anilin

 • CAS

  62-53-3
 • Vzorec

  C6H5NH2

 • Stručná charakteristika

  Je organická látka zapáchající po rybině hojně používaná jako základní surovina řady dalších produktů. Anilin byl poprvé syntetizován v roce 1826 destilací přírodního modrého barviva indiga, přirozeně se anilin vyskytuje v černouhelném dehtu. Anilin se uplatňuje při výrobě polyuretanových pěn, umělých barviv, výbušnin, pesticidů, stabilizátorů, gumy a čisticích prostředků. Do prostředí se anilin dostává při výrobě, manipulaci i nevhodné likvidaci. Je obsažen např. v tabákovém kouři. V atmosféře podléhá anilin rozkladu vlivem světla (fotolýza) a jiných chemikálií do několika dní. Z vody i půdy je možný zpětný odpar do atmosféry. Ve vodě je navázán na pevné částice, sedimentuje a podléhá mikrobiálnímu rozkladu. Z půdy může prosakovat do podzemních vod, většinou se ale vlivem činnosti mikroorganizmů rychle rozkládá. U anilinu není popsána bioakumulace v potravních řetězcích. Anilin je toxický po požití, vdechnutí i při kožním kontaktu. Anilin přeměnou hemoglobinu, bílkovinu zodpovědnou za přenos kyslíku, na methemoglobin zásadně ovlivňuje dostatečné okysličení tkání. V závislosti na velikosti dávky dochází k různým projevům nedostatku kyslíku, od zmodrání, přes bolest hlavy, bezvědomí až po smrt.

 • Podrobná charakteristika

  Anilin je bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina s charakteristickým zápachem po rybině. Anilin se lehce vznítí, hoří dýmivým plamenem. Za pokojové teploty se jen omezeně odpařuje. Ve vodě je jen málo rozpustný, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech. Jedná se o nejjednodušší primární aromatický amin, kdy je aromatická skupina vázána přímo na aromatické jádro. Anilin byl poprvé izolován v r. 1826 jako neznámý produkt destrukční destilace indiga. Název anilin pochází z latinského názvu rostliny indigovníku barvířského (Indigofera tinctoria), ze které se původně získávalo indigo. Přirozeně se anilin také vyskytuje v černouhleném dehtu.

  Anilin se uplatňuje při výrobě polyuretanových pěn, umělých barviv, výbušnin, pesticidů, stabilizátorů, gumy a čisticích prostředků. Převážná část produkce anilinu je spotřebována na výrobu dalších chemických látek.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Limity pro vodu

  Podzemní voda:

  12 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

  Povrchová voda:

  Normy environmentálni kvality pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.
  Přípustné znečištění pro účely § 31 zákona¨.
  NEK-RP:  5 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 300 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 85 mg/kg sušiny.

 • Výstražné symboly

  toxickynebezpecny-pro-zp

 • R věty

  R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití, R 48/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy

  1) ATSDR: http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=449&tid=79

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Autor

  Ing. Petr válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « amoniak (čpavek) anthracen »

Banner-stika

Sledujte nás: