beta hexachlorcyklohexan (beta HCH)

 • CAS

  319-85-7
 • Vzorec

  C6H6Cl6

 • Stručná charakteristika

  Beta HCH  je jedním ze šesti izomerů hexachlorcyklohexanu. V minulosti se využíval jako insekticid. HCH beta průmyslově vzniká jako jeden z nechtěných vedlejších produktů při výrobě lindanu (gama HCH). Na každou tunu vyrobeného lindanu připadne 6 – 10 tun dalších izomerů HCH, včetně HCH alfa a beta. V přostředí se díky tomu vyskytují velké zásoby alfa a beta HCH.

  Beta HCH patří mezi perzistentní organické látky (POPs), dokáže se šířit životním prostředím až tisíce kilometre od svého zdroje, dlouhodobě přetrvává ve vodách a půdách obvzláště v chladnějších regionech. Hromadí se v tkánich živočichů a stává se tak součástí potravního řetězce. Množství betaHCH v těle některých mořských savců a ptáků žijících v Arktickém regionu se zvyšuje. Beta HCH je klasifikován jako potenciální karcinogen, poškozuje zdraví lidí, zatěžuje životní prostředí.

  Některé izomery HCH, včetně lindanu, alfa a beta HCH, jsou na seznamu zakázaných látek Stockholmské úmluvy.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Hexachlorcyklohexan (HCH) je syntetická chemická látka existující v 6 chemických variantách, izomerech. Technický HCH je směsí izomerů - alfa (asi 65-70 %), beta (6-8 %), gama (12-15 %), delta (2-5 %), ostatní isomery tvoří asi 5-10 %. HCH byl vyráběn především díky svým insekticidním účinkům. Hojně se používal jako prostředek k hubení zvířecích a lidských parazitů i na ošetřování zemědělských a lesnických ploch. Nejsilnějším insekticidním účinkem disponuje izomer gama-HCH, který se v 99% čistotě nazývá lindan. Lindan byl často používán ve směsi s DDT; po jeho zákazu se i nadále několik let používal k moření osiva.

  Technický HCH je bílá až nažloutlá látka velmi nepříjemného zápachu po zatuchlině, který byl i jednou z příčin brzkého opuštění od jeho použití v zemědělství (neplatilo pro lindan). HCH je relativně dobře a velmi snadno těká do atmosféry.

  Technická směs izomerů HCH se v České republice v současnosti omezeně používá jako meziprodukt chemických výrob.

  Historie výroby ve Spolaně Neratovice:

  1961 - začátek výroby technického hexachlorcyklohexanu (HCH)

  1965 - zahájení zpracování balastních izomerů

  27. 1. 1967 - první požár výroby HCH

  5. 8. 1968 - požár ve výrobě lindanu, poté byl lindan nadále zpracováván v Bratislavě

  1968 - zastavení zpracování balastních izomerů

  28. 10. 1972 - druhý požár výroby HCH, po něm již nebyla obnovena

  Zbytky z výroby ve Spolaně byly vyvezeny do tělesa výsypky lomu Hájek u Ostrova nad Ohří, kde tak vytvořily dodnes nedořešenou ekologickou zátěž. Celá lokalita byla již několikrát sanována, z výsypky však nadále odtékají důlní vody se zvýšeným obsahem chlorovaných benzenů (HB) i HCH. V současnosti probíhá v místě lomu technicko-ekonomická studie, která ma za úkol stanovit nejvhodnější finální sanační metodu, která by měla být použita v průběhu roku 2017. Jedná se o uplatnění tzv. nekonvenčních metod na principu pasivní remediace, kde není potřeba stavba žádných ČOI, složité infrastruktury ani aplikaci různých chemických prostředků. Více informacích je možné získat z Novin Diamo, únor 2015 (http://www.diamo.cz/noviny-diamo/rocnik-2015/view-category).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  BetaHCH se může dostat do lidského organismu konzumací zvířat či rostlin obsahujících tuto látku.Vyšší koncentrace této látky jsou také na místech, kde bylo betaHCH aplikován,  skladován či uložen.

  Beta HCH je klasifikován jako potenciální karcinogen, poškozuje zdraví lidí, zatěžuje životní prostředí. Beta HCH je toxický pro vodní organismy, byl pozorován estrogenní efekt této látky u ryb. Beta HCH působí neurotoxicky, poškozuje játra, reprodukční systém, oslabuje imunitu. Několik epidemiologických studií potvrdilo že beta HCH hraje roli také v případě výskytu rakoviny prsu u lidí.

  Toxicita u potkanů (LD50) je stanovena na 3089,5 mg/l.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  Pro pitnou vodu je nejvyšší mezná hodnota pro pesticidní látky 0,1 µg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb.).

  Podzemní voda:

  alfa-HCH: 0,0062 μg/l

  beta-HCH: 0,022 μg/l

  gama-HCH: 0,036 μg/l

  hodnota indikátorů znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,02 µg/l, NEK-NPK: 0,04 µg/l

  Normy environmentálni kvality (nařízení vlády 401/2015) pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.
  Přípustné znečištění pro účely § 31 zákona - roční průmměr. Lindan NEK-RP: 0,01 µg/l

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.

  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Odpadní vody:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
     
  1. Hexachlorcykohexan (HCH)2)
  1.1 Výroba HCH3)
   měsíční průměr 2 g/t, 2 mg/l b),c) 
   denní průměr 4 g/t, 4 mg/l b),c) 
  1.2 Extrakce lindanu4) 5)
   měsíční průměr 4 g/t, 2 mg/l b),c) 
   denní průměr 8 g/t, 4 mg/l b),c) 
  1.3 Výroba HCH s extrakcí lindanu3)
   měsíční průměr 5 g/t, 2 mg/l b),c) 
   denní průměr 10 g/t, 4 mg/l b),c) 
  1.4 Zpracování lindanu6),7) 
   měsíční průměr 0 g/t, 0 mg/l b),c) 
   denní průměr 0 g/t, 0 mg/l b),c) 
   
  Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  c) Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).
  1) Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.
  2) HCH značí izoméry 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.
  3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.
  4) Lindan je produkt obsahující nejméně 99% y-HCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.
  5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.
  6) Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.
  7) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: HCH suma: 3 kg/rok (hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží).
   
 • Limity pro půdu

  Vyhláška 153/2016 Sb. stanoví v zemědělské půdě tzv. preventivní limity rizikových látek a prvků. Překročení těchto limitů může být za určitých podmínek rizikové a mělo by se v praxi promítnout do přijetí preventivních opatření (snížení vstupů rizikových látek do půdy). HCH (∑α+β+γ): 0,01 mg/kg sušiny.

   

  Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 1 mg/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).

   

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

   

  alfa-HCH: průmyslové plochy: 0,27 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,077mg/kg sušiny.

  beta-HCH: průmyslové plochy: 0,96mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,27 mg/kg sušiny.

  gama-HCH: průmyslové plochy: 2,1 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,52 mg/kg sušiny.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 21 - Zdraví škodlivý při styku s kůží, R 25 - Toxický při požití, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   44  608-73-1  1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)  10  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  Miroslava Jopková
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: