aldrin

 • CAS

  309-00-2
 • Vzorec

  C12H8Cl6

 • Stručná charakteristika

  Aldrin je uměle vytvořený organochlorový insekticid. Jeho použití bylo ve většině zemích světa zakázáno již v 70. letech minulého století. Pro EU jsou rizikové především dovozy výrobků ze zemí, kde se stále používá (bavlna, celulóza), nezabezpečené skládky a staré ekologické zátěže. Aldrin je schopen významné bioakumulace v potravních řetězcích. Aldrinu je člověk vystaven především konzumací zasažené potravy. Při práci s aldrinem připadá v úvahu i expozice přes kůži a dýchací cesty. Příznaky otravy aldrinem jsou bolesti hlavy, závratě, celková malátnost, nechutenství a zvracení. Dlouhodobá expozice vede k poškození nervové soustavy a jaterní tkáně. U zvířat existují rozporuplné závěry o případném negativním vlivu na reprodukci. EU je považován za podezřelý lidský karcinogen.

  Aldrin byl hojně používán na ochranu řady zemědělských plodin (brambory, obilniny, řepa, bavlna, kukuřice aj.). Uplatnění nalezl i jako účinná ochrana dřevěných konstrukcí před termity. Do prostředí se dostává především při manipulaci. Vlivem bakterií a slunečního záření se aldrin rozkládá na dieldrin. Dieldrin je v prostředí velmi stabilní. Ve vodě je v podstatě nerozpustný a sedimentuje. V půdě je pevně vázán, nedochází k jeho vymývání. V menší míře dochází k jeho odparu, navázán na prachové částice může být v atmosféře přemisťován na velké vzdálenosti. IARC klasifikuje aldrin jako pro člověka nekarcinogenní látku.

 • Podrobná charakteristika

  Aldrin je uměle vytvořený organochlorový insekticid. Čistý aldrin je bílá krystalická látka se slabým zápachem. Různě ředěné směsi mají spíše nažloutlou barvu. Aldrin je ve vodě v podstatě nerozpustný, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech. Aldrin je slabě těkavý. V prostředí aldrin vlivem mikrobiální činnosti a slunečním svitem degraduje na dieldrin, strukturou i účinkem shodný insekticid.

  V minulosti byl aldrin používán na kontrolu hmyzích škůdců řady zemědělských plodin, jako brambor, kukuřice, obilnin, řepy, nebo bavlny. Uplatnění nalezl i jako prostředek chránicí dřevo a dřevěné produkty proti termintům.

  Aldrin byl v největší míře používán mezi 50. a 70. léty minulého století. Následně byl popsán jako perzistentní organická látka s významným toxickým účinkem a ve většině rozvinutých zemích světa zakázán. Aldrin je součástí tzv. „dirty dozen“ seznamu dvanácti nebezpečných a zakázaných organickcých polutantů Stockholmské úmluvy. V EU je v rámci nařízení 1272/2008 aldrin klasifikován jako podezřelý lidský karcinogen (kategorie 2).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Poškozuje imunitní a reprodukční systém.

  Zatížení obyvatelstva ČR touto látkou je sledováno od roku 1994. Expozice není významná. V roce 2002 zjistil Státní zdravotní ústav (SZÚ) aldrin v 6 vzorcích ze 108, a to v rychlené zelenině, mořských rybách, rostlinných tucích, párcích, v uzených a marinovaných rybách.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Aldrin je v ČR monitorován ve vodách a v potravinách. V povrchových vodách se jeho koncentrace pohybuje v jednotkách ng/l, v plaveninách a sedimentech v jednotkách ng/g. Tyto hodnoty odpovídají přirozenému pozadí. V podzemních vodách nebyl aldrin detekován.

  Výsledky měření:
  půda - nemáme k dispozici
  voda (povrchová) - PMS (pod mezí stanovitelnosti) až 161,2 ng/l (C90 v profilu Svitava, Obřany)
  mateřské mléko - nemáme k dispozici
  ryby - PMS až 0.001 mg/kg
  vejce - PMS až 0.020 mg/kg tuku

 • Limity pro ovzduší

  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,03 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) (vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. 187/2005 Sb.; stanovuje se pouze tehdy, když je u zdroje očekáván)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 µg/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  Suma drinů: NEK-RP = 0,01 µg/l, NEK-NPK: nestanovuje se

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.


  Odpadní voda:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
   
  Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (driny)
  Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě 6)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c)
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c)8)
  Zpracování těchto látek mimo místo výroby 7)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c) 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c) 

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  c) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
  1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
  2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
  7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 1 kg/rok.

  Podzemní voda:

   0,0040 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  Průmyslové plochy: 0,10 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,029 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady

  50 mg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 000 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ;

  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST);

  ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

 • Limity pro potraviny

  Potraviny rostlinného původu:
  0,02 mg/kg (max. přípustný obsah součtu aldrinu a dieldrinu ve vybraných potravinách rostlinného původu. Jmenovitě v čaji, chmelu, olejnatých semenech, pastináku, tykvovité-jedlá slupka, tykvovité-nejedlá slupka (limit 0,03) (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:
  0,2 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,006 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,02 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Ostatní limity

  Látka je zakázána od roku 1980.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   26  309-00-2  aldrin  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://hydro.chmi.cz/ojv/htm/pasporty/pesticidy/aldrin.htm

  2) http://www.svscr.cz/files/ib0501.zip

  3) ATSDR: http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=315&tid=56

  4)European Agency for Safety and Health at Work: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura

  1) WHO 1989: Aldrin and Dieldrin. Health and Safety Guide No. 21. IPCS International Programme on Chemical Safety, Geneva 1989.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « alachlor alkylfenoly »

Banner-stika

Sledujte nás: