Radkov - Dubová: Podaří se zachránit alej z 19. století pro další generace?

Moravskoslezský kraj, 2013-2018 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 3.12.2019
foto: Marcela Klemensová
Unikátní lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou hrozí kácení kvůli rekonstrukci vozovky. Alej byla údajně vysazena už v roce 1826 jako doprovodná zeleň ke kočárové cestě, která vedla od kostela v Radkově až k zámku v Dubové. V současné době už v aleji chybí víc než 20 stromů. V místech chybějících stromů byly vytvořeny výhybny pro auta, které se na 4 m široké komunikaci obtížně míjejí.

Kde zatím nepomohl stát, snaží se pomáhat alespoň lidé.

Snaha o zachování aleje a zajištění její údržby je jedním z hlavních cílů Arniky a místních spolků Radkov a Za Opavu. Občané kromě aktivní účasti ve správních řízeních a mediální propagace aleje pomáhají i vlastní prací.

Podpořte prosím ochranu aleje u Radkova:

 

Budeme pokračovat v jednáních s městem Vítkov, obcí Radkov, Správou silnic a dálnic a dalšími dotčenými orgány, abychom nalezli cestu, jak historickou alej zachránit.

Radkov a jeho dnešní součást Dubová jsou dvě obce nedaleko Vítkova na Opavsku. Historie zámku v Dubové sahá až do 2. poloviny 18. století. Tehdy už určitě existovala cesta mezi zámkem v Dubové a kostelem v Radkově. Zda už tehdy byla lemována stromy - které  pěšáky i cestující v kočáře chránily před větrem a prachem, v zimě před sněhovými vánicemi - nevíme. Co víme je, že některé stromy v současné lipové aleji jsou staré bezmála 200 let, a že je alej zakreslena už na historických mapách z vojenského mapování (1836-1852). Dubová 1Stromy jsou unikátní nejen svým věkem, ale i vzhledem. Mladé lípy byly předpěstovány pravděpodobně v místním zámeckém statku poněkud zvláštním způsobem - dva i tři kmínky byly vysázeny těsně vedle sebe, aby se srostly v jeden.

Procházka alejí má velký estetický i duchovní rozměr.

„Téměř hmatatelně můžeme vnímat přítomnost něčeho zvláštního někde kolem, co vyvěrá z hloubi země společně s kořeny, skrývá se v popraskané kůře kmenů, v neproniknutelných bambulích rozsochatých větví, v mihotavých stínech a šumu jejich listoví, co poletuje od stromu ke stromu a provází nás nejen prostorem od jednoho konce aleje k druhému, ale také časem, od dob, kdy zde byla jen holá pláň, až k dnešku“. Píše ve svém článku věnované radkovské aleji místní obyvatel a člen sdružení Radkov a Za Opavu Tomáš Skalík.

V roce 2003 byla alej registrována jako významný krajinný prvek. Původně byla navržena i jako památné stromy, ale k vyhlášení dosud nedošlo.

DSCF2865 - kopie

„Strážným andělem“ aleje je paní Milada Tošková, která má v Radkově zahradnictví a aleji věnovala velkou část svého života. Už v roce 2003 provedla posouzení a ošetření stromů v aleji a zpracovala také inventarizaci aleje v roce 2008 pro žádosti o dotaci na ošetření stromů z Programu péče o krajinu, na základě které byl proveden redukční řez, vyměněny a doplněny stříšky na dutinách a doplněny bezpečnostní vazby.

Další posouzení zpracovala v červnu roku 2013 paní Eva Mračanská z AOPK v Ostravě. Soustředila se na celkový stav stromů a navržení nutných zásahů pro zlepšení stability korun. Z 63 starých lip byl přisouzen dobrý až velmi dobrý stav pouze 34 stromům. Z toho vyplývá, že 29 stromů má podprůměrnou hodnotu. V parkových výsadbách se obvykle při rekonstrukci stromy s touto hodnotou odstraňují. U této aleje je naštěstí snaha zachovat celistvost i za cenu udržení méně kvalitních stromů, zvláště pokud je obnova problematická tak, jako v tomto případě. Velice obtížné bude zajištění obdobně tvarovaných stromů a šířka vozovky neodpovídá potřebám současného provozu.

Navíc aleji hrozí další nepřítel – u 10 stromů byl zjištěn výskyt dřevomoru kořenového. Tato zákeřná houba se obtížně  hledá a často zůstane skryta i při pečlivém zkoumání.

Obec Radkov už před třemi lety kvůli starým lipám měnila územní plán. Počítá s novým vedením silnice mimo stromořadí. Tím by vedla jen trasa pro pěší a cyklisty.  Stavba je zařazena v takzvané Bílé knize Moravskoslezského kraje, která zahrnuje výhledové investiční stavby. Na novou cestu ale nejsou peníze. Vlastníkem je kraj. Ten však nemá dost peněz ani na potřebné opravy stávajících silnic.

Boj o záchranu naštěstí nevzdává ani vítkovská radnice. Město podalo se souhlasem Správy silnic Moravskoslezského kraje žádost o poskytnutí finančních prostředků na ošetření aleje z dotačního titulu Program péče o krajinu vyhlášeného ministerstvem životního prostředí. Žádost však nebyla podpořena. Další možností je požádat o dotaci na ošetření stromů z Operačního programu životního prostředí, který se zabývá i obnovou krajinných struktur.

Historie kauzy

2018

Rok 2019

Postupná obnova aleje pokračuje! V neděli 17. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostní dosadby dalších 30 lip. Tentokrát představitelům Moravskoslezského kraje pomohli sázet kromě starosty a místostarosty obce Radkov také radkovské děti a dobrovolní hasiči. Osmnácti lípám, které byly vysázeny vloni, se daří dobře. V rozhovorech se zástupci obce jsme zdůraznili nutnost kvalitní následné péče o vzrostlé sazenice. V létě se přijedeme podívat, jak se lípám daří. A co bude dál? Chtělo by to dosadit ještě asi 20 stromů a zajistit průběžnou odbornou péči o celou alej.

20191117 094333

 

Rok 2018

Alej Radkov - Dubová má Plán obnovy a údržby. Na jeho zpracování se podíleli dendrologové, arboristé ale  i entomolog. Ten ve kmenech  dvou staletých lip  potvrdil výskyt páchníka (brouk páchník hnědý - Osmoderma barnabita je chráněný evropskou legislativou). V dubnu jsme se znovu sešli se zástupci Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu -  odboru životního prostředí a zemědělství a  Krajské správy a údržby silnic. Pro spolek Arnika je nejdůležitější zachovat alej v původní linii, ale také zahájit co nejdříve výsadbu mladých stromků a zajistit jim dobré podmínky pro přežití do vysokého věku.Prataré lípy rostoucí na krajnici jsou v aleji vystaveny poškozování větví projíždějícími  nákladními auty (i když je jim vjezd do aleje zakázán!) a poškozování  kořenového systému při údržbě komunikace. Výstavba  obchvatu není aktuální, jak nám bylo řečeno představiteli kraje. Proto jsme prosazovali přípravu  výsadby nových stromků ve větší vzdálenosti od krajinice.

A je to tu! V sobotu 17. listopadu 2018  dostala radkovská alej krásný dárek - 18 mladých lip. Za účasti představitelů  Moravskoslezského kraje, místních lidí a zástupce Arniky započala skutečná obnova aleje. 

deti

 Pozvánka

2017

Rok 2017

Zahájili jsme jednání s novými představiteli Moravskoslezského kraje. Našim cílem je vytvořit podmínky pro výsadbu nových stromků v aleji a dále prosazovat stavbu obchvatu jako nejefektivnějšího řešení.  Výsledkem těchto jednání je aktuálně zadání "Plánu údržby a obnovy aleje v Radkově".  Tento dokument zadal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Odborná firma jej má předložit do konce listopadu  roku 2017. S kauzou Radkovské aleje seznamujeme veřejnost i prostřednictvím medií.

2016

Rok 2016 - klíčový rok pro záchranu aleje

Spolky Radkov a Arnika s podporou odborníků na ochranu alejí a krajinného rázu hodlají přesvědčit správce silnic, aby přehodnotili svůj přístup a pro lepší dopravní spojení mezi obcemi zvolili sice dražší, ale pro turisty, cyklisty a stromy citlivější řešení, kterým je stavba obchvatu.  Počátkem roku vznikla řada studií potvrzujících krajinný a historický význam aleje. Dalším významým krokem bude projednání studie stavebního záměru "Silnice III/44337 Radkov-Dubová" se všemi zainteresovanými stranami.

V srpnu jsme propagovali ochranu alejí i té Radkovské na tradiční akci Den hradu Vikštejna. Spolek Radkov tu představil novou publikaci věnovanou lipové alej mezi Radkovem a Dubovou. Jejím zakoupením přispějete na aktivity, které pomůžou alej zachovat. Objednávka publikace

Skalik - alej radkov publikace

Z brožury Tomáše Skalíka o Radkovské aleji

V září 2016 se uskutečnilo setkání spolku Radkov s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí Mgr. Danielem Havlíkem. Náměstek se zúčastnil prohlídky aleje v rámci inspekční cesty po kraji. Závazně přislíbil, že ještě letos bude zadáno zpracování realizační projektové dokumentace obchvatu aleje. Nadále pak bude usilovat o to, aby se obchvat realizoval v nejbližším období (2017 2020). Radkováci předali náměstkovi novou publikaci věnovanou aleji Radkov- Dubová.

2015

Rok 2015 - V aleji se kácet nebude

Na konci roku 2014 požádala Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, o povolení zásahu do významného krajinného prvku, který měl spočívat v ošetření stromů, ale také v kácení 9 lip. Řízení, kterého se zúčastnila Arnika i sdružení Radkov, bylo ukončeno rozhodnutím, ve kterém MěÚ Vítkov  nesouhlasí s kácením stromů ve významném krajinném prvku. Stromy měly být do konce roku 2015 odborně ošetřeny, podle návrhů Ing. Milady Toškové a Agentury ochrany přírody a krajiiny.  K posouzení dalšího způsobu údržby aleje a její postupné obnovy  budou sloužit také odborné posudky zaměřené na výskyt chráněného druhu - páchníka hněděho. Vyplynulo to z jednání  na správě silnic v Opavě, kterého se v únoru 2015 zúčastnili o.s. Radkov i Arnika. 

V průběhu roku se opavská správa silnic zabývala dalším významným dokumentem - studií stavebního záměru, která navrhuje řešení "nevyhovující silnice"  silnici Radkov - Dubová ve třech variantách: oboustranné rozšíření, jednostranné rozšíření, anebo vedení trasy mimo stávající komunikaci. Pouze realizace poslední ze tří variant by umožnila zachovat oboustranné historické stromořadí tak, jak to považují za nutné lidé z Radkova i Arnika -  v původní linii. Arnika má uvedenou studii k dispozici a využije ji jako podklad pro další jednání o budoucnosti aleje už na počátku roku 2016. Přečtěte si článek,  který vyšel v Radkovském zpravodaji v prosinci 2015.

2014

Rok 2014 – Hlavním úkolem je zajistit nejnutnější ošetření stromů a začít s dosadbou mladých lip

V červnu 2014 pořádala Arnika další ze série výprav do alejí a přivedla účastníky do Radkova, aby se prošli ojedinělou alejí. Průvodce jim dělal Tomáš Skalík z o.s. Radkov. V Radkovském zpravodaji vyšel článek,  který o návštěvě aleje napsala Marcela Klemensová z Arniky.

Sdružení Radkov a Arnika a MěÚ Vítkov uspěli při hledání finančních zdrojů pro ošetření a obnovu aleje pouze částečně.   Nepodařilo se získat podporu pro akci Den pro alej, v rámci které měla být zahájena dosadba mladých lip v aleji. Městu Vítkovu byla v tomto roce přiznána finanční podpora MŽP v rámci programu Péče o krajinu.

O víkendu 17. – 18. srpna 2013 ořezali dobrovolníci pod odborným dohledem výmlatky a sanovali kmeny kyselinou boritou. Tento zásah by mohl zpomalit postup hniloby způsobené dřevomorem. Navíc dostal každý strom výživu ve formě speciálních hnojicích tablet.

 Podívejte se na videozáznam prezentace o radkovské aleji, Uherské Hradiště 2013
Přečtěte si článek o výpravě do aleje v Radkovském zpravodaji 

Alej Radkov - Dubová v publikaci Avenues in Europe

 

Posudky a dokumentace k aleji Radkov - Dubová: 

Milada Tošková - Alej Radkov - dokumentace zachovaného stavu 2013

Iva Škrovová - Alej Radkov - krajinářské posouzení 2016

Jan Hendrych - Alej Radkov - Posouzení krajinného rázu 2016
Radim Lokoč - Reflexe hodnot aleje Radkov 2016

 

SafeTrees - Návrh plánu údržby a obnovy aleje v Radkově (podstatná část) 2017

SafeTrees - Návrh výsadeb 2017

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu