chlorovodík

 • CAS

  7647-01-0
 • Vzorec

  HCl

 • Stručná charakteristika

  Chlorovodík (HCl) je za normálních podmínek bezbarvý, štiplavý, velmi agresivní a korozivní plyn. HCl je dobře rozpustný ve vodě, se vzdušnou vlhkostí reaguje za vzniku kyseliny chlorovodíkové. HCl je důležitou surovinou pro průmyslovou výrobu kyseliny chlorovodíkové, uplatnění nalézá také v gumárenském průmyslu, při výrobě vinyl a alkylchloridů, oddělování bavlny od vlny i při jejím čištění. HCl se užívá také pro leptání polovodičových krystalů a je meziproduktem v mnoha dalších průmyslových výrobních procesech. Přirozeně se do prostředí dostává např. vulkanickou činností, člověk se na emisích HCl podílí především úniky z průmyslových provozů a spalováním uhlí, plastů a odpadů. HCl v atmosféře rychle reaguje s molekulami vody za vzniku chloridů a hydroxidových aniontů, čímž přispívá k tvorbě kyselých dešťů. Ve vlhkých půdách probíhá stejná reakce, za sucha pak dochází k odparu HCl do ovzduší. U HCl nedochází k bioakumulaci v potravních řetězcích. Akutně je HCl toxický pro vodní organizmy včetně rostlin. U člověka dochází při vdechování HCL, nebo Cl k podráždění sliznic očí a horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích dochází k poleptání, které může být při extrémním množství Cl ve vdechovaném vzduchu (0,5–1 %) až smrtelné.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Chlorovodík (HCl) je za normálních podmínek bezbarvý, velmi agresivní a korozivní plyn. Je lehčí než vzduch, vyznačuje se štiplavým zápachem. HCl je dobře rozpustný ve vodě i s vzdušnou vlhkostí. Vodný roztok chlorovodíku je kyselina chlorovodíková. Kyselina chlorovodíková je čirá až mírně nažloutlá kapalina vyráběná působením kyseliny sírové na chlorid sodný, nebo častěji přímou reakcí plynného vodíku a chloru. Komerčně se dodává v roztocích o koncentraci kolem 35 %. Neutralizací kyseliny chlorovodíkové vznikají chloridy.

  HCl je důležitou surovinou pro průmyslovou výrobu kyseliny chlorovodíkové, uplatnění nalézá také v gumárenském průmyslu, při výrobě vinyl a alkylchloridů, oddělování bavlny od vlny i při jejím čištění. HCl se užívá také pro leptání polovodičových krystalů a je meziproduktem v mnoha dalších průmyslových výrobních procesech.

  Emise chloru jsou díky jeho rychlé reakci s vodou neoddělitelné od emisí HCL. Při sledování tohoto znečištění se hovoří o emisích chloru a jeho anorganických sloučenin (HCl). V roce 2013 byly nahlášeny nadlimitní úniky chloru v celkovém množství 682 405 kg. Vždy se jednalo o úniky do ovzduší. Největšími znečišťovateli byli v tomto směru společnosti Synthesia a.s. a ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., obě s úniky kolem 100 000 kg za rok.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Vzduch, obsahující 0,5 – 1,0 % chloru, způsobuje člověku rychlou smrt, vyvolanou hlavně vznikem chlorovodíku v dýchacím ústrojí, který leptá dýchací cesty. Nadměrné působení chlorovodíku může vyvolat poškození očí, dýchacích cest, pokožky.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Chlorovodík je vysoce korozivní a napadá mnohé kovy a vápenec což vede k narušení budov i jiných kulturních památek. Plyn se rozpouští ve vodě za vzniku silné kyseliny, která je při vyšších koncentracích toxická vůči životu vodních organizmů. Akutní ohrožení volně žijících živočichů emisemi ze spalovacích procesů je nepravděpodobné pokud nedojde k havárii. Chlorovodík je silně rozpustný ve vodě a má proto sklon uvolňovat emise do ovzduší při dešti.

  Určité typy půd a jezer mohou být obzvlášť citlivé na výskyt kyselých dešťů. Hlavní plyny, podílející se na vzniku kyselých dešťů jsou oxid siřičitý a oxidy dusíku, ale i chlorovodík může hrát určitou roli.

  Chlorovodík se rozpouští ve vodních částicích mraků a způsobuje tak zvýšení kyselosti dešťové vody oproti normálu. Znečišťující látky mohou být díky používání vysokých komínů, rozptylujících znečišťující látky vysoko v ovzduší, přepraveny na vzdálenosti tisíců kilometrů.

 • Limity pro ovzduší


  Emisní limit:

  Pro kategorie látek 8.13 chlor a 8.14 chlor a jeho anorganické sloučeniny, včetně Cl2 podle bodu 8.13, vyjádřené jako Cl platí podle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. následující limit:

  Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

  Pro spalování odpadů platí pro plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. emisní limit 10 mg/m3.

  Imisní limit:

  Není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Imisní limit (povrchové vody):

  0,005 mg/l* (celkový chlor HClO (příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.)

  * Přírůstek teploty vody v toku na konči mísící zóny vlivem vypouštění oteplených odpadních vod nesmí být vyšší než 3°C.

  Odpadní vody:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné ze strojírenské a elektrotechnické výroby:

  1 mg/l* (celkový chlor - HClO (nařízení 61/2003 Sb.)

  * platí pro povrchovou úpravu kovů a plastů; tepelnou úpravu kovů; elektrotechnickou výrobu

 • Ostatní limity


  Pracovní prostředí:

  PEL (přípustný expoziční limit): 8 mg/m3 (pro dlouhodobou expozici) (nařízení 361/2007 Sb.)

  NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace: 15 mg/m3 (nařízení 361/2007 Sb.)


  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: 10 000 kg/rok (platí pro chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

 • Výstražné symboly

  ToxickelatkyKorozivniaziravelatky

 • R věty

  R 23 - Toxický při vdechování, R 35 - Způsobuje těžké poleptání
 • S věty

  S 9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  80   chlor a anorganické sloučeniny (jako celkové HCl) 10000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=759&tid=147

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: