bis(2-ethylhexyl) adipát (DEHA)

 • CAS

  103–23–1
 • Vzorec

  C22H42O4

 • Stručná charakteristika

  Bis(2-ethylhexyl) adipát (DEHA) je uměle vytvořenou organickou látkou používanou zejména jako změkčovadlo plastických hmot (PVC) a složka mazadel a hydraulických kapalin. Jako rozpouštědlo nachází DEHA široké uplatnění v nejrůznějších kosmetických produktech (řasenky, oční stíny, oleje, kolínské, laky na nehty aj.). Do prostředí může být DEHA uvolňován při výrobě, ale i při používání výrobků v kterých je obsažen. V atmosféře relativně rychle degraduje, ve vodním prostředí podléhá v řádech dnů hydrolýze, v půdě je nemobilní. Většina DEHA v prostředí se nachází navázána na pevné částice v půdě a v sedimentech, poločas rozpadu je odhadován na 78 dní. DEHA dobře biodegraduje, není známá výrazná akumulace v organických tkáních. Člověk je nejčastěji DEHA vystaven v kontaminované stravě; DEHA dobře přechází z obalů do potravin, riziko může představovat i znečištěná pitná voda. Veškeré studie toxicity DEHA pochází pouze z laboratorních pokusů na zvířatech. Akutní expozice vedla jen ke krátkodobému podráždění kůže. U chronické expozice byl zaznamenán pokles tělesné hmotnosti, zvětšení jaterní tkáně a změna aktivity některých buněčných hormonů. Pouze u myší byl prokázán výskyt rakoviny jater. DEHA je považován za látku pro člověka nekarcinogenní.

 • Podrobná charakteristika

  Bis(2-ethylhexyl) adipát (DEHA) je uměle vytvořenou organickou látkou používanou zejména jako změkčovadlo plastických hmot (PVC), složka mazadel a hydraulických kapalin. Jako rozpouštědlo nachází DEHA široké uplatnění v nejrůznějších kosmetických produktech (řasenky, oční stíny, oleje, kolínské, laky na nehty aj.).

  Za pokojové teploty je DEHA čirá, bezbarvá až lehce zabarvená tekutina, která se průmyslově vyrábí takřka ve 100% čisté podobě. Hustotu má o málo nižší než voda, což způsobuje, že při smíchání s vodou dochází k hromadění DEHA na jejím povrchu. Tvorba emulzí však přesto není problematická. Jeho rozpustnost ve vodě je poměrně nízká. DEHA patří mezi estery. Jako ester dobře reaguje s kyselinami za vzniku významného množství tepla, alkoholu a kyseliny. DEHA nereaguje s nitráty ani s oxidačními činidly.

  Každoročně se vyprodukuje asi 10 000 až 50 000 tun této látky. Protože je DEHA vyráběn v rámci uzavřených systémů, pracovní expozice je nízká a nepředpokládá se vliv na zdraví zaměstnanců odpovídajících provozů.

  V posledních letech dochází k poměrně intenzivní diskusi o vhodnosti používání DEHA při výrobě obalů, které se dostávají do kontaktu s potravinami. Bylo prokázáno, že z obalů, kde byl DEHA použit, dochází k jeho uvolňování do potravin. Z tohoto hlediska je známá studie organizace Consumers Union, která problematiku potenciální škodlivosti DEHA podnítila.

  Ve zmíněné studii bylo analyzováno několik vzorků sýra, které byly nakoupeny v náhodně vybraných obchodech v New Yorku a byly zabaleny do PVC v němž bylo jako změkčovadlo použito DEHA. Analýza vzorků zjistila, že koncentrace DEHA v takto zabalených sýrech činila v průměru 153 ppm. Tato hodnota je asi 8x vyšší než provizorní migrační limit pro DEHA stanovený komisí Evropského společenství, který činí pouze 18 ppm. V přepočtu dávky na kilogram hmotnosti by 20kg dítěti stačilo sníst asi jen 45g takového sýra. Evropský limit vychází ze studie provedené ICI Chemical. Corp., která zjistila některé vývojové abnormality u pokusných hlodavců, kterým byly podávány různé dávky DEHA. Při dávkách 12 000 ppm byly zaznamenány změny na tělesné hmotnosti a hmotnosti jater. Při nižší dávce 1 800 ppm byly zjištěny určité vývojové kosterní abnormaliy. Žádné změny na hlodavcích nebyly pozorovány u dávek 300 ppm. Z této hodnoty také vychází doporučený tolerovatelný denní přívod (TDI) DEHA 0,3 mg/kg hmotnosti, který by dle úřadu Scientific Committee for Food neměl způsobovat u lidí negativní efekt.

  Z hlediska unikání DEHA z obalů do potravin jsou nejproblematičtější výrobky s vysokým obsahem tuku, které DEHA velmi dobře absorbují. Rovněž vyšší teploty napomáhají zvýšenému unikání DEHA z obalů do potravin.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Ohledně účinků DEHA na lidské zdraví existuje stále řada nejistot, protože veškeré studie byly prováděny pouze v laboratorních podmínkách a neexistuje výzkum provedený přímo na lidech. Jelikož bylo pozorováno unikání poměrně velkého množství látky z obalů do potravin, měl by být uplatňován přístup předběžné opatrnosti. V následujících řádcích jsou uvedeny některé závěry studie SIDS Initial Assessment Report, které prokázaly nízkou toxicitu DEHA u savců, kdy LD50 u laboratorních podkanů (dávka, při které zemře 50% pokusných zvířat) činí více než 2g/kg hmotnosti. Při vdechování vzduchu saturovaném DEHA nebylo u pokusných zvířat zaznamenáno žádné úmrtí. Při pravidelném podávání dávky DEHA odpovídající dávce 400mg/kg, byl pozorován úbytek váhy u laboratorních potkanů. Testy na karcinogenitu odhalily při podávání vysokých dávek DEHA výskyt rakoviny jater u laboratorních myší, testy na potkanech již karcinogenitu neprokázaly. Vliv DEHA na vznik vývojových abnormalit dle studie ICI byl již popsán dříve.

  Laboratorní experimenty prokázaly, že DEHA nezpůsobuje akutní toxicitu u vodních organismů a ani nedochází k jeho bioakumulaci. Ve vodním prostředí je současně odbouratelný prostřednictvím biotických i abiotických procesů. Při studiu dafnií byl nicméně zpozorován určitý vliv chronické expozice DEHA při koncentraci, která zhruba odpovídá rozpustnosti DEHA ve vodě (tj. 0,0032 mg/l).

 • Výskyt v životním prostředí


  Nízké koncentrace byly zaznamenány ve vodním prostředí, pitné vodě, nebo ve splaškových kalech. Z hlediska lidské expozice je nejvýznamnější unikání DEHA z obalů do potravin. K expozici může také docházet u pracovníků v příslušných chemických provozech.

 • Synonyma


  Adipol 2EH, BEHA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, DEHA, Di-2-ethyl hexyl adipate, Dioctyl adipate DOA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A26 , Hexanedioic acid, dioctyl ester, Kodaflex DOA, Mollan S, Monoplex DOA, Octyl adipate, Plastomoll DDA, PX-238, Reomol DOA, Rucoflex Plasticizer DOA, Sicol 250, Staflex DOA, Truflex DOA, Uniflex DOA, Vestinol OA, Wickenol 158, Witamol 320
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Odkazy


  1) http://environet.policy.net/health/products/plasticwrap/deha.vtml

  2) Environmental Protection Agency (1997). Di(2-ethylhexyl)adipate CASRN 103-23-1 (03/01/97). Integrated Risk Information System (IRIS).

  3) http://www.mst.dk/udgiv/publications/2001/87-7944-407-5/html/bilag04_eng.htm

  4) http://www.reach-serv.com/uploads/BEHAPBT%20report.pdf

  5)http://www.inchem.org/documents/sids/sids/103231.pdf

  6) http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/di2ethylhexyladipate.pdf

 • Literatura


  1) Environmental Protection Agency (1998). SIDS Initial Assessment Report for 8th SIAM . Chemical Name: Bis(2-ethylhexyl)adipate (DEHA). CAS No.: 103-23-1. Sponsor Country: USA. Contact: Dr. Oscar Hernandez, US EPA (8/28/98)

  2) EEC Commission, 1993. Provisional compilation of the SCF opinions on materials and articles intended to come into contact with foodstuffs, Volume No. 2 (199101992). Brussels: The Commission of the European Communities, Directorate-General Industry (III/E/1).

  3) Report to the FDA Regarding Plastic Packaging Consumers Union, June 1998

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: