diflubenzuron

Skupina

Insekticidy
 • CAS

  35367-38-5
 • Vzorec

  C14H9ClF2N2O2

 • Stručná charakteristika

  Diflubenzeron je požerový insekticid/akaricid používaný proti býložravému hmyzu a roztočům na polích, v lesích i zahradách. Diflubenzeron zastavuje tvorbu chitinu a tím de facto znemožňuje zasaženému škůdci tvorbu exoskeletu (vnější kostry). Účinkuje především na larvy motýlů, brouků a dvoukřídlého hmyzu. Za normálních podmínek je diflubenzuron v prostředí málo stabilní a v podstatě nepohyblivý. Degraduje maximálně do několika dnů. Nepodléhá fotolýze ani hydrolýze. Prozatímní data neukazují na kontaminaci povrchových nebo podpovrchových vod. Diflubenzuron není toxický pro savce, ptáky, sladkovodní ryby ani včely. Mírná toxicita je popisována u vodních bezobratlých. Nejsou hlášeny žádné lidské otravy; na zvířatech byl ale zjištěn negativní vliv na hemoglobin. Metabolit diflubenzeronu, p-chloroanilin, je považován za možný lidský karcinogen. V EU se jedná o povolenou látku.

 • Podrobná charakteristika

  Diflubenzuron je halogen benzoylphenyl močoviny, účinkující na larvy Lepidopter, Coleopter a Dipter jako požerový jed. Je také účinný proti larvám Sciaridae a Phoridae v houbách. Je to bílá krystalická látka, technický materiál je bílé až žluté barvy krystalů. Bod tání technického materiálu je 210-230 °C, a v čisté formě 230–232 °C. Rozpustnost látky je mírně ve vodě, 0,2 mg / l při 20 °C. V polárních rozpouštědlech je rozpustnost středně dobrá v závislosti na stupni polarity. Diflubenzeron zastavuje tvorbu chitinu a tím de facto znemožňuje exponovanému škůdci tvorbu exoskeletu (vnější kostry). Diflubenzuron nemá žádnou systémovou aktivitu v rostlinách, neproniká do rostlinné tkáně. Vajíčka cílových druhů hmyzu vykladená na rezidua diflubenzuronu se nevyvíjejí. Hmyz sající na rostlinách, který jej pozřel, klade vajíčka neschopná vývoje. Diflubenzuron byl poprvé registrován v USA v roce 1976. Nejčastěji je aplikován ve formě vodného roztoku letecky, nebo pozemními hydraulickými rozprašovači. Diflubenzuron účinkuje po dobu 3 – 4 týdnů.

  Jedná se o EU registrovaný a používaný pesticid. V ČR bylo v roce 2013 spotřebováno 31 kg Diflubenzuronu a to pouze na ochranu ovocných sadů.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Obecně má diflubenzuron jako halogen benzoylphenyl močoviny  velmi nízkou toxicitu pro savce. Ta může být způsobena absorbováním z gastrointestinálního traktu a v menší míře i přes neporušenou kůží a vdechováním prachu. Nejsou hlášeny žádné zprávy o lidských otravách  diflubenzuronem. Bylo ale hlášeno, že způsobuje methemoglobinémie u exponovaných pracovníků a novorozenců neúmyslně látce vystavených. Někteří jedinci, kteří jsou nedostačující v NADH-methemoglobinu reduktázy mohou být zvláště citliví na látku.

  Diflubenzuron není jedovatý pro volně žijící ptáky, drobné savce a sladkovodní ryby. Rybí tkáň může vykázat některé stopy metabolitů, pokud je voda znečištěná diflubenzuronem, nicméně, tkáňová koncentrace trvale klesá s časem stráveným v čisté vodě. Není toxický pro včely, ale je mírně toxický pro vodní bezobratlé.

  Pokud se objeví příznaky otravy po požití diflubenzuronem, je nutné poskytnout podpůrnou terapii rychlým výplachem žaludku. Po kontaktu s pokožkou, je třeba kůži umýt mýdlem a vodou. Po vniknutí látky do očí, by měly  být propláchnuty velkým množstvím vody.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Výskyt v životním prostředí je závislý na rychlosti rozkladu v půdě a na velikosti částic diflubenzuronu. Pro větší částice (10 mikronů),  je doba rozkladu 8 až 16 týdnů a pro menší částice (2 mikronů) je 0,5 - 1 týden. Velmi malá část tvoří 4-chloranilin (PCA), která se rychle váže na půdu. Za dobrých podmínek, diflubenzuron má v dané oblasti velmi nízkou mobilitu. Sterilizované Zbytky látky nemohly být detekovány již za 72 hodin po aplikaci 110 g/ha pole. Jiné studie naznačují, že se rozkládá nejdéle v průběhu jednoho až tří týdnů. Velmi málo diflubenzuronu se vstřebává, metabolizuje, nebo přemísťuje v rostlinách.

 • Synonyma

  Difluron; DimilinR; DU 112307; ENT 29 054; Micromite; OMS 1804; PDD6040-I; PH 60-40; TH 6040; Vigilante
 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zp

 • R věty

  R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Banner-stika

Sledujte nás: