dieldrin

 • CAS

  60-57-1
 • Vzorec

  C12H8OCl6

 • Stručná charakteristika

  Dieldrin je uměle vytvořený a v minulosti hojně používaný organochloridový insekticid strukturou shodný s aldrinem. Aldrin se v prostředí i v organizmu okamžitě mění na dieldrin. V současnosti jsou rizikové nezabezpečené skládky a rezidua z doby jeho bezstarostného používání. Dieldrin má vysoký bioakumulační potenciál. Člověk může být dieldrinu vystaven vdechováním, pozřením i kožním kontaktem. V organizmu dochází k jeho akumulaci v tukové tkáni, velmi pomalu metabolizuje. Dieldrin poškozuje centrální nervovou soustavu (zvracení, křeče, poruchy rovnováhy, bolesti hlavy apod.), negativní vliv má i na správnou funkci ledvin. U zvířat byl sledován přenos na potomky, poškození jater, v některých případech poruchy reprodukce a rozvoj rakoviny. IARC řadí dieldrin do 3. kategorie, jako látku pro člověka nekarcinogenní.

  Dieldrin je vysoce perzistentní látkou. V atmosféře na světle reaguje za vzniku fotoeldrinu, navázán na prachové částice je schopen přenosu na velké vzdálenosti, pozvolna klesá k zemi. Ve vodě je prakticky nerozpustný, je navázán na pevné částice a sedimentuje. Poločas rozpadu hydrolýzou je větší než 4 roky. V půdě je pevně vázán, nemobilní, poločas rozpadu je větší než 7 let. Z půdy i vody je možný jeho částečný odpar do ovzduší. Je uveden v příloze A (zakázaná látka) Stockholmské úmluvy.

 • Podrobná charakteristika

  Dieldrin je syntetická organochloridová látka v minulosti hojně používaná jako insekticid. Strukturou je dieldrin shodný s aldrinem; aldrin se v prostředí i v organizmu okamžitě mění na dieldrin, který je skutečnou účinnou látkou. Čistý dieldrin je za normálních podmínek bílá krystalická látka, technický dieldrin je naopak nahnědlý. Dieldrin je mírně chemicky cítit, na některé kovy působí korozivně. Ve vodě je prakticky nerozpustný, v aromatických a halogenovaných rozpouštědlech je rozpustný dobře, mírně rozpustný je v acetonu, v alifatických uhlovodících a alkoholech je rozpustný jen slabě.

  V prostředí se jedná o perzistentní látku, je zařazen do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, ve většině zemích světa je jeho použití tudíž zakázáno. I přesto je v prostředí stále přítomen a i nadále probíhá testování například pitné vody na jeho obsah.

  Dieldrin byl poprvé syntetizován v 1948. Mělo se jednat o náhradu problémového DDT. Těžiště jeho použití spočívalo v období mezi padesátými a sedmdesátými lety minulého století. Uplatnění nalezl jako insekticid na ochranu zemědělských plodin, dřeva a dřevěných výrobků i v domácím použití, jako prostředek na hubení termitů, klíšťat i jiných zástupců hmyzu a roztočů.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Poškozuje imunitní a reprodukční systém.

  Zatížení obyvatelstva dieldrinem se v ČR sleduje od roku 1994. Expozice není významná. Kontaminované jsou nejvíce ryby a rybí výrobky. Rezidua dieldrinu se objevily v některých výrobcích z masa a dokonce i v některých druzích ovoce a zeleniny.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Monitoring dieldrinu se v České republice zaměřuje především ve vodním prostředí a v potravinách. V povrchových vodách se jeho koncentrace pohybují v jednotkách ng/l, v plaveninách a sedimentech v jednotkách ng/g. Jsou tedy na úrovni pozaďových hodnot (background levels). V podzemních vodách nebyl dieldrin detekován.

  Výsledky měření:
  půda - nemáme k dispozici
  voda (povrchová) - PMS až 34.5 ng/l (C90 v profilu Olšava, Uherský Brod)
  mateřské mléko - nemáme k dispozici
  ryby (chov) - PMS (pod mezí stanovitelnosti) až 0.003 mg/kg
  vejce - průměrná hodnota 0.001 mg/kg tuku

 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,03 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) (vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. 187/2005 Sb.; stanovuje se pouze tehdy, když je u zdroje očekáván)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.) 

  Podzemní voda:

  0,0015 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

   
  Povrchová voda:
   
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  Suma drinů (aldrin, eldrin, dieldrin, isodrin) NEK-RP: 0,01 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
   
  Odpadní voda:
   
  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).

   Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (driny)
  1. Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě6)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l 8)
  2. Zpracování těchto látek mimo místo výroby7)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l
   
  Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
   
  V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
   
  mg/l:  u těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
   
  1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
  2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
  7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty. 
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 1 kg/rok.
 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
   
  Průmyslové plochy: 0,11 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0, 030 mg/kg sušiny.
 • Limity pro odpady


  50 mg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 000 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ;

  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST);

  ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

 • Limity pro potraviny


  Potraviny rostlinného původu:

  0,02 mg/kg (max. přípustný obsah součtu aldrinu a dieldrinu ve vybraných potravinách rostlinného původu. Jmenovitě v čaji, chmelu, olejnatých semenech, pastináku, tykvovité-jedlá slupka, tykvovité-nejedlá slupka (limit 0,03) (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  0,2 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,006 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,02 mg/kg (součet aldrinu a dieldrinu v živočišných výrobcích: vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Ostatní limity


  Látka je zakázána od roku 1980.


  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro emise do vody: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro emise do půdy: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro přenosy mimo provozovnu: 1 kg/rok

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 25 - Toxický při požití, R 27 - Vysoce toxický při styku s kůží, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 48/24 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  36  60-57-1  dieldrin  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.svscr.cz/files/ib0501.zip

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~O3BBmu:3

  http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=315&tid=56

 • Vysvětlivky


  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.


  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.


  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura


  1) WHO 1989: Aldrin and Dieldrin. Health and Safety Guide No. 21. IPCS International Programme on Chemical Safety, Geneva 1989.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « dichlorvos diflubenzuron »

Banner-stika

Sledujte nás: