chlordekon

 • CAS

  143-50-0
 • Vzorec

  C10Cl10O

 • Stručná charakteristika

  Chlordekon je organochlorový insekticid svými vlastnostmi velmi podobný mirexu a DDT. Chlordekon je zakázanou látkou na seznamu 12 nejnebezpečnějších perzistentních organickcýh látek Stockholmské úmluvy. Chlordekon je vysoce bioakumulativní v rámci potravních řetězců, postiženy jsou především vodní organizmy. Člověk může být chlordekonu vystaven vdechováním, pozřením, nebo kožním kontaktem. V organizmu se rychle vstřebává, váže se na tukovou tkáň, cílovým orgánem jsou především játra. Akutně způsobuje podráždění kůže a sliznic. Chronická expozice má vliv na imunitní systém, nervovou soustavu, správnou funkci jater a endokrinní systém (hormony). U zvířat byl popsán výskyt rakoviny jater, ledvin a nadledvin. Chlordekon je řazen do 2B kategorie IARC (možný lidský karcinogen).

  Jedná se o uměle vytvořenou látku, na trh poprvé uvedenou v USA v roce 1958. Chlordekon byl v minulosti hojně používán na hmyzí škůdce banánovníku, tabáku a citrusů. Uplatnění nalezl i jako prostředek k hubení roztočů, cvrčků, hlemýžďů, jako prekurzor dalších insekticidů i jako fungicid. Do roku 1975 bylo jen v USA vyrobeno přes 1,5 milionu kg této látky. Do prostředí pronikal především při použití, ale i výrobě, skladování, nebo nevhodné likvidaci. V prostředí prakticky nedegraduje. Z atmosféry se dostává spolu s pevnými částicemi zpět na zem. V půdě je pevně vázán, ve vodě sedimentuje. Je možný jeho částečný odpar do ovzduší.

 • Podrobná charakteristika

  Chlordekon (1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachlorpentacyklo[5.3,0.02,6.04,10.05,9]dekan-3-on) je organochlorinový insekticid svými vlastnostmi velmi podobný mirexu a DDT. Za normálních podmínek jde o nahnědlou až žlutou krystalickou látku, jen málo rozpustnou ve vodě. Dobře se rozpouští v ketonech a alkoholech. Bod tání je 350 °C. Technický chlordecon obsahuje 88 až 99 % chlordeconu, 3,5 – 6,0 % vody a 0,1 % hexachlorcyklo­pentadienu. Přípravek může být ve formě smáčivého prášku, emulgovaného koncentrátu anebo prachu.

  Chlordekon byl v minulosti hojně používán na hmyzí škůdce banánovníku, tabáku a citrusů. Uplatnění nalezl i jako prostředek k hubení roztočů, cvrčků, hlemýžďů, jako prekurzor dalších insekticidů také jako fungicid.

  Chlordekon byl poprvé syntetizován v USA, na trh byl uveden v roce 1958. V USA se směl používat do roku 1978, kdy přišel díky svým nebezpečným vlastnostem o registraci. V tomto období bylo v USA vyrobeno přes 1,5 milionu kg této látky. Od roku 2012 je v příloze A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, v zemích úmluvy je tedy přísně zakázán. České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Poškozuje imunitní a reprodukční systém. Je zařazen mezi potenciálně rakovinotvorné látky.

  U pracovníků vystavených vysokým koncentracím chlordekonu po delší období (více jak jeden rok) se projevilo poškození nervové soustavy, kůže, jater a mužských reprodukčních orgánů. Tito pracovníci byli pravděpodobně vystaveni především kontaktu s chlordekonem na dotek, ovšem nelze vyloučit ani inhalační cestu či požití určitého množství.

  Studie na zvířatech prokázaly stejný efekt, jaký byl popsán u lidí. Kromě toho se u nich projevil negativní vliv na ledviny, poruchy rozmnožování, vývojové vady a omezená schopnost samiček rozmnožovat se. Zůstává otázkou, zda se poslední tři popsané vlivy mohou projevit také při působení látky na lidi.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  V přírodě se rozkládá velice pomalu a může přetrvávat v prostředí i řadu let. Nerozpouští se ve vodě, ale může se vázat v půdě a na sedimenty. Kumuluje se v živočišných tucích.

 • Synonyma

  Kepone
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  0,5 ug/l (max. přípustná hodnota součtu všech relevantních pesticidních látek, pokud se jedná o zdroj pitné vody (nařízení č. 61/2003 Sb.)

  Podzemní voda:

  0,0030 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 0,17 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,049 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady

  50 mg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 000 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ;

  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST);

  ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

 • Limity pro potraviny

  Nařízení Evropské komise 149/2008 uvádí v příoze 3. dočasné maximální reziduální limity (MRL) u celé řady rostlinných a živočišných produktů, např:

  citrusové plody: 0,02 mg/kg
  ořechy ze stromů:0,01 - 0,02 mg/kg

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  POPs protokol k LRTAP konvenci.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  29  143-50-0  chlordecon 1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsg041.htm Profil chlordekonu na stránkách IPCS.

  2) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts66.html#bookmark02 Profil mirexu a chlordekonu na stránkách ATSDR.

  http://www.epa.gov/iris/toxreviews/1017tr.pdf

 • Vysvětlivky

  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Literatura

  1) Holoubek, I. et al. 2003/2005: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, srpen 2003. Verze 2003, doplněna 2005.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « chlordan chlorfenvinfos »

Banner-stika

Sledujte nás: