Analýza pozměňovacích návrhů omezujících práva občanských sdružení a platnost zákona o ochraně přírody

1.11.2003 - Vlastimil Karlík | Články
Klíčové pozměňovací návrhy ke sněmovním tiskům 132 (zákon o ochraně přírody a krajiny), 352 (zákon o vodách) a 343 (zákon o vnitrozemské plavbě): komentář ekologických organizací (Arnika, Hnutí Duha, Zelený kruh a Ekologický právní servis)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (tisk 132) Pozměňovací návrh poslance Jaroslava Skopala k § 70 Poslanec Jaroslav Skopal navrhuje v zákoně úplně zrušit paragraf, který zakotvuje právo občanů vyjadřovat se k velkým projektům, jako je skládka, chemička nebo elektrárna v sousedství jejich domu, a případně požádat vyšší úřad o přezkoumání verdiktu vydaného ve správním řízení. Škrtnuto bude rovněž právo vyjadřovat se ke kácení v přírodních rezervacích, hubení ohrožených druhů, povolením zásahů do krajinného rázu a podobně. Taková změna znamená razantní omezení občanských práv a otevřené, demokratické diskuse o věcech, které se bezprostředně dotýkají každodenního života lidí. Argumenty, které se v jeho prospěch často ozývají, jsou prostě věcně chybné. Doporučujeme proto hlasovat proti. Pozměňovací návrh poslance Toma Zajíčka k § 70 Poslanec Tom Zajíček žádá tato občanská práva omezit výhradně na územní řízení o stavbách. Znamená to, že: · z velkých projektů se bude vztahovat na stavby, ale nikoli na těžbu nerostných surovin – povolování dolů a velkolomů; · se bude vztahovat na správní řízení podle stavebního zákona, ale paradoxně nikoli na rozhodování podle samotného zákona o ochraně přírody a krajiny – například na povolování zásahů do přírodních rezervacích, hubení ohrožených druhů, zásahů do krajinného rázu aj. Podobně jako návrh poslance Skopala rovněž tato změna znamená razantní omezení občanských práv a demokratické diskuse. Navíc je navržena hned v několika ohledech naprosto nelogicky. Doporučujeme proto hlasovat proti. Pozměňovací návrh poslance Karla Sehoře k § 43 Poslanec Karel Sehoř navrhuje, aby stavby označené v územním plánu jako veřejně prospěšné automaticky dostaly výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Účelem řízení o udělení výjimky ze zákona je posouzení, zda v daném případě převažuje jiný veřejný zájem nad ochranou přírody. Návrh tedy za prvé znamená, že jakýkoli jiný veřejný zájem je nadřazen veřejnému zájmu ochrany přírody. Za druhé klade rovnítko mezi veřejně prospěšnou stavbou a stavbou ve veřejném zájmu. Ale závazná část územních plánů je schvalována jako celek procesem, který neumožňuje provést v konkrétních případech porovnání váhy různých veřejných zájmů ani stanovit závazné podmínky, za kterých může být výjimka udělena. Návrh je navíc v zásadním rozporu s evropskými směrnicemi, které takzvanou obecnou výjimku zásadně vylučují. Naopak: stanoví přesný postup, kterým se musí návrhy na výjimky z ochrany ohrožených druhů a především území soustavy Natura 2000 posuzovat – včetně hodnocení alternativních řešení. Návrh zásadně omezuje účinnost zákona o ochraně přírody, je právně nekonzistentní a v rozporu s legislativou EU. Doporučujeme hlasovat proti. Pozměňovací návrh poslance Václava Mencla – zrušení bodů 44 až 46 v komplexním pozměňovacím návrhu garančním výboru (v tisku 132/5) Poslanec Mencl navrhuje odmítnout zřízení Správy ochrany přírody – úřadu, který by zajišťoval koordinaci jednotlivých chráněných území (chráněných krajinných oblastí, národních parků, území, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a oblastí ochrany ptactva). Správy jednotlivých území samozřejmě nadále zůstanou samostatně existovat. Správa je bude pouze koordinovat a převezme pravomoc nadřízeného úřadu z ministerstva životního prostředí (vznikne změnou už existující Správy chráněných krajinných oblastí, která takto funguje ve vztahu k jednotlivým CHKO už nyní). Odpovědnost za přírodní rezervace a přírodní památky – tedy za drtivou většinu našich chráněných území – zůstane samozřejmě nadále na krajích. Právě tato koordinační role, která je v ochraně přírody velmi důležitá, by byla návrhem zrušena. Doporučujeme hlasovat proti. Komplexní pozměňovací návrh poslance Ladislava Skopala k novele zák. 114/1992Sb. Bod 2 doporučuje vyhlašovat oblasti ochrany ptactva ve správním řízení. V praxi by to znamenalo desítky správních řízení s tísíci účastníků. Česká republika má přitom povinnost vyhlásit tato území do data vstupu do EU. Proto doporučujeme hlasovat proti. Bod 3 navrhuje upřednostnit smluvní ochranu území Natury 2000 před vyhlašováním chráněných oblastí. Smluvní ochrana vzhledem k omezením při jejím zajištění (množství vlastníků, nejasné vlastnické poměry, složitá a dlouhodobá jednání, otázka zodpovědnosti za zničení území v době od zařazení do seznamu evropských lokalit až po uzavření smlouvy) bude vždy spíše doplňkovým řešením, což novela umožňuje ve stávající podobě. Doporučujeme hlasovat proti. Bod 9 znamená obrovské zvýšení nároků předkládaného zákona na státní rozpočet, neboť zakládá nárok všech vlastníků zemědělských nebo lesních pozemků jakkoli dotčených zákonem o ochraně přírody a souvisejícími předpisy na náhradu v plné výši. Jsou-li na základě komplexního pozměňovacího návrhu garančního výboru odhadovány náklady na kompenzace ve výši 700 milionů korun ročně, při schválení tohoto návrhu by mohlo jít i o několikanásobné zvýšení, zcela mimo možnosti státního rozpočtu. Navíc je tento bod naprosto nelogický. Odmítá totiž kompenzaci jinými státními pozemky. Stát za omezení, která stanovil zákonem, raději zaplatí vysoké částky i v případech, kdy pozemky nyní spravuje jiné ministerstvo než to, které je odpovědné za ochranu přírody (lesy, pozemky v Pozemkovém fondu). Pozemky ale nejsou jednoho nebo druhého resortu, ale státu – stejně jako zákon. Za jeho plnění jsou odpovědná všechna ministerstva. Doporučujeme hlasovat proti. Body 4-7 jsou v přímém rozporu s evropskými směrnicemi. Proto doporučujeme hlasovat proti. Bod 11: pozměňovací návrh k paragrafu 70 je diskutován výše, doporučujeme hlasovat proti. Zákon o vnitrozemské plavbě (tisk 343) Pozměňovací návrh poslance Jaromíra Schlinga k § 3 zákona o vnitrozemské plavbě Poslanec Schling navrhuje u vodních kanálů mezinárodního významu úplně zrušit platnost pravidel ochrany přírody platných v národních parcích, rezervacích a chráněných krajinných oblastech. Opět to znamená, že stavba má automaticky, ve všech případech, přednost před ochranou přírody. Poslanec Schling přitom argumentuje dohodou AGN: v její příloze je například uvedena kompletní trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe. Znamená to, že by ministerstvo životního prostředí prakticky nemohlo mluvit do tohoto megaprojektu s následky pro stovky kilometrů moravských a českých řek. Návrh je podobně jako předchozí, zcela v rozporu s evropskou směrnicí 92/43/EHS o ochraně území soustavy Natura 2000. Doporučujeme hlasovat proti. Novela zákona o vodách (tisk 352/2) Body 11 a 20 usnesení zemědělského výboru k novele zákona o vodách Smyslem obou bodů je vyjmout údržbu břehových porostů a koryt vodních toků a činnosti vykonávané v rámci odstraňování povodňových škod ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi činnost označované „údržba břehů a koryt“ patří těžba štěrku, kácení stromů, opravy a rekonstrukce vodních staveb – tedy činnosti s významným dopadem na přírodu. Na všechny tyto činnosti se vůbec nebudou vztahovat pravidla ochrany ohrožených druhů, vzácných biotopů nebo zeleně. Analýza Parlamentního institutu konstatuje přímý rozpor obou bodů s evropskou legislativou. Doporučujeme hlasovat proti. Pozměňovací návrh poslance Jiřího Hanuše k novele zákona o vodách (tisk 352) Poslanec Hanuš navrhuje zrušit bod 11 a upřesnit bod 20 usnesení zemědělského výboru. Také proti tomuto návrhu máme řadu výhrad, protože nepřijatelně omezuje platnost pravidel ochrany přírody. Jsme však připraveni na něj přistoupit jako na kompromis.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu