chlorpyrifos

 • CAS

  2921-88-2
 • Vzorec

  C9H11Cl3NO3PS

 • Stručná charakteristika

  Chloropyrifos je krystalický, organofosfátový insekticid. V domácnostech byl používán proti nezvaným hmyzím návštěvníkům, v zemědělské produkci pak především pro likvidaci parazitů hospodářských zvířat (členovci). Chloropyrifos je toxický pro vodní organizmy a je schopen částečné bioakumulace v rámci potravních řetězců. Člověk je tomuto pesticidu vystaven nejčastěji konzumací kontaminované potravy nebo vdechnutím. Organofosfáty jsou obecně pro savce mírně toxické, akutní intoxikace ale může vést k poškození nervové soustavy, endokrinního systému, u dospívajících jedinců pak může dojít k vývojovým vadám, případně poruchám imunity.

  Vyvinut byl v 60. letech minulého století společností Dow Chemical. Chloropyrifos vstupuje do prostředí při použití (postřik plodin, zvířat), nebezpečí představují nezabezpečené skládky a nevhodná likvidace. Chloropyrifos je ve vodě nerozpustný, v půdě zůstává v místě aplikace, nedochází k jeho průniku do podzemních vod. Nejčastěji se odpařuje do ovzduší, kde do několika hodin degraduje.

 • Podrobná charakteristika

  Chloropyrifos je krystalický, organofosfátový insekticid. Ve vodě je velmi málo rozpustný, ve většině organických rozpouštědlech se naopak rozpouští. Může se vyskytovat ve formě smáčivého prášku, emulsního koncentrátu, mikrokapsulí, granulí nebo jako sprej. Vyvinut byl v 60. letech minulého století společností Dow Chemical.

  Chloropyrifos je při normálních skladovacích podmínkách stabilní, kompatibilní s nealkalickými pesticidy, leptá měď a mosaz. Jedná se o neselektivní insekticid, účinný především přímým kontaktem, inhalací, nebo ingescí. Chloropyrifos působí proti rozšířeným odrůdám členovců a škodlivému hmyzu: např. moskytům (jak larvám, tak vylíhlým), půdním a domácím škůdcům, ektoparazitům na skotu, ovcích a drůbeži (klíšťat, vší a ovádů). Dále se používá na ošetření napadených listů a plodů ovoce, jež jsou napadeny žravými škůdci - na polích, ovocných stromech a zemědělských plodinách, zejména na cukrovku, krmnou řepu, kukuřici, okrasné rostliny, obilniny, papriku, jádroviny, okurky, rajčata, brambory, řepku, lesy, vinnou révu.

  Chloropyrifos zabíjí inhibicí rozkladu neurotransmiteru acetylcholinu. Při expozici dochází k vazbě pesticidu na cholinesterázu, enzym, která zabraňuje rozkladu acetylcholinu v synaptické štěrbině. Takto nahromaděný acetylcholin vede k nadměrné stimulaci nervových buněk a následné smrti exponovaného jedince.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Narušuje funkci hormonů v těle různých živočichů včetně člověka (tzv. endokrinní disruptor). Opakovaná nebo delší expozice chlorpyrifosu (například u lidí, kteří s tímto pesticidem pracují) může vyústit ve stejné potíže jako akutní expozice. K projevům patří zhoršení paměti a koncentrace, podrážděnost, dezorientace, pomatenost, bolesti hlavy, vady řeči, opožděné reflexy, noční můry, sucho v krku, nespavost anebo spánek za chůze. Kromě toho byly pozorovány další projevy: chřipku připomínající pocity včetně bolestí hlavy, rýmy, celkové slabosti, ztráty chuti a malátnosti.

  Organofosfátové pesticidy jsou pro savce mírně toxické. Chlorpyrifos je toxický pro mořské kraby a ryby. Není fytotoxický v koncentracích doporučených k užití.

 • Výskyt v životním prostředí

  Chlorpyrifos zůstává po několik týdnů v půdě, ve znečištěné vodě, ve dřevě (v lese), betonu, atd.

  Spotřeba: ČR v roce 2002 - 111 031 (Kg,l)

 • Synonyma

  Dursban 10 G, Dursban 480 EC, Metanion, Nurelle D, Oleoekol, Dowco 179 TM, chlorpyrifos-ethyl TM, Lorsban TM, Pyrinex TM, ENT 27311 Zkr
 • Limity pro ovzduší

  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,03 µg/l, NEK-NPK: 0,1 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  6,2 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Limitní hodnoty 'ostatních' pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech 'ostatních' pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 620 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 61 mg/kg sušiny.

 • Limity pro potraviny

  Potraviny rostlinného původu:
  Ve vyhlášce č. 381/2007 Sb. jsou uvedeny limity pro různé produkty rostlinného původu, které se pohybují od 0,05 mg/kg ('ostatní potraviny rostlinného původu') do 3 mg/kg (banány)

  Potraviny živočišného původu:
  0,05 mg/kg (drůbeží maso (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (mléko, vejce (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u dalších rostlinných a živočišných produktů.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Pesticid není autorizován ve Finsku, Švédsku.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  32  2921-88-2  chlorpyrifos    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Literatura

  Christensen, K.; Harper, B.; Luukinen, B.; Buhl, K.; Stone, D. 2009. Chlorpyrifos Technical Fact Sheet; National Pesticide Information Center, Oregon State University Extension Services. http://npic.orst.edu/factsheets/chlorptech.pdf.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « chlorovodík chrom »

Banner-stika

Sledujte nás: