bitertanol

Skupina

Fungicidy
 • CAS

  55179-31-2
 • Vzorec

  C20H23N3O2

 • Stručná charakteristika

  Bitertanol patří do skupiny triazolových fungicidů. Uplatnění nalezl v postřicích na ochranu ovoce a zeleniny především proti strupovitosti, monilióze, rzi a hnědnutí listů. Jeho aplikace je možná jako preventivní péče (ošetření semen), či jako kurativní postřik při výskytu onemocnění. Do prostředí může být uvolněn při výrobě, skladování, především ale při vlastní aplikaci. Ve vodě bitertanol rychle sedimentuje a následně podléhá relativně rychlému rozkladu. Bitertanol je toxický pro vodní organizmy a zachovává si svůj pesticidní účinek. V půdě je relativně málo mobilní, je možný průsak do spodních vod. Pro člověka je bitrtanol jen mírně akutně toxický. Možný je přenos přes pokožku, vdechnutím i pozřením. Riziko představují rezidua v potravinách, případně v pitné vodě. U citlivých jedinců může docházet k podráždění kůže, očí. U zvířat byl při dlouhodobé expozici zaznamenán pokles tělesné hmotnosti a poškození jaterní tkáně. Mutagenita ani karcinogenita této látky nebyla doposud popsána.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Bitertanol je mírně toxický pro žížaly. pro savce nízká toxicita (krysy: orální LD 50> 5000 mg/kg tělesné hmotnosti; dermální LD 50> 5000 mg/kg tělesné hmotnosti). Bitertanol není toxický pro včely. Bitertanol je dráždivý pro oči. U citlivých jedinců může vyvolat podráždění pokožky, možná toxicita pro vnitřní orgány. Požití velkého množství může vyvolat malátnost a nevolnost. Dráždivý k pokožce.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Synonyma

  Bitertanol; Biloxazol; Baycor; (1RS, 2RS; 1RS, 2RS)-1-(biphenyl-4-yloxy)-3, 3-dimethyl-1-(1H-1, 2, 4-triazole-l-yl)butan-2-ol
 • Výstražné symboly

   Latkynebezpecneprožp

  N - nebezpečný pro životní prostředí

 • R věty

  R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • Odkazy

  http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/99_eva/06Biter.pdf

  http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC37385V

  http://www.alanwood.net/pesticides/bitertanol.html

  http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_PCS_99.18_(bitertanol).pdf

  http://msds.orica.com/pdf/shess-en-cds-020-000000021403.pdf

  http://www.farmchemicalsinternational.com/cropprotection/cpd/?op=cpdproductdetail&pid=70680

  http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/84.htm

  http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v87pr04.htm

  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1850.pdf

  http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Evaluation99/06Biter.pdf

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: