amoniak (čpavek)

 • CAS

  7664-41-7
 • Vzorec

  NH3

 • Stručná charakteristika

  Amoniak a jeho sloučeniny patří v zemědělství k nejpoužívanějším hnojivům. Jedná se o za normálních podmínek silně a typicky čpící bezbarvý plyn. Užití nalézá v nejrůznějších průmyslových odvětvích (agrochemie, výbušniny, farmaceutický průmysl, petrochemie aj.). Amoniak je přirozenou součástí koloběhu dusíku. Většina amoniaku uvolněného do životního prostředí pochází z rozkladu organického materiálu. Významným zdrojem je i nadměrné užívání dusíkatých hnojiv. Amoniak je vysoce toxický pro vodní organizmy. Při nízkých koncentracích dochází k podráždění horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích pak k rozvoji zánětů kůže, očí a plic. Dlouhodobé působení amoniaku vede k chronickým onemocněním dýchacích cest a očí.

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

 • Podrobná charakteristika

  Čistý amoniak se za normálních podmínek vyskytuje jako bezbarvý plyn, který silně čpí. Má zásaditou povahu, je žíravý a dráždivý. Za vysokého tlaku se dá amoniak skladovat jako kapalina s vlastnostmi ne nepodobnými alkalickým kovům. Dobře se rozpouští ve vodě a reaguje s kyselinami za vzniku amonné soli.

  Amoniak a amonné sloučeniny patří v zemědělství k nejpoužívanějším hnojivům. Plynný amoniak se stále více používá v chladírenství jako náhrada freonů. Amoniak se také běžně používá jako bělící a čistící činidlo v průmyslu i v domácnostech. Používá se v nejrůznějších průmyslových procesech včetně výroby hnojiv, umělých hmot, výbušnin, farmaceutických výrobků, kaučuku a v petrochemii. Amoniak působí fungicidně a proto se používá ke kontrole růstu hub na ovoci.

  Amoniak je důležitou součástí přírodního koloběhu dusíku. Vzniká při rozkladu organických materiálů, zejména bílkovin. Ve vodě a v aerobních půdách se přeměňuje na kyselinu dusičnou, která je společně s rozpuštěným amoniakem hlavní formou sloučenin, ze kterých rostliny odebírají dusík potřebný pro svůj růst. Ryby vylučují amoniak přímo do okolního prostředí. Savci, žraloci a obojživelníci vylučují přebytečný dusík ve formě kyseliny močové (sloučenina amoniaku a oxidu uhličitého), která je pro organizmus méně toxická a lépe skladovatelná. Ptáci a plazi vylučují přebytečný dusík ve formě močoviny. V důsledku mikrobiálních reakcí se močovina snadno rozpadá a uvolňuje amoniak.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Za nízkých koncentrací amoniaku ve vzduchu se objevuje celá řada negativních účinků jako je například kašel, podráždění očí, nosu a hrdla. Při vysokých hodnotách koncentrací mohou vznikat záněty kůže, očí, hrdla a plic. Lidé, kteří přicházejí s amoniakem dlouhodobě do styku mohou mít chronické dýchací potíže, zelený zákal nebo onemocnění rohovky.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Výskyt v životním prostředí

  Většina amoniaku, který je uvolňován do atmosféry pochází z rozkladu živočišných a lidských odpadů. Přílišné hnojení dusíkatými hnojivy (například močovina, dusičnan amonný atd.) mohou způsobit vyluhování velkých množství dusičnanů do spodní vody, která pak není vhodná pro lidskou spotřebu, případně vyžaduje nákladné úpravy pro snížení koncentrace dusičnanů na bezpečné hodnoty. Menší, lidskou činností způsobené úniky amoniaku, zahrnují používání hnojiv a rozklad vegetace i odpadů, stejně jako některé průmyslové procesy. Malý zdroj emisí amoniaku představuje i cigaretový kouř a dětské plenky. Lidé také vypouštějí velmi malá množství amoniaku když se potí a dýchají.

  Hlavním problémem při uvolňování amoniaku do ovzduší je nepříjemný zápach, který je cítit již při nízkých koncentracích. Ve vodním prostředí způsobuje amoniak vážnější škody, protože je pro vodní organizmy velmi toxický a může vést až k jejich úhynu. V půdě jsou nízké koncentrace amoniaku přirozené a jsou základem pro výživu rostlin. Při vyšších koncentracích nicméně dochází k vyluhování do spodních vod, což způsobuje jejich závadnost. Amoniak je také jedním z plynů obsažených v „kyselých deštích“, které hrají důležitou roli v transportu kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenosti s negativním vlivem na vegetaci i živočichy.

 • Synonyma

  čpavek, čpavková voda, amoniaková voda, hydroxid amonný
 • Limity pro ovzduší

  Emisní limit podle vyhlášky č. 356/2002 Sb.: Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 všech těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

  Imisní limit 100 µg/m3 je stanoven jako 24-hodinový aritmetický průměr, musel být splněn do 1.1.2005, počáteční mez tolerance v roce 2002 byla 60 % (60 µg/m3). Mez tolerance se od 1. ledna 2003 měla snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V letech 2003 až 2004 byly meze tolerance následující: 20 µg/m3 pro rok 2003 a 20 µg/m3 pro rok 2004 (dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).

  Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., stanovuje národní emisní strop pro NH3 na 80 kt/rok. Tohoto stropu by mělo být dosaženo v roce 2010.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,5 mg/l mezní hodnota (MH) pro amonné ionty (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balené kojenecké a pramenité vody:

  mezní hodnota (MH) pro amonné ionty (NH4+) 0,25 mg/l (podle příl. č. 2 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  imisní limity podle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
  - pro volný amoniak: 0,05 mg/l
  - pro amoniakální dusík (N-NH4): 0,5 mg/l

 • Výstražné symboly

  KorozivniaziravelatkyLatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 10 - Hořlavý, R 23 - Toxický při vdechování, R 34 - Způsobuje poleptání, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy
 • S věty

  S 9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě, S 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   6  7664-41-7  amoniak (NH3)  10000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia Profil amoniaku na stránkách internetové encyklopedia Wikipedia.


  http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=s_amoniak Profil amoniaku na českém Integrovaném registru znečišťování.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « alkylfenoly anilin »

Banner-stika

Sledujte nás: