dichlorvos

 • CAS

  62-73-7
 • Vzorec

  C4H7Cl2O4P

 • Stručná charakteristika

  Dichlorvos je často používaný organofosfátový, kontaktní insekticid známý již od roku 1955. Dichlorvos je používán k přímé aplikaci na zemědělské plodiny, k ochraně před škůdci při skladování potravin, v sklenících a zahradách a dokonce i při veterinární péči o domácí i hospodářská zvířata. Do prostředí se Dichlorvos dostává především při výrobě, skladování a manipulaci. Snadno se odpařuje, ve vzduchu reaguje s vodní párou a v rozmezí 3–7 hodin degraduje na méně škodlivé látky. Ve vodě je Dichlorvos dobře rozpustný, podléhající rychlé chemické i biologické degradaci. V půdním prostředí je mírně stabilnější a velmi mobilní, degradaci podléhá v řádech dnů. U tohoto insekticidu není popsána bioakumulativní schopnost v potravních řetězcích. Pro člověka je Dichlorvos toxický, nejčastěji dochází k expozici vdechnutím, dále pak pozřením, nebo kožním kontaktem. Dichlorvos je v těle rychle metabolizován a následně vyloučen. Při akutní otravě se objevují bolesti hlavy, nevolnosti, třes, křeče apod. Vysoké dávky mohou být až smrtelné. Dichlorvos je považován za potencionální lidský karcinogen. V EU není k ochraně rostlin v současnosti povolen.

 • Podrobná charakteristika

  Dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl fosfát) je často používaným organofosfátovým insekticid známý již od roku 1955. Je hojně používán v prostředcích pro kontrolu domácích škůdců, ve veterinární péči, ale i v profesionální zemědělské produkci. V rozvojových zemích se někdy hodně používá při ošetřování zeleniny, ovoce, rýže a některých plantážních plodin jako je bavlna, káva, čaj, kakao, tabák nebo banány. Dichlorvos je aplikován jako kontaktní, případně požerový insekticid. Dostupný je ve formě aerosolu, nebo rozpustného koncentrátu. V EU není jeho používání jako prostředku na ochranu rostlin povoleno. V USA probíhají zatím neúspěšné pokusy ze strany USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) o jeho zákaz již od roku 1981.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Dichlorvos je značně toxická látka, která může při požití, vdechnutí nebo po dermálním kontaktu vyvolat akutní otravu. Protože se snadno odpařuje, jeho vdechnutí je nejčastější možností expozice. Jak už bylo uvedeno dříve, inhibuje zejména cholinoesterázu. Oproti jiným organofosfátům se po expozici objevují symptomy otravy rychleji, současně je ale rychlejší i zotavení. To je dáno hlavně tím, že je v těle rychle metabolizován a následně vyloučen. Podobně jako u jiných organofosfátů jsou průvodní jevy otravy bolesti hlavy, potíže s koordinací, třas, křeče, rozostřené vidění, problémy s dýcháním atd. Vysoké dávky mohou způsobit zvracení, ztrátu vědomí a v extrémních případech i smrt. Dlouhodobější vystavování se nižším dávkám dichlorvosu může způsobovat obdobné symptomy jako při akutní otravě. U některých pracovníků, kteří s dichlorvosem pracovali, bylo pozorováno zhoršení koncentrace a paměti, dezorientace, deprese, nespavost atp. Často se chronická otrava projevuje podobnými symptomy jako chřipka. Snížení funkce cholinoesterázy se dostavuje již při velmi malých koncentracích, aniž by bylo zjevné nějaké vnější onemocnění.

  Dichlorvos nepůsobí reprodukčně toxicky, ani teratogenně. Při pokusech na bakteriálních koloniích a zvířecích buňkách byla u něj zjištěna mírná mutagenita. Ta však nebyla prokázána u živých zvířat.

  Dichlorvos byl klasifikován jako možný lidský karcinogen, studie na laboratorních zvířatech se však značně různí.

  Dichlorvos podléhá v těle rychlému rozkladu a neukládá se. U laboratorních krys, kterým byla podána vysoká dávka dichlorvosu (LD50) buď následovala smrt do jedné hodiny, nebo se zcela zregenerovaly.

  Ve vodním prostředí je dichlorvos značně toxický, zejména po působení UV záření, kdy jeho toxicita pro vodní organismy vzroste 5 až 150 x. Hodnoty LC50 pro jednotlivé druhy ryb jsou uvedeny v limitech. Je také vysoce toxický pro ptactvo a pro včely.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  V půdě je dichlorvos jen slabě persistentní, s poločasem rozpadu zhruba 7 dnů (v závislosti na druhu půdy). V půdě podléhá hydrolýze a biodegradaci. Všeobecně se rozkládá rychleji v zásaditém než v kyselém prostředí.

  Ve vodě zůstává rozpuštěný a neváže se na sedimenty. Odbourává se převážně hydrolýzou a má poločas rozpadu asi 4 dny.

 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 6x10-4 µg/l, NEK-NPK: 7x10-4 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
 • Limity pro půdu


  Limitní hodnoty 'ostatních' pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech 'ostatních' pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

 • Limity pro potraviny


  Potraviny rostlinného původu:

  0,02 mg/kg (max. přípustný obsah ve vybraných produktech: čaj, chmel (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ovoce, čerstvé anebo zmrazené;ořechy; zelenina, čerstvá anebo zmrazená; ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  Vyhl. 381/2007 Sb. nestanovuje žádný limit.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 26 - Vysoce toxický při vdechování, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/dichlorv.htm Profil dichlorvosu na Extoxnet.

  2) http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/dichlorv.htm Profil dichlorvosu na stránkách Pesticide Action Network United Kingdom.

  3) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts88.html Profil dichlorvosu na stránkách americké Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: