anthracen

 • CAS

  120-12-7
 • Vzorec

  C14 H10

 • Stručná charakteristika

  Anthracen je aromatická, organická sloučenina přirozeně se vyskytující v uhelném dehtu a používaná především k výrobě červeného barviva alizarinu a jako složka řady dalších produktů (plasty, pesticidy, pyrotechnika). Do prostředí uniká anthracen především při výrobě a manipulaci, dále pak při nedokonalém spalování fosilních paliv a nejrůznějšího odpadu. Anthracen nepodlého biodegradaci, je toxický pro vodní organizmy a je schopen bioakumulace v potravních řetězcích. Do organizmu se anthracen dostává spolu se znečištěným vzduchem, potravou, pitnou vodou, nebo kožním kontaktem. Anthracen vyvolává podráždění kůže, očí, dýchacích cest a je mutagenní. Anthracen je pod autorizací REACH.

 • Podrobná charakteristika

  Anthracen patří mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Spolu s benzenem, toluenem, styrenem, kumenem a xyleny náleží ke skupině nazvané areny. Tvoří žluté až šedé krystalky. Má charakteristický zápach po dehtu. Anthracen se přirozeně vyskytuje jako součást uhelného dehtu (anthracenový olej), může být ale i syntetizován. Kromě výroby barviv nachází anthracen uplatnění i v produkci syntetických vláken, plastů a pyrotechniky. Slouží k výrobě fenanthrenu, karbazolu a antrachinon. Jde o rozpouštěcí činidlo v různých druzích pesticidů. Jako i ostatní PAU, i anthracen vzniká taktéž nedokonalým spalováním fosilních paliv. Jeho zdrojem jetaké osobní a nákladní doprava. Anthracen spadá pod autorizaci REACH.

  Jediným výrobcem anthracenu v ČR je DEZA a.s., Valašské Meziříčí. Získává ho z černouhelného dehtu, z anthracenového oleje.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Anthracen působí na kůži, srdcecevní systém, lymfatický a trávící systém. Expozice anthracenem se může projevit bolestmi hlavy, žaludečními potížemi a ztrátou chuti. Důkazy o tom, že má karcinogenní, mutagenní či teratogenní účinky nejsou. Anthracen však může významně zvýšit mutagenní aktivitu benzo(a)pyrenu. US EPA ho zařadila do skupiny D jako látku neklasifikovatelnou jako karcinogenní.

  Anthracen je na seznamu látek toxických pro vodní prostředí.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Anthracen v ovzduší je monitorován spolu s dalšími PAHs. V roce 2004 naměřil Státní zdravotní ústav (SZÚ) jeho nejvyšší koncentrace v Ostavě. Výsledky měření PAHs v Kopřivnici naleznete zde. Anthracen se celkových emisích podílel pouze několika procenty. Výsledky meření emisí z dopravy v Brně můžete nalézt zde.

  SZÚ minitoruje také znečištění půd ve městech. Zjišťuje kontaminaci půdy u školek. U anthracenu došlo v 60% lokalit k překročení limitu dle vyhlášky č. 135/2004 Sb., který činí 0,01 mg/kg suš.

  Monitoring povrchových vod provádí ČHMÚ. Limitu anthracenu pro povrchové vody vyhověly všechny sledované lokality.

 • Synonyma

  Antracen, anthracen, anthracene, anthracin, green oil, paranaftalen, paranaphtalene, antracen oil
 • Limity pro ovzduší

  Pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.).

 • Limity pro vodu

   

  Povrchová voda:


  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,1 μg/l, NEK-NPK: 0,1 μg/l.
   

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.

   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.


  Podzemní voda:


  1 300 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Vyhláška 153/2016 Sb. stanoví v zemědělské půdě tzv. preventivní limity rizikových látek a prvků. Překročení těchto limitů může být za určitých podmínek rizikové a mělo by se v praxi promítnout do přijetí preventivních opatření (snížení vstupů rizikových látek do půdy).
  ΣPAU 1 mg/kg sušiny.

  Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: ΣPAU 30 mg/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).
   
  ∑PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(l,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren)

  Vyhláška č. 135/2004 Sb. stanovuje hygienické limity přípustného znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách ve výši 0,01 mg/kg suš.
   
  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).
  Průmyslové plochy: 170 000 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 17 000 mg/kg sušiny.
   
 • Limity pro odpady

  Není stanoven limit. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.obsahuje limity pro sumu PAU. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou definovány jako sumu antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)pyrelenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranhtenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-c,d)pyrenu, naftalenu a pyrenu.

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do vzduchu = 50, pro emise do vody = 1, pro emise do půdy = 1 a pro přenosy mimo provozovnu = 50.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   61  120-12-7  anthracen  50  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Literatura

  1) Adamec V. a kol.: DÚ 04 – Analýza toxických a genotoxických účinků reálných směsí emitovaných z dopravy

  2) Holoubek I.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí, 1996

  3) SZÚ 2005: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zprava za roky 2002 a 2004.

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  odpady@arnika.org


Více z této kategorie: « anilin arsen »

Banner-stika

Sledujte nás: