deltamethrin

 • CAS

  52918-63-5
 • Vzorec

  C22 H19 Br2 N1 O3

 • Stručná charakteristika

  Deltamethrin patří do skupiny pyrethroidů. Jedná se o syntetické insekticidy inspirované přírodními pyrethriny z chryzantém. Deltamethrin byl poprvé syntetizován v roce 1974 a v roce 1978 se poprvé objevil na trhu. Deltamethrin je celosvětově rozšířený neurotoxický insekticid s širokým spektrem uplatnění. Používá se v domácnostech, zemědělské produkci i například na golfových hřištích. Účinný je zvláště proti mravencům, klíšťatům, blechám, švábům a štěnicím. V prostředí se relativně silně váže na půdní částice, je ve vodě jen málo rozpustný a nedochází k jeho odparu do atmosféry. Nepředpokládá se jeho bioakumulace v rostlinách. Deltamethrin podléhá rozkladu světlem, vzduchem i mikroorganizmy. Deltamethrin je toxický pro vodní organizmy. U člověka dochází k poruchám nervové soustavy, k akutním projevům otravy patří zvracení, průjem, třes, křeče či vyrážka. Deltamethrin není klasifikován jako karcinogenní látka.

 • Podrobná charakteristika

  Deltamethrin (chemicky: (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát) patří do skupiny pyrethroidů. Jedná se o syntetické insekticidy inspirované přírodními pyrethriny z chryzantém. Deltamethrin byl poprvé syntetizován v roce 1974 a v roce 1978 se poprvé objevil na trhu. Deltamethrin je celosvětově rozšířený neurotoxický insekticid s širokým spektrem uplatnění. Používá se proti mnoha škůdcům, zvláště pavoukům, blechám, klíšťatům, dřevokazným mravencům, drvodělkám, švábům a štěnicím. Deltamethrin je jednou z hlavních složek prášku proti mravencům. Deltamethrin hraje také důležitou úlohu při kontrole rozšíření vektora nemoci malárie, komára rodu Anopheles.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Tento pesticid může ovlivnit nervovou soustavu. K akutním projevům otravy tímto pesticidem patří zvracení, průjem, třes těla, křeče či vyrážka. Požití 100 - 250 mg/kg vyvolává kóma. K projevům otravy může dojít už při požití 2 mg/kg. Člověk může být působení pesticidu vystaven jeho vdechováním, požitím anebo kontaktem s kúží či očima. To samozřejmě v místech jeho aplikace.

  Neexistuje žádný protijed, léčba je pouze symptomatická podle doporučení lékaře. Deltamethrin je postupem času metabolizován, přičemž rychle ztrácí toxicitu, a je vyloučen z těla.

  Dělníci pracující ve výrobě deltamethrinu po dobu 7 - 8 let měli různé formy podráždění kůže. Dá se mu předejít důsledným používáním ochranných oděvů. Další projevy chronického působení nebyly zatím pozorovány.

  Americký Úřad pro životní prostředí (EPA) jej zařadil na seznam látek narušujících hormonální systém (PAN).

  Nedávno byla v Jihoafrické republice nalezena rezidua deltamethrinu v mateřské mléce, společně s DDT, v oblastech, kde se používalo DDT při boji s malárií a pyrethroidy v drobném zemědělství.

  Byly zaznamenány případy otravy tura domácího, následující po aplikaci zemědělských přípravků s deltamethrinem proti klíšťatům. Příznaky se objevily za 36 hodin po aplikaci. Byl přítomen svalový třes a v jeho důsledku (ležící zvířata) o 12 hodin později proleženiny. Po 12 hodinách došlo ke spontánnímu zotavení a zvířata se mohla opět postavit. Avšak svalový třes přetrval.

  Deltamethrin je, stejně jako další pyrethroidy, vysoce toxický pro vodní organismy. Je také toxický pro včely a narušuje tak proces opylování rostlin.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Deltamethrin je ve vodě nerozpustná, zato lipofilní látka. Jak uvádí Extoxnet (1996), nerozkládá se na vzduchu či působením slunečního záření ani po dvou letech za teploty 40oC. V půdě se rozloží během 1 - 2 týdnů. Nekumuluje se v rostlinách (po deseti dnech po něm nejsou v rostlinách stopy), ve vodním prostředí se váže na sedimenty.

 • Synonyma

  (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát Je obsažen v pesticidech s komerčními názvy: agrion delta, butoflin, butoss, butox, cislin, crackdown, cresus, decis, decis prime, decis 15 EW, desic mega, fast M, K-obiol EC 25, K-othrin, K-otek aproteus 110 OD
 • Ostatní limity

  ADI = 0,01 mg/kg

 • R věty

  R 23/24 - Toxický při vdechování a při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 24 - Zamezte styku s kůží, S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Odkazy

  http://extoxnet.orst.edu/pips/deltamet.htm

  http://www.eurochem.cz/index/toxi/369_0615.htm

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Deltamethrin

 • Literatura

  Extoxnet (Extension Toxicology Network) 1996: Pesticide Information Profile - Deltamethrin. Accessed 6-12-10.

  PAN Pesticide Database - Chemicals. Deltamethrin. Accessed 6-12-10.

  ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 2003: ToxiFAQs for Pyrethrins and Pyrethroids. Accessed 6-12-10.

 • Autor

  Mgr. Vendula Krčmářová, RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: