atrazin

 • CAS

  1912-24-9
 • Vzorec

  C8H14ClN5

 • Stručná charakteristika

  Atrazin je uměle vytvořený herbicid. Jako látka zastavující fotosyntézu nachází široké uplatnění při hubení dvouděložných plevelů kulturních rostlin (kukuřice, sója, cukrová třtina), lesních porostů i vodních ekosystémů. V EU je od roku 2005 jako prostředek na ochranu rostlin zakázán, v USA se jedná hned po glyfosátu (Roundup) o druhý nejpoužívanější herbicid. Člověk je atrazinu vystaven především pitím znečištěné vody. V úvahu připadá i profesní expozice. Po akutní expozici dochází k podráždění kůže a očí, bolestem na prsou, nevolnosti a zvracení. U zvířat byl zaznamenán negativní vliv na endokrinní systém (reprodukční hormony), jaterní, ledvinovou a srdeční tkáň. U potkanů byl zaznamenán výskyt rakoviny mléčné žlázy, mechanizmus jejího vzniku ale neodpovídá lidské fyziologii. Atrazin není považován za lidský karcinogen.

  Do prostředí se atrazin dostává především při vlastním použití, ale i výrobě a nevhodné manipulaci, případně likvidaci. V atmosféře, pokud nedojde k vazbě na pevné částice, které jsou schopny atrazin přenést na velké vzdálenosti, podléhá rychlému rozpadu. V půdě je relativně perzistentní (až 4 roky), schopen výplachu do povrchových i podzemních vod, biodegraduje. Ve vodě je rozpuštěný, nebo navázaný na pevné částice, jen pomalu podléhá rozkladu (až 2 roky). U atrazinu není známá bioakumulace.

 • Podrobná charakteristika

  Atrazin je triazinovým herbicid hojně používaným proti různým dvouděložným plevelům. Při nižších dávkách vykazuje určitou selektivitu, při vyšších koncentracích působí jako totální herbicid. Čistý atrazin je bezbarvá krystalická látka. Těká, hoří a obecně reaguje jen v omezené míře. Je dobře rozpustný ve vodě. Atrazin je globálně druhým nejpoužívanějším herbicidem, prvenství patří glyfosátu. Poprvé syntetizován byl atrazin v roce 1958. Na trhu je dostupný ve formě granulí i roztoku. Uplatňuje se jednotlivě i jako složka tzv. mixů.

  Mechanizmus účinku atrazinu je podobně jako u ostatních triazinů inhibice fotosyntézy. Své uplatnění nalézá při kontrole plevelů řady zemědělských plodin (kukuřice, cukrová třtina, sója, brambory), v lesnictví i při regulaci plevelných rostlin vodních nádrží.

  V USA je atrazin druhým nejpoužívanějším herbicidem, Od 1. srpna 2005 zakázané používat na základě rozhodnutí Evropské komise 2004/248/EC. K zákazu vedla nadlimitní koncentrace atrazinu v podzemních vodách a nedostatečné vyvrácení negativního působení na lidské zdraví společností Syngete. Do ČR jej tento nadnárodní koncern dodával v přípravku Gesaprim 90 WG. Ročně se jej u nás spotřebovalo téměř 150 tun (údaj z roku 2002). Nyní Syngenta doporučuje zemědělcům jako náhradu jiný přípravek obsahující terbuthylazin, pesticid příbuzný atrazinu. Ten je sice méně problematický, ovšem také u něj byly prokázány negativní vlivy na vodní organismy jako u atrazinu. Pokud se jeho používání rozšíří podobně jako u atrazinu, nelze vyloučit do budoucna podobné problémy, k jakým došlo v Třebechovicích pod Orebem.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Lidé jsou vystaveni účinkům atrazinu především pitím vody, ale také dýcháním vzduchu v oblastech, kde byl atrazin použit ve velkém množství. Rychle se vstřebává do trávicího traktu (žaludek a střeva), mohou jej rychle absorbovat plíce a také neporušená kůže. Má nervosvalovou jedovatost při vyšších dávkách a zapříčiňuje poruchy motoriky, koordinace, ochrnutí údů, respirační úzkost a podchlazení u laboratorních zvířat.

  U lidí, kteří jsou vystaveni účinkům velkého množství atrazinu, se mohou projevit tyto symptomy: průjem, zvracení, oční nebo kožní dráždění a bolesti žaludku.

  Atrazin poškozuje hormonální systém (endokrinní disruptor), může ovlivnit reprodukci a vývoj - již při malých dávkách. Narušuje přirozený vývoj populací půdních organismů. Zvířata vystavená účinkům poměrně větších dávek atrazinu po delší časové období trpí poškozením zdraví a života.

  Experti se dohadují, zda je atrazin rakovinotvorný či nikoliv. Nicméně se ukázalo, že Syngenta sledovala případy rakoviny prostaty u pracovníků, jejichž práce se týká výroby a přípravy pesticidů. Zjištěné počty případů jsou trojnásobné v porovnání s regionálním průměrem ve zkoumaných oblastech. Rada na obranu přírodních zdrojů (NRDC) tvrdí, že Syngenta zatajuje tyto informace před EPA v průběhu přeregistrace (znovuzaregistrování) při určení míry toxicity.

  V roce 2003 studie ze státu Missouri potvrdila vědeckou hypotézu, že atrazin patří k pesticidům spojeným se sníženou kvalitou spermatu u mužů.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Je nejběžněji nacházeným pesticidem v půdě a ve vodě (při hladině). Při použití nízkých dávek je selektivní a při vysokých se stává totálním herbicidem. V obou případech má zbytkovou účinnost více než rok. Jsou jím kontaminovány však i zdroje pitné vody.

  V srpnu 2005 byl zjištěn případ takové kontaminace u zdrojů pitné vody u Třebechovic pod Orebem (více viz aktualitu z 5. 8. 2005). Koncem roku 2003 se s kontaminací svého zdroje pitné vody atrazinem muselo vyrovnávat také Velké Březno na Ústecku (viz článek Ústeckého deníku ze 17. 12. 2003). V podlimitní, ale relativně vysoké koncentraci (25,2 ng/l) naplňující čtvrtinu ze stanoveného hygienického limitu byl atrazin zjištěn i v pitné vodě v úpravně vody pro Prahu ze zdrojů Želivka a Káraný (viz http://www.pvk.cz/print.asp?column=69).

 • Synonyma

  Registrace přípravku v ČR pod názvy: Atranex 50 SC, Gesaprim 500 FW, Gesaprim 90 WG, Guardian Extra. Ostatní názvy: A 361 , AAtram, component of (with 019101) , AAtrex , Aktikon , Aktikon PK , Aktinit A , Aktinit PK , Argezin , Atazinax , Atranex , Atrataf , Atratol , Atrazin , Atrazina , Atrazine , Atrazine (ANSI) , Atrazine plus related active triazines , Azinotox 500 , Candex , Cekuzina-T , Crisazina , Cyazine , Farmco Atrazine , Fenamin , Fenatrol , G 30027 , Gesaprim , Griffex , Guardsman herbicide (080803+129051) , Hungazin , Hungazin PK , Inakor , Oleogesaprim , Primatol A , Primaze , Radazine , s-Triazine, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- , Shell Atrazine Herbicide , Strazine , Sutazine +, component of (with 041405) , Triazine A 1294 , Vectal SC , Weedex , Weedex A , Wonuk , Zeazin , Zeazine.
 • Limity pro ovzduší

  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro jednotlivé pesticidní látky - např. atrazin (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,6 µg/l, NEK-NPK: 2 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  0,26 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

   

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 7,5 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 2,1 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady

  Limit není stanoven.

 • Limity pro potraviny

  Potraviny rostlinného původu:

  0,1 mg/kg (max. přípustný obsah atrazinu ve vybraných produktech: čaj, chmel, kukuřice cukrová, obiloviny (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,05 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  Není stanoven limit.

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: nestanoven
  Ohlašovací práh pro emise do vody: 1 kg/rok
  Ohlašovací práh pro emise do půdy: 1 kg/rok
  Ohlašovací práh pro přenosy mimo provozovnu: 1 kg/rok

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Atrazin je od 1. srpna 2005 zakázané používat na základě rozhodnutí Evropské komise 2004/248/EC. Toto rozhodnutí je závazné i pro ČR a stalo se automaticky součástí naší legislativy.
  Atrazin je od r. 2007 látkou s povinností ohlašovat její emise a přenosy do IRZ.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  abulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   27 1912-24-9 atrazin    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.usteckydenik.cz/ustinadlabem/zpravodajstvi_ul/SU20031217000005.html
  (Ústecký deník ze 17. 12. 2003 - o kontaminaci pitné vody ve Velkém Březně)

  2) http://hydro.chmi.cz/ojv2/htm/pasporty/pesticidy/atrazin.htm (Profil atrazinu na stránkách ČHMÚ)

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Autor

  Kamil Repeš, RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « arsen azbest »

Banner-stika

Sledujte nás: