bromuconazol

Skupina

Fungicidy
 • CAS

  116255-48-2
 • Vzorec

  C13H12BrCl2N3O

 • Stručná charakteristika

  Bromuconazol je uměle vytvořená organická sloučenina používaná jako fungicid. Patří do skupiny triazolů a uplatnění nalézá především proti černé skvrnitosti růží, často je používán v uzavřených sklenících. Do prostředí se dostává především při samotné aplikaci, riziko může představovat i výroba, manipulace a nevhodná likvidace. V atmosféře je často vázán na pevné částice a klesá k zemi, v plynné fázi podléhá rozkladu v rámci dnů. V půdě je nemobilní, za anaerobních podmínek velmi stabilní, data o biodegradaci nejsou dostupná. Z půdy ani vody nedochází k  zpětnému odparu do ovzduší. Ve vodě je vázán na pevné částice a sedimentuje, bioakumulace ve vodních organizmech je střední. Do těla může tato látka proniknout přes dýchací soustavu a trávicí trakt, při manipulaci je možný i kožní přenos. Při akutní expozici může dojít k poruchám nervové soustavy projevujícím se sklíčeností. Z pokusů na zvířatech vyplívá, že při dlouhodobé expozici dochází k poškození správné funkce jater. V EU je tato látka povolena.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Tato látka se do lidského těla může dostat vdechnutím nebo požitím. Mezi účinky krátkodobého působení patří: vliv na nervový systém po požití látky, sklíčenost. Dlouhodobé nebo opakované vystavení látce má dopady na játra (léze tkáně), narušení funkce jater. Bromuconazol nezvyšuje citlivost pokožky.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  V půdě za přístupu kyslíku vykazuje bromuconazol vysokou až velmi vysokou persistenci a vytváří množství menších (< 10% AR) metabolitů. Mineralizace je omezená, což vysvětluje, že AR po 100 až 120 dnech činí pouze1-4.4%. Vytváření neextrahovatelných reziduí pokleslo, proto po 100 až 120 dnech to bylo 5-17.6 % AR. Laboratorní studie fotolýzy půdy ukázala, že fotolýza může přispívat k rozpadu bromuconazolu na povrchu půdy. Bromuconazol je v zásadě stabilní ohledně hydrolýzy a nepředpokládá se, že fotolýza představuje v procesu rozpadu této chemické látky v přírodním vodním prostředí nějaký významný proces. Potenciál ke kontaminaci povrchové nebo podzemní vody nemůže být odpovídajícím způsobem posouzen, protože nejsou k dispozici spolehlivé údaje týkající se doby rozpadu v půdě v terénních podmínkách.

 • Synonyma

  1-((2rs,4rs,2rs,4sr)-4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl)-1h-1,; 1-((4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl)methyl)-1h-1,2,4-tria; 1h-1,2,4-triazole,1-((4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl)methyl; 1-((2RS,4RS,2RS,4SR)-4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl) tetrahydrofurfuryl)-1H-1,2,4-triazole
 • Výstražné symboly

  Drazdivelatky

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití
 • S věty

  S 36 - Používejte vhodný ochranný oděv
 • Odkazy

  http://www.chemnet.com/product/pclist--bromuconazole--0.html
  http://www.alanwood.net/pesticides/index_cn_frame.html
  http://www.epa.gov/opprd001/factsheets/bromuconazole.pdf
  http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC36318
  http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1264.htm
  http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/ic/11625548.htm
  http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7299007_EN.htm
  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/s136r.pdf

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+7419 http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng1264.html http://www.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/registration/fs_PC-120503_01-Nov-02.pdf

 • Autor

  Vendula Krčmářová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « abamektin deltamethrin »

Banner-stika

Sledujte nás: