chlordan

 • CAS

  57-74-9
 • Vzorec

  C10H6Cl8

 • Stručná charakteristika

  Chlordan je kontaktní insekticid v minulosti používaný v zemědělské produkci na ošetření obilí a citrusů, v domácnostech pak především proti termitům. V současnosti je jeho použití zakázáno v mnoha zemích světa včetně České republiky, kde se tento insekticid nikdy nevyráběl ani nepoužíval. Chlordan je vysoce toxický pro ryby a další živočichy, dochází k jeho silné bioakumulaci v rámci potravních řetězců. Člověk může být nejpravděpodobněji chlordanu vystaven prostřednictvím kontaminované stravy. Chlordan je karcinogen narušující hormonální systém. Kožní kontakt vede ke křečím, bezvědomí, nebo i smrti. Jako perzistentní látka je chlordan regulován Stockholmskou úmluvou.

  Do prostředí se chlordan může stále dostávat v místech nesprávného uskladnění případně likvidace. Jde o perzistentní látku (poločas rozpadu v až 20 let), která se pevně váže na půdní částice. Do podzemních vod proniká jen velmi pomalu.

 • Podrobná charakteristika

  Chlordan (plným chemickým názvem 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan) je kontaktní insekticid, který se v minulosti používal v zemědělství na ošetření obilí a citrusů, v domácnostech pak především proti termitům. Nejedná se o jedinou látku, ale o směs několika podobných sloučenin. Mezi ty nejdůležitější patří trans-chlordan, cis-chlordan, beta-chlorden, heptachlór a trans-nonachlór. Chlordan není rozpustný ve vodě, proto byl nejčastěji používán ve formě spreje. Pro jeho vodný roztok je potřeba použít emulgátoru.

  V USA byl používán od roku 1948 do roku 1988, kdy bylo jeho použití jak v domácnostech, tak zemědělství zakázáno. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán. V některých zemích se stále ještě používá. Jako perzistentní látka je chlordan od roku 2001 regulován Stockholmskou úmluvou.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Je zařazen mezi potenciálně rakovinotvorné látky (v USA je řazen mezi karcinogeny). Může poškodit vyvíjející se plod a rozmnožování u mužů i žen. Dále poškozuje játra a ledviny a při kontaktu s kůží může vyvolat chlorakné. Vdechování par chlordanu či kontakt s kůží může vést ke křečím, bezvědomí a posléze i smrti.

  Vystavení nižším hladinám této látky vyvolává rýmu, zvracení, průjem, závrati, zrakové problémy, ztrátu koordinace, podrážděnost, škubání svalů, bolesti hlavy, bolesti břicha a zvracení. Kontakt s roztokem může dráždit oči a kůži, vyvolat vyrážku či pocity pálení; expozice výparům dráždí oči, nos a jícen.

  Zatížení obyvatelstva ČR chlordanem je sledováno od roku 2002. Expozice není významná. Mezi významné expoziční zdroje patří podobně jako u jiných POPs různé živočišné produkty, především ryby a máslo. Hodnoty zjištěných koncentrací jsou nízké.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  V přírodě se rozkládá velice pomalu a může přetrvávat v prostředí i řadu let. Nerozpouští se ve vodě, ale může se vázat v půdě a na sedimenty. Kumuluje se v živočišných tucích.

  Monitoring chlordanu ve složkách životním prostředí se neprovádí. Monitoruje se zátěž obyvatelstva prostřednictvím dietární expozice.

 • Synonyma

  1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3A,4,7,7A-hexahydro-4,7,-meth; starchlor; sydane; unexan- koeder; 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3A,4,7,7A-hexahydro-4,7-metha; synklor; tat chlor 4; toxichlor; 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3A,4,7,7A-hexahydro-4,7-methylene; technical chlordane; termex; 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3A,4,7,7A-tetrahydro-4,7-methanoi; 1068; 4,7-methano-1H-idene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3A,4,7; 4,7-methanoindan; belt; cd 68; chlor kil; aspon-chlordane; 4,7-methanoindan,1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3A,4,7,7A-tetra; chlordane; chlordane, liquid (DOT); chlordano; chlorindan; chlorotox; corodan; corodane; cortilan-neu; dowchlor; ent 9,932; ent 9932; ent-9932; hcs 3260; intox; intox (insecticide); kypchlor; m 140; m 410; nci-c00099; niran; octa-klor; octachlor; octachlordane; octachloro- 4,7- methanotetrahydroindane; octachloro-4,7-methanohydroindane; octachloro-4,7-methanotetrahydroindane; oktaterr; ortho-klor; octachlorodihydrodicyclopentadienetopiclor; velsicol 1068.
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  0,5 ug/l (max. přípustná hodnota součtu všech relevantních pesticidních látek, pokud se jedná o zdroj pitné vody (nařízení č. 61/2003 Sb.) 

 • Limity pro půdu

  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

 • Limity pro odpady

  50 mg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 000 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ;

  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST);

  ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

 • Limity pro potraviny

  Potraviny rostlinného původu:

  0,02 mg/kg (max. přípustný obsah ve vybraných produktech: čaj, chmel, olejnatá semena (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  0,05 mg/kg (maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,002 mg/kg (mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,005 mg/kg (vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 15/29 - Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Limitní dávky

  Limit Zdroj
  ADI = 0.0005 mg/kg váhy člověka/den extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
  MCL = 0.002 mg/l (maximální doporučená koncentrace v tekutinách) extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
  Prstruzi: LC50 = 0,042 - 0,090 mg/l extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
  Krysy: LD50 = 200 - 700 mg/kg extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
  Myši: LD50 = 145 - 430 mg/kg extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
  Králící: LD50 = 20 - 300 mg/kg extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   28  57-74-9  chlordan  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.nsc.org/ehc/chemical/chlordan.htm. Profil chlordanu na stránkách National Safety Council (IL, USA).

  2) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts31.html . Fact sheet o chlordanu na stránkách ATSDR.

  3) http://extoxnet.orst.edu/pips/chlordan.htm. Profil chlordanu na stránkách Extoxnetu.

 • Vysvětlivky

  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Literatura

  1) Holoubek, I. et al. 2003/2005: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Czech Republic. Tocoen, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia Recetox - Tocoen & Associates, Tocoen REPORT No. 249, Brno, srpen 2003. Verze 2003, doplněna 2005.

  2) SZÚ 2003: Monitorování chemických látek v potravinách. Dietární expozice člověka. Chlordan. http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds02c/5chem/org/CHLORDAN.pdf

  3) Ritter, L. et al. 1995: An Assessment Report on DDT, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordane, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, Polychlorinated Biphenyls, Dioxins and Furans. IPCS, IOMC. http://www.pops.int/documents/background/assessreport/default.htm.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: