benzen

 • CAS

  71-43-2
 • Vzorec

  C6H6

 • Stručná charakteristika

  Benzen je organická, sladce zapáchající sloučenina používaná jako rozpouštědlo a základní surovina pro výrobu řady chemikálií (léčiva, plasty, výbušniny, kosmetika aj.). Člověk je vystaven benzenu zejména vdechováním. V těle zasahuje primárně hojně prokrvené orgány (kostní dřeň, játra). Při akutní intoxikaci poškozuje orgány krvetvorby, nervovou soustavu a imunitní systém. Při chronickém působení zabíjejí metabolity benzenu. Dochází k poškození plic a červených i bílých krvinek. Chronické poškození kostní dřeně může vést v dlouhodobém horizontu k rozvoji leukémie.

  Hlavním zdrojem benzenu v životním prostředí je automobilová doprava; benzen je součástí benzinu. Mezi další zdroje patří průmyslová výroba, hutní průmysl a spalování odpadů. Velké množství benzenu obsahuje i cigaretový kouř. Benzen relativně rychle těká do atmosféry, kde se podílí na vzniku fotochemického smogu.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Dlouhodobá expozice benzenu má negativní vliv na krev. Může vést ke snížení počtu červených krvinek vedoucí až k anémii či leukémii (jde o prokázaný lidský karcinogen). Zvyšuje krvácivost a oslabuje imunitní systém člověka. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím benzenu způsobilo u některých žen nepravidelnou menstruaci a zmenšení vaječníků. Chronická otrava vyvolává také poškození jater, ledvin a úbytek bílých krvinek.

  Expanze průmyslového využívání benzenu byla doprovázena ohromným nárůstem počtu hlášených případů aplastické anemie (stav, kdy kostní dřeň neprodukuje dostatek červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček), obecně nazývané „benzenová otrava“. U některých jedinců byla určena diagnóza otravy benzenem během několika týdnů od nástupu do zaměstnání a někteří zemřeli do několika měsíců ode dne, kdy do příslušného místa nastoupili. (Hogan, J. F., Schrader, J. H. 1923, EEA 2001)

  Francouzští vědci se domnívají, že dítě, které žije v těsné blízkosti benzinové pumpy nebo autodílny, je vystaveno čtyřikrát vyššímu riziku onemocnění leukemií než ostatní děti. Ve studii zveřejněné v Occupational and Enviromental Medicine, o níž informovala agentura AFP, ale upozornili, že tuto tezi musejí potvrdit další průzkumy. Za příčinu vyššího výskytu leukemie u dětí žijících v uvedeném prostředí označili benzen, který je obsažen v benzinu.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Synonyma


  Benzol, benzole, coal-naphtha, mineral-naphtha, phenylhydride, pyrobenzol, pyrobenzole, Annulene, BEN, Benzene, Benzine, Benzolene, Benzolo, Bicarburet of hydrogen, Carbon oil, Coal naphtha, Cyclohexatriene, Fenzen.
 • Limity pro ovzduší

  Obecné emisní limity stanovuje Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.). Benzen je vyjádřen ve skupině celkový organický uhlík (TOC).
  Hmotnostní tok: > 3 000 g/h, hmotnostní koncentrace: 150 mg/m3.

  Specifické emisní limity celé skupiny těkavých organických látek (VOC) pro jednotlivé provozy viz zákon 201/2012 Sb.


  Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) statnovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení.
  doba průměrování: 1 kalendářní rok
  imisní limit: 5 µg.m-3


 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  1 µg/l nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro benzen (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Pozn. Při stanovení benzenu je nutné sledovat, není-li indikována přítomnost dalších aromatických uhlovodíků (toluenu, xylenů, ethylbenzenu). O nálezu těchto látek nad mez stanovení informuje laboratoř objednatele rozboru. V případě kvantitativního stanovení se uvedou nálezy stanovených látek do protokolu o zkoušce.

  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 10 µg/l, NEK-NPK: 50 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.  Podzemní voda

  0,39 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

   

  Odpadní vody:

  Emisní standardy pro odpadní vody jednotlivých průmyslových odvětví (nařízení vlády 401/2015).

  Výroba rafinovaných ropných produktů: 0,0527 mg/l.
  Hodnota koncentrace je vyjádřena jako roční průměr. Platí podle Prováděcího rozhodnutí Komise o BAT 2014/738/EU pro rafinaci minerálních olejů a plynů.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 5,4 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 1,1 mg/kg sušiny.

   

  Hodnoty indikátorů* znečištění půdního vzduchu dle pokynů MŽP (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslová území: 1,6 mg/m3, ostatní území: 0,31 mg/m3.

   

 • Limity pro odpady

  V odpadech jsou limity pro benzen vyjádřené sumou BTEX, což je sumární hodnota pro benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny. Tyto limity obsahuje příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

  Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin je pro BTEX rovna 5000 mg/kg sušiny.

  Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nemohou být využívány v podzemních prostorách a na povrchu terénu je pro BTEX 10 mg/kg sušiny a pro benzen 0,1 mg/kg sušiny.

  Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad jsou pro BTEX 75 mg/kg sušiny a pro benzen 0,5 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity

  Vyhl. č. 221/2004 Sb. v příloze č. 2 stanovuje „Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno“ a pod bodem 5. uvádí omezení použití benzenu následujícím způsobem:
  1. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh nebo do oběhu se tato látka nesmí používat v koncentracích 0,1 % hmot. nebo vyšších.

  2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na:
  (a) motorová paliva,
  (b) látky a přípravky používané v průmyslových výrobách, při nichž emise benzenu nepřesahuje přípustné expoziční limity) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.);
  (c) odpady) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  3. V hračkách uváděných na trh nebo do oběhu nesmí koncentrace této látky převyšovat 5 mg/kg.


  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = 1000, pro emise do vody = 200 jako BTEX, pro emise do půdy = 200 jako BTEX a pro přenosy mimo provozovnu = 2000 jako BTEX.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těkavých organických látkách (VOC) k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). Více viz: http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm.

 • Výstražné symboly

  ToxickelatkyHorlavelatky

 • R věty

  R 11 - Vysoce hořlavý, R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 48/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   62  71-43-2  benzen  1000  200 (jako BTEX) 200 (jako BTEX)   2000 (jako BTEX) zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts3.html (ToxFAQs for Benzene)

  2) http://www.epa.gov/iris/subst/0276.htm (Profil benzenu v informačním systému US EPA - IRIS)

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Literatura

  1) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1997. Managing Hazardous Materials Incidents. Volume III – Medical Management Guidelines for Acute Chemical Exposures: Benzene. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.

  2) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1997. Toxicological Profile for benzene. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. 3) Hogan, J. F., Schrader, J. H. 1923: Benzol poisoning. Am. J. Pub. Health, 13, pp. 279 - 282.

  3) EEA 2001: Late lesson from early warnings: the precautionary principle 1896 - 2000. Environmental issue report No 22. European Environment Agency Copenhagen 2001. (český překlad "Pozdní poučení z včasných varování: Princip předběžné opatrnosti 1896 - 2000" vydaný MŽP ČR v září 2002 v Praze).

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: