di-n-oktyl ftalát (DNOP)

 • CAS

  117-84-0
 • Vzorec

  C24H38O4

 • Stručná charakteristika

  Di-n-oktyl ftalát (DNOP) je uměle vytvořená látka patřící do skupiny ftalátů, hojně používaná jako změkčovadlo v nejrůznějších aplikacích. DNOP se objevuje v kobercích a jiných podlahových krytinách, zdravotnickém materiálu, v nejrůznějších obalových materiálech, izolantech, kabelážích, kosmetice i v pesticidech. Jako všechny ftaláty, ani DNOP není ve výrobcích pevně chemicky vázán, do prostředí se tedy dostává především při jejich používání, popřípadě nevhodné likvidaci (spalování). V atmosféře rychle reaguje s hydroxylovým radikálem, slunečním zářením, v případě vazby na pevné částice pomalu klesá zpět na zemský povrch. V půdě je pevně vázán, málo mobilní a relativně rychle rozkládán mikroorganizmy. Ve vodě je vázán na pevné částice a sedimentuje, v závislosti na podmínkách podléhá relativně rychlému rozkladu mikroorganizmy. Bioakumulace je v některých vodních organizmech velmi vysoká (ryby, hlavonožci). Člověk může být DNOP vystaven vdechováním, pozřením i kožním kontaktem. Akutní toxicita DNOP je nízká, při kontaktu může dojít k lokálnímu podráždění kůže, oči, případně horních cest dýchacích a plic. U zvířat byl popsán negativní vliv DNOP na správnou funkci jater a varlat. DNOP není považován za lidský karcinogen.

 • Podrobná charakteristika

  Di-n-oktyl ftalát (DNOP) je uměle vytvořená látka patřící do skupiny ftalátů, esterů kyseliny ftalové (1,2-Benzendikarboxylová kyselina). DNOP je bezbarvá, vazká kapalina bez zápachu. Bod varu DNOP je 242 °C, bod tání pak 25 °C. Ve vodě není DNOP dobře rozpustný, na druhou stranu se dobře rozpouští v tucích a olejích.

  DNOP je spolu s ostatními ftaláty používán především jako změkčovadlo ve výrobcích z PVC. DNOP můžeme nalézt v kobercích a jiných podlahových krytinách, zdravotnickém materiálu, v nejrůznějších obalových materiálech, izolantech, kabelážích, kosmetice i v pesticidech.

  Použití DNOP v hračkách a výrobcích v přímém kontaktu s potravinami je regulováno nařízením REACH (1907/2006) příloha XVII. Tyto výrobky nesmí obsahovat více jak 0,1 % DNOP.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  O účincích na člověka se zatím ví jen málo. O DNOP není známo, že by mohl mít karcinogenní účinky. U zvířat při orální expozici byla zjištěna jen nízká toxicita. DNOP také vyvolal jen minimální podráždění očí a kůže u zvířat. Několik studií poukázalo na toxické působení DNOP na játra. Reprotoxicita nebo teretogenita DNOP je nejasná. DNOP je možno zjistit z krve, moči a tkání.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Do životního prostředí se může tento ftalát dostávat při jeho výrobě nebo hořením plastů jej obsahujících. Ze vzduchu se pak může dostávat do povchových nebo podzemních vod prostřednictvím deště nebo prachových částic. Mikroorganismy jej mohou svým metabolismem přeměnit na jednodušší látky. DNOP může být rozložen i pomocí slunečního záření, jiných chemikálií nebo vodou.

 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Ostatní limity

  Maximální přípustný limit (dle vyhl. 284/2006) se nesmí používat jako látka nebo složka přípravku v koncentraci vyšší než 0,1% hm. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů péče o děti.

 • Odkazy

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~mE9jQ1:1¨

  http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=971&tid=204

 • Autor

  Mgr. Ivana Haničincová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: