bromované zpomalovače hoření (BFRs)

 • Stručná charakteristika

  Bromované zpomalovače hoření (BFRs – brominated flame redardants) jsou různé organické sloučeniny bromu, které zabraňují/omezují vznícení hořlavého materiálu. BFRs jsou velmi účinné a oblíbené především v textiliích, nábytku a elektronice. Mezi zpomalovači hoření patří ty s bromem mezi nejoblíbenější. Do životního prostředí se BFRs dostávají především při výrobě, používání a recyklaci výrobků, které je obsahují. BFRs patří mezi perzistentní látky se schopností bioakumulace v živých organismech i sedimentech. Díky své značné mobilitě, představují BFRs vážný problém i na velmi odlehlých lokalitách. Většina BFRs je toxických. BFRs poškozují imunitní, endokrinní a reprodukční systém. Mají negativní vliv správný vývoj plodu. Je podezření, že jsou karcinogenní (rakovina jater).
 • Podrobná charakteristika

  Bromované zpomalovače hoření představují skupinu látek zahrnující polybromované difenyletery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB), bromované bisfenoly (např. TBBP-A) a hexabromcyklododekan (HBCD). Jedná se o chemické sloučeniny přidávané do výrobků za účelem zmírnění průběhu požáru. Uplatnění nacházejí především v elektronice, textiliích a nábytku. Množství BFRs v jednotlivých výrobcích se liší v závislosti na jejich složení, ale může se pohybovat v rozmezí desetin až desítek procent. V roce 2012 bylo celosvětově vyrobeno na 400 000 t BFR (1). Do životního prostředí se tyto látky dostávají při výrobě, používání i recyklaci výrobku. Bromované zpomalovače hoření byly nalezeny ve všech složkách životního prostředí – ve vzduchu, vodě, odpadních kalech, kancelářském prachu, rybách a jiných živočiších, lidské krvi, tukových tkáních i mateřském mléce. Do lidského organismu se dostávají při kontaktu s kůží, vdechem nebo konzumací potravy (zejména ryb), v níž jsou BFR obsaženy. Řada BFRs podléhá autorizaci REACH.

  Bližší informace k jednotlivým bromovaným zpomalovačům hoření naleznete pod samostatnými odkazy:

  polybromované difenylethery (PBDE)

  hexabrombifenyl (HBB)

  tetrabrombisfenol A (TBBPA)

  hexabromcyklododekan (HBCD)

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Většina z bromovaných zpomalovačů hoření je toxických – negativně ovlivňují imunitu, reprodukční cyklus a vývoj jedince, narušují hormonální systém a existuje i podezření, že jsou rakovinotvorné.

 • Synonyma

  Bromované retardátory hoření
 • Ostatní limity

  1) Stockholmská úmluva a její aplikace v EU:

  dle nařízení komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách se pro tyto látky ze skupiny PBDE:

  - tetrabromdifenylether (tetraBDE)

  - pentabromdifenylether (pentaBDE)

  - hexabromdifenylether (hexaBDE)

  - heptabromdifenylether (heptaBDE)

  stanovují následující limity:

  – nesmí jich být ve výrobcích více než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních)

  - nesmí být elektrických a elektronických výrobcích dle směrnice Směrnice 2002/95/ES (RoHS – viz níž)

  - ve výrobcích z recyklovaných materiálů (i částečně z recyklovaných materiálů) mimo elektrické a elektronické výrobky smí být max. 0,1 % hmotnostních.

  - výrobky vyrobené před 25. 8. 2010 smí být používány

  2) Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) vstoupila v platnost dne 13. února 2003. Směrnice platí pro elektrická a elektronická zařízení spadající do kategorií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 (podrobný seznam uveden ve směrnici 2002/96/ES – příloha IA a IB). Dle této směrnice se elektrická a elektronická zařízení obsahující polybromovaný difenyleter (PBDE) od 1. července 2006 nesmí uvádět na trh.

  3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek uvádí oktaBDE jako látku, jež se nesmí uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

 • Odkazy

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2011). Výskyt perfluorovaných a bromovaných sloučenin ve vzorcích ryb a sedimentů z vybraných lokalit České republiky. Závěrečná zpráva projektu ekologického sdružení Arnika „Voda živá. Dostupné on-line.

  Poustka J., Hajšlová J., Kazda R. (2005). Bromované retardátory hoření-environmentální xenoestrogeny. Dostupné on-line.

  Polybromované difenylethery na stránkách Integrovaného registru znečištění (IRZ)

  Hexabrombifenyl na stránkách Integrovaného registru znečištění (IRZ)

  http://www.flameretardants-online.com/web/en/106/7ae3d32234954e28e661e506e284da7f.htm
 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « deltamethrin mangan »

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí