesprávné manipulaci (skladování, přeprava, míchání) a nevhodném nakládáním s odpady jím kontaminovanými. V atmosféře dochází k rozkladu alachloru přibližně do 2 hodin. V půdě je herbicid mobilní, ale poměrně rychle biodegraduje (řády dnů). Splachem může alachlor kontaminovat povrchové vody, kde opět dochází k jeho relativně rychlému rozložení (biodegradace a fotolýza). Alachlor je pro vodní organizmy vysoce toxický.

  Člověk je nejčastěji tomuto herbicidu vystaven při jeho výrobě, manipulaci a spotřebě. Hlavními cestami expozice jsou vstup přes pokožku a vdechnutí. Při expozici dochází k podráždění kůže a sliznic, může docházet k poškození endokrinního systému a poškození jater a ledvin. Alachlor je v EU klasifikován jako lidský karcinogen 2. Kategorie a látka. Alachlor se bioakumuluje v potravních řetězcích, člověk tak může být tomuto pesticidu vystaven i prostřednictvím pitné vody a potravin.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Alachlor je na seznamu látek, které pravděpodobně ovlivňují endokrinní (hormonální) systém. Byl také testovaný na reprodukční a vývojovou toxicitu a na karcinogenní účinky. Určité vlivy byly zjištěny, studie ale nejsou zatím považovány za dostatečně průkazné k tomu, aby byl zařazen mezi karcinogenní látky.

  EU také zařadila alachlor mezi karcinogen kategorie 3 (možný karcinogen bez dostatečných důkazů).

  US EPA uvádí, že koncentrace alachloru v pitné vodě nad 2 ppb může vést během relativně krátké doby k slabému podráždění pokožky a očí. V případě dlouhodobé expozice mohou koncentrace nad 2 ppb vést k poškození ledvin, jater, sleziny, nosní sliznice a očí, případně ke vzniku rakoviny.

  Alachlor je vysoce toxický pro vodní prostředí. Je sledován v rámci komplexního monitoringu.

 • Synonyma

  00678 (CA DPR Chem Code) , 090501 (US EPA PC Code) , 15972-60-8 (CAS Number) , 15972608 , 15972608 (CAS Number) , 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide , 678 (CA DPR Chem Code) , a-chloro-2',6'-diethyl-N-methoxymethylacetanilide , Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)- , Acetanilide, 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl )- , Alachlor , Alachlor (2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide) , Alachlor (ANSI) , alachlore , Alacloro , Alanex , CDMA , CP 50144 , Lasso , Lazo , Methachlor , N-Methoxymethyl-2,6-diethylanilide chloroacetate
 • Limity pro ovzduší

  Limit není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:
   
  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku - např. alachlor (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
   
  Povrchová voda:
   
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,3 μg/l, NEK-NPK: 0,7 μg/l.
   
  Normy environmentálni kvality pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.
  Přípustné znečištění pro účely § 31 zákona - NEK-RP: 0,1 µg/l (metabolity alachloru).
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
   
  Podzemní voda:
   
  0,91 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

   

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 31 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 8,7 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady

  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanovuje zákaz ukládání biocidů na skládku.

 • Limity pro potraviny

  0,05 mg/kg (max. přípustný obsah alachloru v potravinách rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) u celé řady rostlinných a živočišných produktů.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  EU prioritní polutant dle rozhodnutí 2455/2001/EC.

 • Výstražné symboly

  DrazdivelatkyLatkynebezpecneprožp

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  25  15972-60-8  alachlor    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.srs.cz

  2) http://www.pesticideinfo.org

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

   

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: