benzo(g,h,i)perylen (BghiP)

 • CAS

  191-24-2
 • Vzorec

  C22H12

 • Stručná charakteristika

  Benzo(g,h,i)perylen je bílá nebo bezbarvá, krystalická látka patřící mezi polycyklické uhlovodíky (PAU). Benzo(g,h,i)perylen se běžně vyskytuje v černouhelném dehtu, naftě, asfaltu; jeho využití je však prakticky omezeno jen na laboratorní praxi. Jako ostatní PAU, i Benzo(g,h,i)perylen uniká do prostředí především při nedokonalém spalování organických látek (fosilní paliva aj.). Důležitým zdrojem je i doprava. Benzo(g,h,i)perylen se v prostředí nerozkládá a je schopen bioakumulace v potravních řetězcích. Benzo(g,h,i)perylen je řazen mezi teratogenní látky (poškozujíící lidský plod). Do organizmu se nejčastěji dostává vdechnutím, pozřením, nebo kožním kontaktem. Po akutní expozici dochází k poškození pokožky, očí, plic. Řadí se mezi perzistentní organické polutanty (POP).

 • Podrobná charakteristika

  Benzo(g,h,i)perylen je polyaromatický uhlovodík (PAU) se šesti aromatickými kruhy ve své struktuře. Jde o bílou až bezbarvou ve vodě nerozpustnou krystalickou látku patřící mezi perzistentní organické polutanty (POP). Benzo(g,h,i)perylen se běžně vyskytuje v černouhelném dehtu, naftě, asfaltu; její využití je však prakticky omezeno jen na laboratorní praxi. Jako ostatní PAU, i Benzo(g,h,i)perylen uníká do prostředí především při nedokonalém spalování organický látek (fosilní paliva aj.). Dalšími zdroji jsou doprava, výroba hnliníků, nakládání s materiály obsahující PAU (asfalst, dehet, krytiny, nátěry) aj.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Pro člověka představuje benzo(g,h,i)perylen závažné riziko pro zdraví. Do organismu může vstoupit gastrointestinálním traktem, pokožkou i plícemi. Souhrnná toxikologická studie však nebyla provedena. Závažná je především jeho karcinogenita a teratogenita. Tyto vlastnosti byly prokázány v testech na zvířatech.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Závažná je schopnost této látky přetrvávat v prostředí po dlouhou dobu v nezměněné formě, tj. perzistence. V zeminách s dostatečným množstvím kyslíku se udává poločas rozpadu 1,5 – 2 roky. Další nepříznovou vlastností je tendence k bioakumulaci a k šíření prostřednictvím potravního řetězce. Sorbuje se na tuhou částici a pomocí ní cirkuluje v ovzduší. Pyren v benzo(g,h,i)perylenu je možno ze 30% mineralizovat (tj. rozložit na jednoduché organické látky) tzv. fytoremediačním čištěním vod za pomoci kostřavy a prosa.

 • Synonyma

  Benzo(ghi)perylen, HSDB 6177, NSC 89275, 1,12-Benzoperylen, 1,12-benzperylen
 • Limity pro ovzduší

  Pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.).

 • Limity pro vodu

  Podzemní voda:

  Indikátory znečištění pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou stanoveny (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1)  pro prioritní zástupce PAU dle doporučení USEPA, pro které jsou dostupné screeningové hodnoty RSL - ze 16 zástupců PAU dle USEPA nejsou indikátory znečištění stanoveny pro acenaftylen, fenantren a benzo(ghi)perylen.

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-NPK: 8,2x10-3 µg/l
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
 • Limity pro půdu

  Vyhláška 153/2016 Sb. stanoví v zemědělské půdě tzv. preventivní limity rizikových látek a prvků. Překročení těchto limitů může být za určitých podmínek rizikové a mělo by se v praxi promítnout do přijetí preventivních opatření (snížení vstupů rizikových látek do půdy).


  ƩPAU 1 mg/kg sušiny


  Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 30 mg/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).

  ∑PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(l,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren)

  Indikátory* znečištění pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou stanoveny (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1) pro prioritní zástupce PAU dle doporučení USEPA, pro které jsou dostupné screeningové hodnoty RSL - ze 16 zástupců PAU dle USEPA nejsou indikátory znečištění stanoveny pro acenaftylen, fenantren a benzo(ghi)perylen.

   
 • Limity pro potraviny

  V současnosti jsou stanoveny pouze limity celkového množství PAU v potravinách, a to: v jedlých olejích nejvýše 20 µg PAU/kg výrobku, přičemž jednotlivé látky nesmějí překročit množství 2 µg PAU/kg (podle vyhlášky 305/2004).

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování prahové hodnoty pro úniky do vody: 1 kg/rok. prahová hodnota pro přenosy v odpadních vodách: 1 kg/rokv seznamu ohlašovaných látek do IRZ dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006

 • Výstražné symboly

  Latkynebezpecneprožp

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   91  191-24-2  Benzo(g,h,i)perylen    1     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  Integrovaný registr znečištování
  Eurochem

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  Mgr. Ivana Haničincová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: