diazinon

 • CAS

  333-41-5
 • Vzorec

  C12H21N2O3PS

 • Stručná charakteristika

  Diazinon je organofosfátový insekticid s neurotoxickým účinkem. Jde o nesystémový jed používání k hubení především švábům, rybenek, mravenců a jiných škůdců. V domácnostech byl masivně používán v 70. a 80. letech minulého století. Od roku 2004 je zakázáno jeho používání pro domácí účely, v zemědělství se přes mírná omezení stále používá. Diazinon je v prostředí velice mobilní, dobře se rozpouští ve vodě. Na vzduchu, v půdě, vodě i živých organizmech relativně rychle degraduje. Diazinon je vysoce toxický pro ptáky, hmyz a vodní organizmy. Relativně vysokou toxicitu má i pro savce. Člověk může být Diazinonu nejčastěji vystaven pozřením kontaminované potravy nebo vody, popřípadě vdechnutím. Při manipulaci s tímto insekticidem představuje riziko i kožní kontakt. Vysoké dávky Diazinon negativně ovlivňují nervovou soustavu (křeče, kóma, smrt), při nižších dávkách jsou to pak nadměrná tvorba slin, zmatenost, křeče, bolest hlavy. Diazinon není klasifikován jako karcinogen. V EU je Diazinon zakázán.

 • Podrobná charakteristika

  Diazinon je organofosfátový insekticid s neurotoxickým účinkem. Jde o nesystémový jed používání k hubení především švábům, rybenek, mravenců a jiných škůdců. V domácnostech byl masivně používán v 70. a 80. letech minulého století. Od roku 2004 je zakázáno jeho používání pro domácí účely, v zemědělství se přes mírná omezení stále používá. V Kalifornii bylo do roku 2000 aplikováno více než 450 000 kg diazinonu pro hubení zemědělských škůdců. Diazinon byl nejčastěji aplikován jako strukturální ochrana rostlin, dále na mandle, hlávkový salát, listový salát a švestky.

  Toxický účinek Diazinonu ja založen na inhibici enzymu acetylcholinesterázy, který štěpí neurotransmiter acetylcholin. Při intoxikaci Diazinonem dochází v synaptické štěrbině k nefyziologickému nahromadění acetylcholin a následnému „přetížení“ nervového systému.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Lidé jsou vystaveni účinkům diazinonu v důsledku konzumace kontaminovaných potravin, dotyku s kontaminovanou půdou nebo vodou, vdechováním ovzduší v blízkosti aplikace, a při používání pesticidu profesionálně nebo v domácnosti. Děti mohou být vystaveny jeho účinkům stykem s ošetřeným trávníkem nebo s domácími zvířaty, která se na něm v době aplikace pesticidu a po ní vyskytovala.

  Příznaky otravy pesticidem jsou nadměrná tvorba slin a slz, nekontrolovatelné močení, slabost, nevolnost, zvracení, průjem, bolest hlavy, zúžení zornic, zmatenost a závratě. Při vyšších dávkách může dojít k třesu, křečím nebo poruchám dýchání, vedoucím až ke kómatu a smrti. Při dýchání, požití nebo dotyku kůže může diazinon způsobit poruchy nervové soustavy. Pravděpodobně není karcinogenní.

 • Výskyt v životním prostředí

  Je uváděn jako látka, která může kontaminovat podzemní vody.

 • Synonyma

  AG-500 , Alfa-Tox, Antigal , Basudin , D-264 , D.z.n. , Dacutox , Dassitox , Dazzel , Diagran , Dianon , Diaterr-Fos , Diazajet , Diazide , Diazinon , Diazinon (ANSI) , Diazin‹o , Diazitol , Diazol , Dimpylate, Dimpylatum , Dipofene , Dizinon , Drawizon , Dymet, Dyzol , Exodin , Fezudin , Flytrol , G 24480 , G 301 , Galesan , Gardentox , Kayazinon , Kayazol , NCI-C08673 , Neocidol,Nipsan,Nucidol, SAN 326 I , SAN I 201 , Sandoz 201 , Sandoz 52135, Sarolex , Spectracide , TD-2328
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Pro pitnou vodu je nejvyšší mezná hodnota pro pesticidní látky 0,1 µg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb.).

  Limity pro podzemní vodu podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP 3/1996) pro pesticidy (mimo chlorované a triazine herbicidy) v ug/l: A = 0,1, B = 0,2, C = 0,5.

  Vysvětlivky k limitům Metodického pokynu MŽP z roku 1996: Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření. Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Limity pro půdu

  Limity pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP 3/1996) pro pesticidy (mimo chlorované) v mg/kg sušiny: A = 0,05, B = 3, C (obyt.) = 4 a C (prům.) = 12.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima
 • Autor

  Kamil Repeš, Ing. Petr Válek
 • Email

  kamil.repes@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: