di(isodecyl)-ftalát (DIDP)

 • CAS

  26761-40-0, 68515-49-1
 • Vzorec

  C28H46O4

 • Stručná charakteristika

  Di(isodecyl)-ftalát (DIDP) je uměle vytvořená látka ze skupiny ftalátů, tedy látek hojně používaných jako změkčovadla především ve výrobcích z PVC. Až 95% světové produkce DIDP je použito při výrobě PVC. Z DIDP změkčeného PVC se vyrábí fólie a potahový materiál, podlahové a střešní krytiny, umělá kůže (boty, nábytek), hračky pro děti, plastová obložení v autech, těsnící materiály, hadice a plastová izolace elektrických vodičů. Určité množství DIDP je spotřebováváno v gumárenském průmyslu. Dále se DIDP používá jako přísada lepidel odolných tlaku a tahu, tiskařských barev, pigmentů, lubrikantů a protikorozních nátěrů. Výroba DIDP probíhá v uzavřeném systému, do prostředí se DIDP dostává zejména uvolňováním z finálních výrobků. V atmosféře je DIDP rychle rozkládán reakcí s hydroxylovým radikálem, nebo padá navázán na prachové částice zpět na zemský povrch. V půdě je DIDP pevně vázán, je málo mobilní, podléhá biodegradaci. Ve vodě je vázán na pevné částice a sedimentuje. Bioakumulace ve vodních organizmech je nízká. Člověk může být DIDP vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Akutní toxicita DIDP je nízká. Může docházet k podráždění pokožky a očí. Chronická expozice vedla u zvířat k růstovým změnám, zbytnění jater a ke zvýšené úmrtnosti potomků. V EU je obsah DIDP regulován v dětských hračkách a v produktech v přímém kontaktu s potravinami.

 • Podrobná charakteristika

  Di(isodecyl)-ftalát (DIDP) je látka ze skupiny ftalátů, tedy esterů kyseliny ftalové (1,2-Benzendikarboxylová kyselina). DIDP má za normálních podmínek podobu lepivé, olejnaté kapaliny dobře rozpustné v tucích, hůře rozpustné ve vodě. DIDP je směsí izomerů s různým počtem uhlíků na alkylovém řetězci (8–10), s tím, že většinu tvoří izomery s 9 uhlíky.

  Ftaláty se obecně používají jako změkčovadla při výrobě nejrůznějších plastických hmot. V struktuře finálního produktu nejsou chemicky vázány a dochází k jejich uvolňování do okolního prostředí. Až 95% světové produkce DIDP je použito při výrobě PVC, takto měkčené PVC obsahuje 25–50 % DIDP. Z DIDP změkčeného PVC se vyrábí fólie a potahový materiál, podlahové a střešní krytiny, umělá kůže (boty, nábytek), hračky pro děti, plastová obložení v autech, těsnící materiály, hadice a plastová izolace elektrických vodičů. Určité množství DIDP je spotřebováváno v gumárenském průmyslu. Dále se DIDP používá jako přísada lepidel odolných tlaku a tahu, tiskařských barev, pigmentů, lubrikantů a protikorozních nátěrů.

  DIDP je v EU regulován nařízením REACH (příloha XVII). Přísná regulace (do 0,1% obsahu) se vztahuje na jeho použití v hračkách a v produktech, které přicházejí s přímým kontaktem s potravinami.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Akutní účinky působení DIDP na organismus:

  Pokusy s akutním působením DIDP na zvířata ukázaly nízkou toxicitu. Při orálním požití DIDP je tato látka částečně metabolizována a rychle vyloučena zažívacím traktem (močí i stolicí). V případě vdechnutí se kolem 70 % DIDP absorbuje v plicích. Absorbce pokožkou byla pozorována pouze v 2-4 % případů a bylo zaznamenáno minimální podráždění pokožky. Rovněž při vystavení očí pokusných zvířat působení DIDP bylo podráždění minimální. Pro akutní působení DIDP na respirační systém nejsou dostupná data.

   

  Dlouhodobé účinky působení DIDP na organismus:

  V několika studiích zaměřených na dlouhodobé orální působení DIDP na laboratorní zvířata (zejména na laboratorní hlodavce) byly zjištěny histologické změny jater a zvýšení jejich hmotnosti, snížení tělní hmotnosti jedinců a zvýšená úmrtnost potomstva pokusných zvířat. Nebyly prokázány mutace genů u laboratorních zvířat vystavených dlouhodobému působení DIDP.

   

  Člověk může být vystaven působení DIDP orální cestou, difúzí přes pokožku a vdechnutím. V případě profesní expozice dochází především k vdechnutí látky a absorpci pokožkou, zatímco v případě individuální expozice dochází k přijetí látky orální cestou a pokožkou. Nebyly prováděny žádné testy na účinky působení DIDP na člověka, jsou zaznamenána pouze náhodně získaná pozorování. Byl zaznamenán jediný případ alergické reakce na kožní podráždění u člověka.

 • Výskyt v životním prostředí

  Během své výroby by se DIDP neměl ve větší míře uvolňovat do prostředí, neboť je vyráběn v uzavřeném systému za použití podtlaku. Protože DIDP jako ostatní ftaláty není pevně vázán v PVC, může se z něj postupně uvolňovat do prostředí. Může docházet k únikům DIDP do prostředí ze stavebních materiálů, izolace kabelů, částí použitých v automobilech a dalších výrobků. K přímému kontaktu DIDP a člověka dochází zejména u výrobků jako jsou boty, nábytek či podlahové krytiny. DIDP se také může uvolňovat do potravin z obalů z měkčeného PVC.

 • Synonyma

  1,2-Benzendikarboxylová kyselina, di-C9-11-rozvětvené alkylestery, na C10 bohaté; Bis(8-methylnonyl) phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester; diisodecyl ester; Benzenedicarboxylic acid; Bis(isodecyl) Phthalate. Obchodní názvy používané pro DIDP: Vinyzene; Suprmix Plasthall DIDP
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Limit pro pitné, povrchové, podzemní ani odpadní vody není v případě DIDP stanoven.

 • Limity pro půdu

  Limit pro půdy není stanoven.

 • Ostatní limity

  DIDP se nesmí dle vyhlášky 284/2006 Sb. od 16. ledna 2007 používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh. Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi.

   

  Dle Přílohy č. 1 vyhlášky 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, je povoleno použití DIDP pouze jako změkčovadla v materiálech a výrobcích pro opakované použití, změkčovadla ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů) a jako technického pomocného materiálu v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku.

   

  DIDP není uvedena v seznamu látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků.

 • Odkazy

  The European Council for Plasticisers and Intermediates (ECPI) – sdružení výrobců chemických látek:

  http://www.didp-facts.com/home

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~9tUWde:2

 • Autor

  Mgr. Jiří Kristian, Ing. Petr Válek
 • Email

  jiri.kristian@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: